ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιορ?στηκε η αν?πτυξη στι? ΗΠΑ το β? τρ?μηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στη συνεδρ?ασ? τη? την επ?μενη εβδομ?δα, η ομοσπονδιακ? τρ?πεζα των ΗΠΑ, η Federal Reserve, αναμ?νεται να μει?σει τα επιτ?κια προκειμ?νου να τον?σει την αμερικανικ? οικονομ?α που παρουσι?ζει σημ?δια ραγδα?α? επιβρ?δυνση?. Στοιχε?α που δ?θηκαν χθε? στη δημοσι?τητα φ?ρουν τι? καινο?ργιε? παραγγελ?ε? αμερικανικ?ν προ??ντων να αυξ?νονται τον Ιο?νιο κατ? 1,9%, εν? ?χει προηγηθε? α?ξησ? του? κατ? 0,3% τον Μ?ιο. Την ?δια στιγμ?, η απασχ?ληση φα?νεται να παραμ?νει σε υψηλ? επ?πεδα στι? ΗΠΑ, καθ?? τα στοιχε?α φ?ρουν τον αριθμ? των αν?ργων που αιτο?νται επ?δομα ανεργ?α? να ?χει υποχωρ?σει την περασμ?νη εβδομ?δα στα χαμηλ?τερα επ?πεδα των τελευτα?ων τρι?ν μην?ν. Παρ?λληλα, ?μω?, ο ρυθμ?? αν?πτυξη? τη? μεγαλ?τερη? οικονομ?α? στον κ?σμο εκτιμ?ται ?τι επιβραδ?νθηκε ραγδα?α το δε?τερο τρ?μηνο. Τα στοιχε?α για το ΑΕΠ του δε?τερου τριμ?νου αναμ?νεται να δοθο?ν σ?μερα στη δημοσι?τητα.

Οι εκτιμ?σει? των οικονομολ?γων συγκλ?νουν, π?ντω?, σε μια  επιβρ?δυνση σημαντικ? σε σ?γκριση με το πρ?το τρ?μηνο. Δημοσκ?πηση που διεξ?γαγε το Reuters μεταξ? οικονομολ?γων φ?ρει την πλειον?τητα των ερωτηθ?ντων να προεξοφλε? πω? το αμερικανικ? ΑΕΠ δεν αυξ?θηκε παρ? μ?λι? 1,8% το δε?τερο τρ?μηνο. Πρ?κειται για σημαντικ? επιβρ?δυνση απ? την αν?πτυξη 3,1% που σημε?ωσε το πρ?το τρ?μηνο η μεγαλ?τερη οικονομ?α στον κ?σμο. Η οικονομ?α των ΗΠΑ ?χει πληγε? απ? τον σινοαμερικανικ? εμπορικ? π?λεμο αλλ? και το αρνητικ? διεθν?? περιβ?λλον. Σ?μφωνα, π?ντω?, με το αμερικανικ? υπουργε?ο Εμπορ?ου, το εμπορικ? ?λλειμμα των ΗΠΑ μει?θηκε κατ? 1,2% τον Ιο?νιο, καθ?? η αξ?α των εισαγωγ?ν υποχ?ρησε κατ? 4,6 δισ. δολ?ρια. Στη δι?ρκεια του Ιουλ?ου, ?λλωστε, οι εισαγωγ?? εξακολουθο?ν να μει?νονται. 

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ