ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 382 εκατ. ευρ? συρρικν?θηκε το πρωτογεν?? πλε?νασμα στο 6μηνο

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για ?ναν ακ?μη μ?να οι δαπ?νε? του Προγρ?μματο? Δημοσ?ων Επενδ?σεων ?ταν κ?τω απ? τον στ?χο. Συγκεκριμ?να, διαμορφ?θηκαν σε 1,473 δισ. ευρ?, παρουσι?ζοντα? με?ωση ?ναντι του στ?χου κατ? 147 εκατ. ευρ?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Περιορ?στηκε το πρωτογεν?? πλε?νασμα του προ?πολογισμο? στο πρ?το εξ?μηνο του ?του? εξαιτ?α? των μειωμ?νων εσ?δων τον Ιο?νιο, ?πω? προκ?πτει απ? τα στοιχε?α που δημοσιοπο?ησε το Γενικ? Λογιστ?ριο του Κρ?του?. Συγκεκριμ?να, τον μ?να πριν απ? τι? εκλογ?? τα ?σοδα παρουσ?ασαν με?ωση 605 εκατ. ευρ?, με αποτ?λεσμα να περιοριστε? και το πρωτογεν?? πλε?νασμα στο δι?στημα Ιανουαρ?ου - Ιουν?ου, το οπο?ο διαμορφ?θηκε στα 382 εκατ. ευρ?, απ? 916 εκατ. ευρ? που ?ταν στο πεντ?μηνο του ?του?. Ειδικ?τερα, τον Ιο?νιο του 2019 το σ?νολο των καθαρ?ν εσ?δων του κρατικο? προ?πολογισμο? αν?λθε στα 3,264 δισ. ευρ? ?ναντι στ?χου 3,896 δισ. ευρ?. Την ?δια στιγμ? καταγρ?φεται συγκρ?τηση των δαπαν?ν, κ?τι που οφε?λεται κυρ?ω? στην υποεκτ?λεση του Προγρ?μματο? Δημοσ?ων Επενδ?σεων.

Το ν?ο οικονομικ? επιτελε?ο αναμ?νει πλ?ον την πορε?α των εσ?δων κατ? τον τρ?χοντα μ?να, που οι φορολογο?μενοι και οι επιχειρ?σει? πληρ?νουν την πρ?τη δ?ση του φ?ρου εισοδ?ματο?. Οπω? αναφ?ρουν στελ?χη του υπουργε?ου Οικονομικ?ν, ο Ιο?λιο? ε?ναι καθοριστικ?? μ?να? για την εξ?λιξη των εσ?δων και δε?χνει σε σημαντικ? βαθμ? ε?ν θα επιτευχθε? ο στ?χο? που ?χει τεθε? ?ω? το τ?λο? του ?του?. Ωστ?σο, εκτιμο?ν ?τι ο προ?πολογισμ?? θα εκτελεσθε? κανονικ?, υποστηρ?ζοντα? ?τι δεν θα υπ?ρξει δημοσιονομικ? κεν?. Σ?μφωνα με τα οριστικ? στοιχε?α εκτ?λεση? του κρατικο? προ?πολογισμο?:

Το ?ψο? των καθαρ?ν εσ?δων του κρατικο? προ?πολογισμο? στο πρ?το εξ?μηνο του ?του? αν?λθε σε 23,450 δισ. ευρ?, παρουσι?ζοντα? α?ξηση κατ? 1,941 εκατ. ευρ? ? 9,0% ?ναντι του στ?χου που ?χει περιληφθε? για το 2019 στην εισηγητικ? ?κθεση του προ?πολογισμο? 2019. Η α?ξηση οφε?λεται κυρ?ω? στην:

• Ε?σπραξη ποσο? 1,119 δισ. ευρ? που αφορ? το τ?μημα (εκτ?? ΦΠΑ) τη? επ?κταση? τη? σ?μβαση? παραχ?ρηση? του Διεθνο?? Αερολιμ?να Αθην?ν, που αρχικ? ε?χε εκτιμηθε? ?τι θα εισπραχθε? το ?το? 2018.

• Ε?σπραξη ποσο? 644 εκατ. ευρ? απ? ANFAs τον Μ?ιο 2019, που δεν ε?χε προβλεφθε? στον προ?πολογισμ? 2019. Σημει?νεται ?τι τον περασμ?νο μ?να οι επιστροφ?? εσ?δων ?ταν υψηλ?τερε? κατ? 174 εκατ. ευρ? απ? τον στ?χο.

Συρρ?κνωση δαπαν?ν

Οι δαπ?νε? του κρατικο? προ?πολογισμο? για την περ?οδο Ιανουαρ?ου - Ιουν?ου 2019 αν?λθαν στα 26,137 δισ. ευρ?, παρουσι?ζοντα? με?ωση 191 εκατ. ευρ? ?ναντι του στ?χου. Η διαφορ? αυτ? οφε?λεται κυρ?ω? στο γεγον?? ?τι μεταβιβ?σθηκαν στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρ? για τη χορ?γηση τη? 13η? σ?νταξη?. Με αντ?ρροπο χαρακτ?ρα (μειωτικ? ?ναντι του στ?χου) λειτο?ργησε η π?στωση ?ψου? 982 εκατ. ευρ? που ε?χε προβλεφθε? προκειμ?νου να υπ?ρχει η δυνατ?τητα πληρωμ??, κατ? το ?το? 2019, των εφ?παξ χρηματικ?ν ποσ?ν των ειδικ?ν μισθολογ?ων.

Ωστ?σο, α?ξηση κατ?γραψαν οι δαπ?νε? για «κοινωνικ?? παροχ??» ?ναντι του στ?χου κατ? 228 εκατ. ευρ?, κυρ?ω? λ?γω τη? καταβολ?? του κοινωνικο? εισοδ?ματο? αλληλεγγ?η? για το α? τρ?μηνο του 2019.

Για ?ναν ακ?μη μ?να οι δαπ?νε? του Προγρ?μματο? Δημοσ?ων Επενδ?σεων ?ταν κ?τω απ? τον στ?χο. Σ?μφωνα με τα στοιχε?α του Λογιστηρ?ου, οι δαπ?νε? του ΠΔΕ διαμορφ?θηκαν σε 1,473 δισ. ευρ?, παρουσι?ζοντα? με?ωση ?ναντι του στ?χου κατ? 147 εκατ. ευρ?. Τα ?σοδα του ΠΔΕ αν?λθαν σε 1,054 δισ. ευρ?, μειωμ?να κατ? 222 εκατ. ?ναντι του στ?χου.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ