ΚΟΣΜΟΣ

Βρεταν?α: Ο Μπ?ρι? Τζ?νσον ανακοιν?νει προσλ?ψει? 20.000 αστυνομικ?ν

Ο ν?ο? πρωθυπουργ?? τη? Βρεταν?α? Μπ?ρι? Τζ?νσον εξ?γγειλε την πρ?σληψη επιπλ?ον 20.000 αστυνομικ?ν μ?σα στι? επ?μενε? εβδομ?δε?, αντιστρ?φοντα? τι? μει?σει? προσωπικο? που ε?χαν αποφασιστε? απ? προηγο?μενε? κυβερν?σει? στο πλα?σιο των προσπαθει?ν του? για την εξοικον?μηση π?ρων, σε μια προσπ?θεια να απευθυνθε? στη μερ?δα του εκλογικο? σ?ματο? που ανησυχε? για την α?ξηση των β?αιων εγκλημ?των.

Η βρετανικ? αστυνομ?α βρ?θηκε αντιμ?τωπη με μεγ?λε? ελλε?ψει? προσωπικο? και χρηματοδ?τηση? στο πλα?σιο των μ?τρων λιτ?τητα? που εφ?ρμοσαν οι δ?ο προηγο?μενε? κυβερν?σει? των Συντηρητικ?ν.

Το Ινστιτο?το Δημοσιονομικ?ν Μελετ?ν εκτιμ? ?τι οι προσλ?ψει? αυτ?? θα ?χουν κ?στο? 1,1 δισεκατομμυρ?ου λιρ?ν (1,23 δισεκ. ευρ?) για το βρετανικ? δημ?σιο σε ετ?σια β?ση.

«Καθ?κον μου ω? πρωθυπουργ?? ε?ναι να κ?νω του? δρ?μου? μα? ασφαλ?στερου?», αν?φερε ο Τζ?νσον σε ανακο?νωση που δημοσιοπο?ησαν οι υπηρεσ?ε? του χθε? Π?μπτη, μ?α ημ?ρα αφο? αντικατ?στησε την Τερ?ζα Μ?ι στο αξ?ωμα.

«Ο κ?σμο? θ?λει να δει περισσ?τερου? αστυνομικο?? στι? γειτονι?? μα?, που θα προστατε?σουν το κοιν? και θα μει?σουν το ?γκλημα», συν?χισε.

Ο Τζ?νσον, ο οπο?ο? δεσμε?θηκε να αυξ?σει τον αριθμ? των αστυνομικ?ν κατ? τη δι?ρκεια τη? εκστρατε?α? του για την ηγεσ?α των Τ?ρι?, κληρον?μησε το καθ?κον να αντιμετωπ?σει τον αυξαν?μενο δε?κτη των ανθρωποκτονι?ν στο Ηνωμ?νο Βασ?λειο και τη μ?στιγα των επιθ?σεων με μαχα?ρια που ?χουν πολλαπλασιαστε? καταφ?ρνοντα? πλ?γμα στο κ?ρο? των Συντηρητικ?ν, που αυτοπροσδιορ?ζονται ω? το κ?μμα του ν?μου και τη? τ?ξη?.

Η απελθο?σα πρωθυπουργ?? Μ?ι απ?ρριψε τον Μ?ρτιο τη θ?ση πω? η α?ξηση του αριθμο? των αστυνομικ?ν ε?ναι λ?ση για τη μ?στιγα των επιθ?σεων με μαχα?ρια. Αντιθ?τω? η Κρ?σιντα Ντικ, η επικεφαλ?? τη? αστυνομ?α?, θεωρε? πω? υπ?ρχει σ?νδεση.

Στην Αγγλ?α και στην Ουαλ?α υπηρετο?ν 122.000 αστυνομικο?, απ? 143.000 στελ?χη ?ταν αναλ?μβανε την εξουσ?α το Συντηρητικ? Κ?μμα εν ?τει 2010.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ,REUTERS

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ