ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πρ?τα η πρ?κριση και μετ? οι μεταγραφ?? στον Ολυμπιακ?

Σε αλλαγ?? στη δι?ταξη τη? ομ?δα? θα προχωρ?σει ο Π?δρο Μαρτ?ν?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ποδ?σφαιρο

Η ρεβ?ν? τη? ερχ?μενη? Τρ?τη? με τη Βικτ?ρια Πλζεν ?χει επισκι?σει τα π?ντα στον Ολυμπιακ?. Σ?γουρα οι «ερυθρ?λευκοι» προσπαθο?ν να βρουν στην αγορ? τα δ?ο κομμ?τια που αναζητο?ν προκειμ?νου να ολοκληρ?σουν το μεταγραφικ? του? παζλ, ?μω? αυτ? που προ?χει ε?ναι να π?ρουν στα χ?ρια του? το εισιτ?ριο για την επ?μενη προκριματικ? φ?ση του Τσ?μπιον? Λιγκ.

Αν και ε?ναι πολ? νωρ?? για να ανο?ξει ο Π?δρο Μαρτ?ν? τα χαρτι? του, ο Πορτογ?λο? τεχνικ?? τε?νει στο να εμπιστευθε? στη ρεβ?ν? με του? Τσ?χου? το 4-3-3, τον τρ?πο δηλαδ? με τον οπο?ο αγων?στηκε η ομ?δα του στα τελευτα?α 35 λεπτ? του πρ?του παιχνιδιο?. Ε?ναι γεγον??, ?λλωστε, ?τι στο συγκεκριμ?νο χρονικ? δι?στημα ο Ολυμπιακ?? ?βγαλε αντ?δραση στο παιχν?δι, σε αντ?θεση με ?λο το υπ?λοιπο ?που ε?χε περισσ?τερο παθητικ? ρ?λο.

Κανονικ? αναμ?νεται να μπει απ? σ?μερα στι? προπον?σει? ο Μερι?, εν? προσπ?θεια να προλ?βει θα κ?νει και ο Παπαδ?πουλο?, μετ? τη δι?γνωση περ? απλ?? κ?πωση? στο ισχ?ο.

Στα μεταγραφικ?, οι «ερυθρ?λευκοι» θα κινηθο?ν για ?να «εξ?ρι» και ?να «οκτ?ρι» προκειμ?νου να ενισχ?σουν τη μεσα?α του? γραμμ?.

Παρ?λληλα, με μ?νυμ? του στα social media, ο διευθυντ?? επικοινων?α? του Ολυμπιακο? Ν?κο? Γαβαλ?? τ?νισε ?τι με τη βο?θεια του κ?σμου η πρ?κριση για του? «ερυθρ?λευκου?» ε?ναι σ?γουρη.

Παρ?λληλα, ευχαρ?στησε την ΑΕΚ για τι? ευχ?? τη? πριν απ? το παιχν?δι με τη Βικτ?ρια Πλζεν, εν? ανταπ?δωσε ευχ?μενο? καλ? αποτελ?σματα σε ?λε? τι? ελληνικ?? ομ?δε? που συμμετ?χουν στι? ευρωπα?κ?? διοργαν?σει?.

Τ?λο?, ?πω? ενημ?ρωσε η ΠΑΕ, ?χουν με?νει λιγ?τερα απ? 2.000 εισιτ?ρια για την καθοριστικ? ρεβ?ν? με την τσεχικ? ομ?δα. 

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ