Κ?ριο Αρθρο ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Δ?ο μ?τρα και δ?ο σταθμ?

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οσο ο ΣΥΡΙΖΑ ?ταν κυβ?ρνηση, ε?χε κ?νει σημα?α του την αν?γκη αλλαγ?? του ν?μου περ? ευθ?νη? υπουργ?ν επειδ? αυτ? εξυπηρετο?σε την ηθικολογ?α του κατ? του «παλαιο? πολιτικο? συστ?ματο?». Σ?μερα, ?μω?, ω? αντιπολ?τευση, δεν ?χει καν?να πρ?βλημα να ζητε? την προστασ?α του συ-γκεκριμ?νου ν?μου, τον οπο?ο κατ?γγελλε ω? «διαρκ?? σκ?νδαλο ατιμωρησ?α?», προκειμ?νου να μην αρθε? η ασυλ?α του τ?ω? αναπληρωτ? υπουργο? Υγε?α? και να εξασφαλ?σει το ακαταδ?ωκτ? του. Δ?ο μ?τρα και δ?ο σταθμ?, δε?γμα του τρ?που με τον οπο?ο συνεχ?ζει να αντιμετωπ?ζει του? θεσμο??.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ