ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ν?α γενι? αποκρατικοποι?σεων ξεκιν? απ? τα περιφερειακ? λιμ?νια

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Στην πλ?ρη αποκρατικοπο?ηση ορισμ?νων εκ των δ?κα περιφερειακ?ν λιμ?νων διεθνο?? ενδιαφ?ροντο? προσανατολ?ζεται η κυβ?ρνηση. Σε σ?σκεψη που πραγματοποι?θηκε αργ? το μεσημ?ρι τη? Π?μπτη? στο υπουργε?ο Ναυτιλ?α? υπ? τον υπουργ? Γι?ννη Πλακιωτ?κη και στην οπο?α συμμετε?χαν οι δ?ο γενικο? γραμματε?? του υπουργε?ου, ο Πρ?εδρο? και ο Διευθ?νων Σ?μβουλο? του ΤΑΙΠΕΔ, ?ρη? Ξεν?φο? και Ριχ?ρδο? Λαμπ?ρη? αντ?στοιχα, ?πω? και ο επικεφαλ?? τη? ομ?δα? του Ταμε?ου Αποκρατικοποι?σεων για την αξιοπο?ηση των Λιμανι?ν και των Μαρ?νων, Αθαν?σιο? Λι?γκο?, δ?θηκαν οι σχετικ?? εντολ??.

Ειδικ?τερα, αποφασ?στηκε το ΤΑΙΠΕΔ να ζητ?σει απ? του? συμβο?λου? του, για την αξιοπο?ηση των δ?κα περιφερειακ?ν λιμανι?ν, (Αλεξανδρο?πολη?, Ελευσ?να?, Λαυρ?ου, Ραφ?να?, Ηγουμεν?τσα?, Κ?ρκυρα?, Καβ?λα?, Β?λου, Π?τρα? και Ηρακλε?ου) και συγκεκριμ?να την Ernst & Young, να επαναξιολογ?σει το β?λτιστο μοντ?λο αξιοπο?ηση? για το κ?θε λιμ?νι χωριστ? με β?ση τ?σο τι? αν?γκε? του δημοσ?ου συμφ?ροντο? ?σο και το υπ?ρχον ? μη, επενδυτικ? ενδιαφ?ρον. ?τσι αναμ?νεται για κ?ποια λιμ?νια να προκριθε? η π?ληση μετοχ?ν, σε ?λλα η παραχ?ρηση του συν?λου των δραστηριοτ?των και σε κ?ποια ?λλα η παραχ?ρηση επιμ?ρου? δραστηριοτ?των.

Σημει?νεται ?τι η E&Y, ε?ναι επιφορτισμ?νη και με το premarketing των ιδιωτικοποι?σεων, δηλαδ? τη βολιδοσκ?πηση τη? διεθνο?? επενδυτικ?? κοιν?τητα? αναφορικ? με τι? ιδιωτικοποι?σει? αυτ??.

Υπενθυμ?ζεται ?τι η προηγο?μενη κυβ?ρνηση ε?χε απορρ?ψει το μοντ?λο τη? π?ληση? του 100% των μετοχ?ν των Οργανισμ?ν Λιμ?νων, παρ? την τεκμηριωμ?νη ?παρξη σημαντικο? επενδυτικο? ενδιαφ?ροντο? γι αυτ? και ε?χε προχωρ?σει στην επιλογ? μοντ?λου παραχ?ρηση? επιμ?ρου? δραστηριοτ?των σε κ?θε λιμ?νι (πχ. Κρουαζι?ρα, εμπορικ? δραστηρι?τητα, μαρ?νε?), με διατ?ρηση των δομ?ν του δημοσ?ου ω? ιδιοκτησ?α προσθ?τοντα? μ?λιστα ω? υποχρ?ωση των τυχ?ν επενδυτ?ν, την απ?δοση σημαντικο? ποσοστο? του τζ?ρου του? στου? οργανισμο??. Γεγον?? που σ?μφωνα με πληροφορ?ε? ε?χε αποθαρρ?νει πολλο?? εκ των δυνητικ?ν επενδυτ?ν.

Για τα λιμ?νια εκε?να που εκτιμ?ται ?τι υπ?ρχει ενδιαφ?ρον για συνολικ? αποκρατικοπο?ηση, ?πω? πχ, αυτ? τη? Αλεξανδρο?πολη? και εφ’ ?σων η Enrst & Young γνωμοδοτ?σει θετικ?, θα προχωρ?σει ?μεσα η προκ?ρυξη διαγωνισμ?ν για την π?ληση του 100% των μετοχ?ν, δηλαδ? αποκρατικοποι?σει? ευρ?τερε? ακ?μα και απ? εκε?νε? του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

Το ΤΑΙΠΕΔ και συγκεκριμ?να η ομ?δα Ποσειδ?ν που ε?ναι επιφορτισμ?νη με την διαχε?ριση των λιμανι?ν ?χει ανατ?ξει πλ?ρω? τα οικονομικ? των λιμ?νων τα οπο?α παραμ?νουν υγι?, παρ? την τοποθ?τηση κομματικ? επιλεγμ?νων διοικ?σεων απ? την προηγο?μενη κυβ?ρνηση, γεγον?? που πιστ?νεται στην τεχνογνωσ?α την οπο?α ?χει αναπτ?ξει η αρμ?δια διε?θυνση του ΤΑΙΠΕΔ. Ω? εκ το?του, εκτιμ?ται ?τι τα δ?κα περιφερειακ? λιμ?νια ε?ναι ?ριμα για να ξεκιν?σει μ?α «ν?α γενι?» αποκρατικοποι?σεων.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ