ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτ?χυνση των διαδικασι?ν για το Ελληνικ? συμφ?νησαν Κυρ. Μητσοτ?κη? - Σ. Λ?τση?

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την αν?γκη να επιταχυνθο?ν οι διαδικασ?ε? για να ξεκιν?σει η υλοπο?ηση τη? επ?νδυση? στο Ελληνικ? αν?δειξε ο πρωθυπουργ??, Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?, στη συν?ντηση που ε?χε στο Μ?γαρο Μαξ?μου με τον Σπ?ρο Λ?τση.

Η συν?ντηση πραγματοποι?θηκε σε εξαιρετικ? κλ?μα και ο πρωθυπουργ?? συμφ?νησε με τον κ. Λ?τση να γ?νουν ?λα τα απαρα?τητα β?ματα για αυτ?ν τη σημαντικ? επ?νδυση, τηρ?ντα? τι? δεσμε?σει? που ?χουν αναληφθε? για να αρθο?ν το ταχ?τερο δυνατ?ν ?λα τα εμπ?δια που καθυστ?ρησαν την ?ναρξη του τ?σο επωφελο?? για τη χ?ρα ?ργου, σ?μφωνα με ανακο?νωση του Γραφε?ου Τ?που του πρωθυπουργο?.

Υπενθυμ?ζεται ?τι την περασμ?νη Δευτ?ρα, ο υπουργ?? Αν?πτυξη? ?δωνι? Γεωργι?δη? σε τοποθ?τησ? του για το Ελληνικ?, σημε?ωσε ?τι «το ?ργο θα ξεκιν?σει, και θα ξεκιν?σει φ?το?, το 2019 παρ?λο που ε?ναι ?να σ?νθετο ?ργο...»
Ο κ. Γεωργι?δη? δικαιολ?γησε αυτ? την αισιοδοξ?α του αναφ?ροντα? ?τι η βο?ληση τη? κυβ?ρνηση? τη? Ν.Δ. ?χει οδηγ?σει σε επιτ?χυνση των διαδικασι?ν.

Αυτ? δηλαδ? που δεν συν?βαινε με την προηγο?μενη κυβ?ρνηση, ?που ?να μεγ?λο μ?ρο? τη? αλλ? και ?να σημαντικ? μ?ρο? του κομματικο? μηχανισμο? του ΣΥΡΙΖΑ ?ταν εν?ντια στην εκκ?νηση τη? αξιοπο?ηση? του Ελληνικο?.

Προ? την κατε?θυνση αυτ? εξ?ρε το ?ργο τη? βουλευτο? του ΣΥΡΙΖΑ Π?τη? Π?ρκα, η οπο?α στο παρελθ?ν π?γε κ?ντρα στι? διαθ?σει? του κ?μματο?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ