ΚΟΣΜΟΣ

Λιντσαρ?σματα λ?γω Facebook στο Μπανγκλαντ??

Ψαρ?? απ? το Μπανγκλαντ?? στ?κεται δ?πλα στην υπ? κατασκευ?ν γ?φυρα του ποταμο? Π?ντμα. Οι φ?με? για ανθρωποθυσ?ε? κ?στισαν τη ζω? σε οκτ? αθ?ου?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Oκτ? ?νθρωποι  λιντσαρ?στηκαν απ? αυτ?κλητου? τιμωρο?? στο Μπανγκλαντ??, εξαιτ?α? ?ντονη? φημολογ?α?, στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, για απαγωγ?? παιδι?ν και τι? τελετουργικ?? θυσ?ε? του? στον «βωμ?» τη? κατασκευ?? μια? μεγ?λη?, ν?α? γ?φυρα?, ανακο?νωσε προχθ?? η τοπικ? αστυνομ?α. Τα θ?ματα, μεταξ? των οπο?ων δ?ο γυνα?κε?, βρ?θηκαν στο στ?χαστρο του εξαγριωμ?νου ?χλου εξαιτ?α? τη? φημολογ?α?, που διαδ?θηκε κυρ?ω? μ?σω Facebook, ?τι ανθρ?πινα κραν?α ?ταν αναγκα?α για την κατασκευ? τη? γ?φυρα?, κ?στου? 3 δισεκατομμυρ?ων δολαρ?ων, στον ποταμ? Π?ντμα, παραπ?ταμο του Γ?γγη. Οπω? ανακο?νωσε ο αρχηγ?? τη? αστυνομ?α?, Τζαβ?ντ Πατγουαρ?, απ? την Ντ?κα, «η αστυνομ?α αν?λυσε ?λε? τι? δολοφον?ε?. Απ? του? οκτ? που λιντσαρ?στηκαν, ο?τε ?να? δεν ?ταν απαγωγ?α? παιδι?ν. Ολοι ?ταν αθ?οι». Συνολικ?, οι διαδικτυακ?? φ?με? προκ?λεσαν επιθ?σει? εναντ?ον τρι?ντα ατ?μων. Ο Πατγουαρ?, επ?ση?, τ?νισε ?τι ?λα τα αστυνομικ? τμ?ματα τη? χ?ρα? διατ?χθηκαν να κ?νουν ?,τι ε?ναι δυνατ?ν προκειμ?νου να διαψευστο?ν οι φ?με?. Τουλ?χιστον 25 καν?λια στο YouTube, 60 σελ?δε? στο Facebook και δ?κα ιστοσελ?δε? τ?θηκαν εκτ?? λειτουργ?α?.

Τα τοπικ? μ?σα μαζικ?? ενημ?ρωση? μεταδ?δουν ?τι τα λιντσαρ?σματα ξεκ?νησαν ?ταν κυκλοφ?ρησε μια φ?μη σ?μφωνα με την οπο?α ?να? νεαρ?? ?νδρα? εντοπ?στηκε να κυκλοφορε? κρατ?ντα? το κομμ?νο κεφ?λι εν?? παιδιο? στην επαρχ?α Νετροκ?να, στο βορειοανατολικ? Μπανγκλαντ??.

Αν?μεσα στα ατυχ? θ?ματα των επιθ?σεων περιλαμβ?νεται και μ?α μητ?ρα δ?ο παιδι?ν, η Τασλ?μα Μπ?γκουμ, η οπο?α ξυλοκοπ?θηκε μ?χρι θαν?του μπροστ? σε σχολε?ο τη? Ντ?κα, το Σ?ββατο, απ? εξαγριωμ?νο ?χλο που την κατηγορο?σε ?τι ?ταν απαγωγ?α? παιδι?ν. Μ?χρι θαν?του ξυλοκοπ?θηκε και ?να? ?νδρα? με ?ντονα προβλ?ματα ακο??, ο οπο?ο? προσπαθο?σε να επισκεφθε? την κ?ρη του στα περ?χωρα τη? πρωτε?ουσα? Ντ?κα.

Σ?μφωνα με την αστυνομ?α, μ?χρι χθε?, ε?χαν συλληφθε? οκτ? ?τομα για τον θ?νατο τη? Μπ?γκουμ, εν? τουλ?χιστον ?λλα π?ντε κρατο?νταν για τον ρ?λο που διαδραμ?τισαν στη δι?δοση τη? αβ?σιμη? φ?μη? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?.

Ωστ?σο, η αστυνομ?α εκφρ?ζει ?ντονου? φ?βου? για τον αντ?κτυπο που θα ?χουν οι φ?με? στι? αγροτικ?? περιοχ?? τη? χ?ρα?. Ηδη αστυνομικο? με μεγ?φωνα κυκλοφορο?ν στου? δρ?μου? διαψε?δοντ?? τι?. «Ενημερ?νουμε σχετικ? με τι? φ?με? και ζητ?με απ? του? κατο?κου? να μην πανικοβληθο?ν», δ?λωσε ο αρχηγ?? τη? αστυνομ?α? στη βορειοδυτικ? επαρχ?α Τσαπα?ναγουμπγκαν?.

Ηδη ?χουν αναπτυχθε? 6,1 εκατομμ?ρια ?νδρε? των παραστρατιωτικ?ν δυν?μεων ασφαλε?α? Ανσ?ρ, προκειμ?νου να ειδοποι?σουν του? κατο?κου? των χωρι?ν, δ?λωσε ο στρατηγ?? των δυν?μεων Καζ? Σαρ?φ Κα?κομπ?ντ.

Εντρομοι οι επα?τε? στου? δρ?μου?, φοβο?μενοι ?τι θα π?σουν θ?ματα λιντσαρ?σματο?, κρατο?σαν χθε? στα χ?ρια τι? ταυτ?τητ?? του? για να δε?ξουν ?τι δεν ε?ναι ξ?νοι σε συγκεκριμ?νε? περιοχ??, αν?φεραν τα ΜΜΕ.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ