ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατ?θηκε στη Βουλ? το νομοσχ?διο για το επιτελικ? κρ?το? - Το πρ?το τη? κυβ?ρνηση? Μητσοτ?κη

INTIME NEWS

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το πρ?το νομοσχ?διο τη? κυβ?ρνηση? για το επιτελικ? κρ?το? «αποτελε? θεσμικ? τομ? για το ελληνικ? κρ?το? και θεμ?λιο για την επ?μενη μ?ρα τη? Ελλ?δα?», αναφ?ρει ?τυπο ενημερωτικ? σημε?ωμα του Μεγ?ρου Μαξ?μου.

Επιπλ?ο, υπογραμμ?ζεται πω? το νομοσχ?διο συγκεντρ?νει ?λε? τι? δι?σπαρτε? διατ?ξει? των τελευτα?ων 40 ετ?ν για την οργ?νωση τη? κυβ?ρνηση? και τη? κεντρικ?? διο?κηση?, δημιουργε? ν?ου? θεσμο?? και θ?τει ν?ου? καν?νε? για τη λειτουργ?α του κρ?του?. Ακ?μη, επικεντρ?νεται στην αν?κτηση τη? εμπιστοσ?νη? των πολιτ?ν στου? κρατικο?? θεσμο?? και τη βελτ?ωση τη? επαφ?? του? με το κρ?το?, ?τσι ?στε ?λοι οι πολ?τε? να εξυπηρετο?νται με ταχ?τητα, διαφ?νεια και χωρ?? να ταλαιπωρο?νται απ? τη γραφειοκρατ?α.

Πιο συγκεκριμ?να:

1) Με το νομοσχ?διο επ?ρχεται με?ωση των θ?σεων Γενικ?ν Γραμματ?ων απ? 93 σε 58 με εξοικον?μηση 1,8 εκατ. ευρ? ετησ?ω?.

2) Στο πλα?σιο τη? αποκομματικοπο?ηση?, διατηρο?νται οι γενικο? διευθυντ?? που τοποθετ?θηκαν απ? την προηγο?μενη κυβ?ρνηση.

3) Σε ?,τι αφορ? τι? Ειδικ?? Γραμματε?ε? ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επιθεωρητ?ν Περιβ?λλοντο?, επ?ση? στο πλα?σιο τη? αποκομματικοπο?ηση? και τη? εμπιστοσ?νη? στου? δημ?σιου? υπαλλ?λου?, καταργε?ται η θ?ση του Γενικο? Γραμματ?α και την ευθ?νη/αρμοδι?τητα αναλαμβ?νει ο Γενικ?? Διευθυντ??.

Πιο αναλυτικ?:

- Αλλ?ζει ολ?κληρο το μοντ?λο διακυβ?ρνηση? τη? χ?ρα?. Το Υπουργικ? Συμβο?λιο δεν θα ε?ναι πλ?ον ?να συλλογικ? ?ργανο που θα νομιμοποιε? ειλημμ?νε? αποφ?σει?, αλλ? θα συν?ρχεται τακτικ? και θα παρ?γει ?να συνεκτικ? επιχειρησιακ? κυβερνητικ? σχ?διο το οπο?ο θα υλοποιο?ν τα αρμ?δια υπουργε?α.

- Θεσμοθετε?ται Εθνικ? Αρχ? Διαφ?νεια?, που θα ενσωματ?νει τι? δι?σπαρτε? σ?μερα δομ?? ελ?γχου για την αντιμετ?πιση τη? δημ?σια? και ιδιωτικ?? διαφθορ??, ?πω? το Σ?μα Επιθεωρητ?ν - Ελεγκτ?ν Δημ?σια? Διο?κηση?, τον Γενικ? Επιθεωρητ? Δημ?σια? Διο?κηση?, του? Επιθεωρητ?? Υγε?α? και του? Επιθεωρητ?? Δημοσ?ων ?ργων.

- Η πορε?α του Κυβερνητικο? ?ργου θα παρακολουθε?ται απ? κεντρικ? δομ? τη? Προεδρ?α? τη? Κυβ?ρνηση?, ?πω? συμβα?νει σε ?λα τα προηγμ?να διοικητικ? συστ?ματα. Αυτ? θα γ?νεται μ?σα απ? το ηλεκτρονικ? σ?στημα "Μαζ?", ?στε αφεν?? να καταπολεμ?νται τα προβλ?ματα που προκαλο?ν οι πολλαπλ?? συναρμοδι?τητε? και αφετ?ρου να αντιμετωπ?ζονται ?μεσα και ριζικ? οι καθυστερ?σει? στι? κυβερνητικ?? δρ?σει?. Επ?ση?, προβλ?πονται Επιτροπ?? Εργασ?α?, κ?τω απ? το επ?πεδο του Υπουργικο? Συμβουλ?ου, οι οπο?ε? θα προετοιμ?ζουν τα θ?ματα τη? ατζ?ντα?.

- Αντιμετωπ?ζεται η κακονομ?α και η πολυνομ?α, σε δ?ο επ?πεδα: ?μεσα με ?να γεννα?ο πρ?γραμμα απλοπο?ηση? και κωδικοπο?ηση? τη? υφιστ?μενη? νομοθεσ?α? και για τη μελλοντικ? νομοθεσ?α, με την εισαγωγ? εν?? πλ?γματο? καν?νων καλ?? νομοθ?τηση?, που θα ελ?γχουν τη μ?χρι σ?μερα ανεξ?λεγκτη παραγωγ? ν?μων.

- Καταπολεμ?ται η κομματικοπο?ηση στο δημ?σιο. Η κυβ?ρνηση Μητσοτ?κη εμπιστε?εται τη διο?κηση καθιερ?νοντα? υπηρεσιακ? γενικ? γραμματ?α σε κ?θε υπουργε?ο. Αυτ?? θα επιλ?γεται αποκλειστικ? με διαδικασ?ε? ΑΣΕΠ, χωρ?? καμ?α εμπλοκ? τη? πολιτικ?? ηγεσ?α?. Θα προ?ρχεται απ? τα στελ?χη του δημοσ?ου τομ?α, και θα διαχειρ?ζεται ?λε? τι? δαπ?νε? και το προσωπικ? του υπουργε?ου, εν? θα ?χει και τον συντονισμ? των δημοσ?ων πολιτικ?ν. Υποψ?φιο? δημ?σιο? υπ?λληλο? θα απαγορε?εται να ?χει αποσπαστε? σε κ?μμα ? να ?χει διατελ?σει κομματικ?? Γενικ?? Γραμματ?α? π?ντε χρ?νια πριν την α?τηση.

- Περιορ?ζεται δραστικ? η γραφειοκρατ?α: πλ?ον ?λε? οι ατομικ?? διοικητικ?? πρ?ξει? θα εκδ?δονται ?χι απ? τον Υπουργ? ? τον Γενικ? Γραμματ?α αλλ? απ? τον αρμ?διο Γενικ? Διευθυντ?, ?στε πλ?ον να απαιτο?νται πολ? λιγ?τερε? υπογραφ?? και χρ?νο? διεκπερα?ωση?.

Εισ?γονται για πρ?τη φορ? στην Ελλ?δα καν?νε? αμεροληψ?α? σε ?λα τα επ?πεδα διακυβ?ρνηση? -Υπουργο??, Υφυπουργο??, Γραμματε?? και Διοικητ?? ΔΕΚΟ- με κωλ?ματα και ασυμβ?βαστα που αφορο?ν ?χι μ?νο την περ?οδο που κ?ποιο? υπηρετε? σε δημ?σια θ?ση αλλ? και μετ? την αποχ?ρησ? του».

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ