ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Αδι?ξοδο στην Ισπαν?α: Δεν κ?ρδισε την ψ?φο εμπιστοσ?νη? ο Π. Σ?ντσεθ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο υπηρεσιακ?? πρωθυπουργ?? τη? Ισπαν?α? Π?δρο Σ?ντσεθ ?χασε, ?πω? ?ταν αναμεν?μενο, και τη δε?τερη ψηφοφορ?α για την παροχ? ψ?φου εμπιστοσ?νη? απ? το κοινοβο?λιο, γεγον?? που αυξ?νει τι? πιθαν?τητε? για προκ?ρυξη ν?ων βουλευτικ?ν εκλογ?ν εντ?? του ?του?.

Μετ? απ? αρκετ?? εβδομ?δε? διαπραγματε?σεων, ο Σ?ντσεθ δεν κατ?φερε να εξασφαλ?σει τη στ?ριξη του κ?μματο? τη? ριζοσπαστικ?? αριστερ?? Unidas Podemos.

Με 124 ψ?φου? υπ?ρ (των βουλευτ?ν του Σοσιαλιστικο? κ?μματο? PSOE και εν?? τοπικο? βουλευτ?), 155 κατ? και 67 αποχ??, ο Σ?ντσεθ δεν συγκ?ντρωσε την απλ? πλειοψηφ?α που χρειαζ?ταν.

Το PSOE, που κ?ρδισε τι? βουλευτικ?? εκλογ?? του Απριλ?ου χωρ?? ?μω? να εξασφαλ?σει την πλειοψηφ?α των εδρ?ν στο κοινοβο?λιο (123 ?δρε? σε σ?νολο 350), ?χει περιθ?ριο δ?ο μην?ν, μ?χρι τα τ?λη Σεπτεμβρ?ου, για να προσπαθ?σει ξαν? να λ?βει την ψ?φο εμπιστοσ?νη? του σ?ματο?. Αν δεν το επιδι?ξει ? αν δεν συγκεντρ?σει ο?τε και τ?τε την πλειοψηφ?α, η χ?ρα θα οδηγηθε? ξαν? σε εκλογ??, για τ?ταρτη φορ? σε ισ?ριθμα χρ?νια, πιθαν?τατα στι? 10 Νοεμβρ?ου.

«Δεν θα ε?μαστε η κυβ?ρνηση που θα ε?ναι σημαντικ? για την Ισπαν?α» 

Νωρ?τερα ο Π?δρο Σ?ντσεθ παραδ?χθηκε ?τι δεν θα καταφ?ρει να κερδ?σει την ψ?φο εμπιστοσ?νη? του ισπανικο? κοινοβουλ?ου για να παραμε?νει στην εξουσ?α, ελλε?ψει μια? συμφων?α? για τον σχηματισμ? κυβ?ρνηση? συνασπισμο? με του? Podemos.

«Μια συμφων?α δεν κατ?στη δυνατ?» ανακο?νωσε ο Σοσιαλιστ?? ηγ?τη? εν?πιον του κοινοβουλ?ου πριν καν ξεκιν?σει η ψηφοφορ?α των βουλευτ?ν.

«Δεν θα ε?μαστε η κυβ?ρνηση που θα ε?ναι σημαντικ? για την Ισπαν?α» παραδ?χθηκε καταλογ?ζοντα? στου? Podemos την αποτυχ?α των διαπραγματε?σεων.

Απ? την πλευρ? του, ο Π?μπλο Ιγκλ?σια?, ο ηγ?τη? των Podemos, προ?τρεψε σ?μερα τον Σοσιαλιστ? ηγ?τη να συνεχ?σει τι? διαπραγματε?σει? με το κ?μμα του, μετ? την κατ?ρρευση των συνομιλι?ν και να μην οδηγ?σει τη χ?ρα σε μια ν?α εκλογικ? αναμ?τρηση.

Εναπ?κειται, πλ?ον, στον Σ?ντσεθ να αποφασ?σει ε?ν θ?λει να επιχειρ?σει και να αναζητ?σει τη στ?ριξη του κοινοβουλ?ου τον Σεπτ?μβριο ? να π?ει κατευθε?αν σε εκλογ??.

Ο Ιγκλ?σια? ?κανε προτ?σει? στον Π?δρο Σ?ντσεθ κατ? τη δι?ρκεια τη? ομιλ?α? του, λ?γοντα? ?τι προτ?θεται να αποσ?ρει το α?τημ? του το κ?μμα του να αναλ?βει το υπουργε?ο Εργασ?α?.

(Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ