ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Μοτοσικλ?τα

Ο λ?γο? ?παρξη? των σκο?τερ ε?ναι βασικα να βελτι?νουν την καθημεριν?τητα μα?, να ?χουμε  ?να ?χημα πρακτικ? και ευχ?ριστο στην οδ?γηση του και φυσικ? να μα? αρ?σει και η αισθητικ? του.

Η KYMCO τα τελευτα?α χρ?νια ?χει καταφ?ρει να κ?νει αρκετ? β?ματα μπροστ? ?σον αφορ? τα στοιχε?α αυτ? δημιουργ?ντα? οχ?ματα πολ? ?μορφη? αισθητικ??, ποιοτικ?? κατασκευη? αλλ? και εξοπλισμ?να με σ?γχρονη τεχνολογια!
 
 
Το XCITING 400 εμφαν?στηκε πριν απ? περ?που 5 χρ?νια στην αγορ? και πολ? γρ?γορα κατ?φερε να αγαπηθε? και να αποτελ?σει λ?ση στου? δ?σκολου? ρυθμο?? τη?  καθημεριν?τητα?.
Η εξ?λιξη του XCITING 400 ε?ναι η ?κδοση S γιατ? το S ε?ναι αυτ? που κ?νει την διαφορ?!
 
Η εμφ?νιση του ε?ναι καπω? επιθετικ? στην ?ψη,  με το μπροστιν? ρ?γχο? να θυμ?ζει λ?γο ΑΚ550, εν? απ? μακρυ? μπορε? ε?κολα να καταταχθε? και ω? ?να GT scooter.
 
Η ποι?τητα κατασκευ?? συνεχ?ζει να ε?ναι υψηλ? δ?νοντα? και πολ? μεγ?λη προσοχ? πλ?ον στι? λεπτομ?ρειε? και στο φιν?ρισμα του!
 
Ο μονοκ?λινδρο? κινητ?ρα? των 399 κ.εκ ?χει δεχθε? βελτι?σει? ?σον αφορ? τον ψεκασμ?, την μετ?δοση και μια ν?α εξελιγμ?νη ψ?ξη λαδιο? του κινητ?ρα ?στε να γ?νει πιο σπορτ?βικο? στην απ?δοση του και με τα 36 ?λογα να μπορε? να β?ζει τα γυαλι? σε ?λα τα υπ?λοιπα σκο?τερ τη? κατηγορ?α? των 400 κ.εκ δικαιολογ?ντα? απ?λυτα το γρ?μμα S στην ?κδοση αυτ?.
 
?πω? και στο ΑΚ550 ?τσι και εδ? ?χει γ?νει πολ? καλ? δουλει? ?σον αφορ? την εξ?τμιση και τον ?χο τη? που σε προδιαθ?τει να ανοιγοκλε?νει? το γκαζι για να τον ακο??.
 
Η κ?νηση στην π?λη γ?νεται πραγματικ? παιχν?δι, η θ?ση οδ?γηση? τοποθετε? το σ?μα σε πολ? καλ? στ?ση, ?νετη με το ?ψο? του τιμ?νιου να μην προβληματ?ζει καθ?λου το π?ρασμα αν?μεσα απ? τα αυτοκ?νητα εν? οι ρυθμιζ?μενε? μαν?τε? θα επιτρ?ψουν να τι? φ?ρετε στα μ?τρα σα?!
 
Ο χ?ρο? κ?τω απ? την σ?λα ε?ναι μεγαλ?τερο? απ? το προηγο?μενο Xciting 400, αλλ? ?χει μικρ?τερο ?νοιγμα για την φ?ρτωση αντικειμ?νων καθ?? η σ?λα ?χει γ?νει διαιρο?μενη και ?τσι το full face κρ?νο? φα?νεται σαν ε?ναι στριμωγμ?νο. 
Τα δυο ντουλαπ?κια αριστερ? και δεξι? απ? το τιμ?νι κλειδ?νουν ηλεκτρικ? ?ταν κλειδ?νουμε το σκο?τερ, εν?  το ?να εκ των δυο  ?χει και θ?ρα USB για φ?ρτιση ηλεκτρονικ?ν συσκευ?ν. 
 
Η ζελατ?να ρυθμ?ζεται σε 5 θ?σει? προσφ?ροντα? μια πολ? κ?λυψη απ? τον α?ρα ειδικ? αν χρειαστε? να ταξιδ?ψουμε εκτ?? π?λη?.
 
 
Οι αναρτ?σει? του ε?ναι ρυθμιζ?μενε? σε 5 θ?σει? προσφ?ροντα? μεγ?λη ακρ?βεια στο στρ?ψιμο  και εμπν?οντα? εμπιστοσ?νη ακ?μα και σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα.
 
Τα φρ?να του ε?ναι πολ? αποτελεσματικ? με δυο μεγ?λα δισκ?φρενα 280 χιλ για μπροστ? με 4εμβολε? ακτινικε? δαγκ?νε? και με ?να 240 χιλ για π?σω συνοδευ?μενο απ? ABS τη? Bosh το οπο?ο επεμβα?νει ?ποτε και ?που χρει?ζεται!
 
Στον ?δη πλο?σιο εξοπλισμ? του XCITING συμπεριλαμβ?νεται και το σ?στημα NOODOE το οπο?ο μ?σω του κινητο? ενημερ?νει τον αναβ?τη ?σον αφορ? κλ?σει?, μην?ματα και ?λλε? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? εν? απ? φ?το? διαθ?τει και navigation με χ?ρτε? τη? TOM TOM. 
 
Η καταν?λωση που μετρ?σαμε κυμ?νθηκε μεταξ? 4,5 -5,0 λ?τρα ενω η τελικ? ταχ?τητα που ε?δαμε στο κοντ?ρ του ?ταν τα 160 χλμ με κατεβασμ?νη την ζελατ?να.
 
Γενικ? το XCITING-S 400 ε?ναι ?να ?μορφο διασκεδαστικ? σκο?τερ επιδ?σεων το οπο?ο δηλ?νει ?τοιμο να ανταπεξ?λθει στου? γρ?γορου? ρυθμο?? τη? π?λη?, να κινηθε? με αξιοπρ?πεια εκτ?? αυτ??, να διευκολ?νει την καθημεριν?τητα σα? και γενικ? να κ?νει την ζω? σα? πιο συναρπαστικ?!
Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ