ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπ? με τον δρ?στη τη? δολοφον?α? στο Περιστ?ρι

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κινηματογραφικ? τροπ? δε?χνει να λαμβ?νει η υπ?θεση τη? δολοφον?α? εν?? ?νδρα σε καφετ?ρια ιδιοκτησ?α? γνωστ?ν ηθοποι?ν στην πλατε?α Αγ?ου Γεωργ?ου Περιστ?ρι το βρ?δυ τη? Τετ?ρτη?.

Απ? την ταυτοπο?ηση των δακτυλικ?ν αποτυπωμ?των του θ?ματο? προκ?πτει ?τι το θ?μα ε?ναι ?να? 25χρονο? Το?ρκο? κουρδικ?? καταγωγ??, εν? ανατροπ? υπ?ρχει στο θ?μα τη? ταυτ?τητα? του δρ?στη, καθ??, ?πω? αποκαλ?πτεται, ο δολοφ?νο? του θ?ματο? δεν ε?ναι ο ?ντρα? που καθ?ταν μαζ? του στην καφετ?ρια, αλλ? διαφορετικ? ?τομο το οπο?ο μπ?κε στην καφετ?ρια και εκτ?λεσε τον 25χρονο λ?γη ?ρα αφο? ο πρ?το? αποχ?ρησε απ? αυτ?.

Το σκηνικ? παραπ?μπει σε εν?δρα θαν?του που ε?χαν στ?σει οι δ?ο ?νδρε? στον 25χρονο με το κ?νητρο τη? δολοφον?α? να παραμ?νει ?γνωστο. Τα επικρατ?στερα σεν?ρια π?ντω? ε?ναι αυτ? τη? διακ?νηση? παρ?νομων μεταναστ?ν ? τη? ?κδοση? πλαστ?ν εγγρ?φων.

Μ?λιστα, σ?μφωνα με αυτ?πτε? μ?ρτυρε?, ε?χε προηγηθε? δι?λογο? μεταξ? των ανδρ?ν κατ? τον οπο?ο ο πρ?το? ?νδρα? φ?ρεται να προσπαθε? να καθησυχ?σει το θ?μα λ?γοντ?? του «μη φοβ?σαι, μη φοβ?σαι» εν? χαρακτηριστικ? τη? μαν?α? του δρ?στη ?ταν το γεγον?? ?τι αφο? πυροβ?λησε τον 25χρονο τρει? με τ?σσερι? φορ??, του ?πεσε η γεμιστ?ρα του ?πλου στο ?δαφο? και στη συν?χεια μπ?κε μ?σα στην καφετ?ρια και τον χτ?πησε με τη λαβ? του ?πλου στο κεφ?λι εν? κε?τονταν ανα?σθητο?.

Τ?σο ο δρ?στη? ?σο και ο συνδαιτυμ?να? με τον οπο?ο ?πινε καφ? το θ?μα καταζητο?νται απ? τι? αστυνομικ?? αρχ??, καθ?? το πρ?σωπ? του? ?χει καταγραφε? απ? κ?μερε? ασφαλε?α?.

Η ?γρια δολοφον?α σημει?θηκε λ?γο πριν τι? 8 το βρ?δυ σε καφετ?ρια ιδιοκτησ?α? γνωστ?ν ηθοποι?ν στη συμβολ? των οδ?ν Περικλ?ου? και Αφροδ?τη?, στο Περιστ?ρι.

Αυτ?πτε? μ?ρτυρε? δ?λωσαν πω? ?κουσαν τρει? ? τ?σσερι? πυροβολισμο??, οι ?ποιοι ε?χαν στ?χο το κεφ?λι του θ?ματο? εν? ασθενοφ?ρο του ΕΚΑΒ παρ?λαβε το θ?μα εν ζω? και το μετ?φερε στο Αττικ? Νοσοκομε?ο, ?που λ?γο αργ?τερα εξ?πνευσε.

Πηγ?: skai.gr

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ