ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με?ωση επιτοκ?ων και ν?ο QE τον Σεπτ?μβριο απ? την ΕΚΤ

Ο Ιταλ?? τραπεζ?τη? αναγν?ρισε πω? ?ε?ναι αναγκα?α μια ουσιαστικ? τ?νωση τη? οικονομ?α? με μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ??, προκειμ?νου να δοθε? ?θηση στην αν?πτυξη, να ενταθο?ν οι πληθωριστικ?? πι?σει? και να ενισχυθε? ο πληθωρισμ?? μεσοπρ?θεσμα?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η χαλ?ρωση τη? νομισματικ?? πολιτικ?? και η στ?ριξη τη? οικονομ?α?, πιθαν?? με μια πλ?ρη δ?σμη μ?τρων, βρ?σκονται προ των πυλ?ν στην Ευρωζ?νη. Αυτ? διεμ?νυσε χθε? η ΕΚΤ μετ? τη συνεδρ?ασ? τη? και το επαν?λαβε ο απερχ?μενο? πρ?εδρ?? τη? Μ?ριο Ντρ?γκι, προετοιμ?ζοντα? την αγορ? για αποφασιστικ?? κιν?σει? που θα ανακοιν?σει τον Σεπτ?μβριο.  Αν?μεσ? του? μια με?ωση των επιτοκ?ων του ευρ? βαθ?τερα σε αρνητικ? ?δαφο?, μ?τρα για την ?μβλυνση των επιπτ?σεων αυτ?? τη? πολιτικ?? στι? τρ?πεζε?, ?πω? για παρ?δειγμα η εφαρμογ? κλιμακωτ?ν επιτοκ?ων, αλλ? ακ?μη και η επανεκκ?νηση του προγρ?μματο? ποσοτικ?? χαλ?ρωση? των 2,6 τρισ. ευρ? που τυπικ? ?ληξε τον Δεκ?μβριο του περασμ?νου ?του?.

Μολον?τι η τρ?πεζα διατ?ρησε χθε? αμετ?βλητα τα επιτ?κια του ευρ? στο επ?πεδο του -0,4% και πιθαν?? απογο?τευσε ?σου? προσ?βλεπαν σε ?μεση χαλ?ρωση τη? νομισματικ?? πολιτικ??, στη σχετικ? τη? ανακο?νωση τον?ζει πω? τα επιτ?κια θα παραμε?νουν σε εξ?σου χαμηλ? ? και χαμηλ?τερα επ?πεδα τουλ?χιστον μ?χρι και το πρ?το εξ?μηνο του επ?μενου ?του?. Υπογραμμ?ζει, επ?ση?, πω? ?χει ?δη ανατεθε? στι? αρμ?διε? επιτροπ?? να εξετ?σουν ?λε? τι? εναλλακτικ?? για την τ?νωση τη? οικονομ?α? και μεταξ? ?λλων «την κλ?μακα και την ποιοτικ? σ?νθεση που θα μπορο?σε να ?χει ?να ν?ο πρ?γραμμα αγορ?? τ?τλων». Παρ?λληλα στην καθιερωμ?νη συν?ντευξη Τ?που ο κ. Ντρ?γκι αναγν?ρισε πω? «ε?ναι αναγκα?α μια ουσιαστικ? τ?νωση τη? οικονομ?α? με μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ?? προκειμ?νου να δοθε? ?θηση στην αν?πτυξη, να ενταθο?ν οι πληθωριστικ?? πι?σει? και να ενισχυθε? ο πληθωρισμ?? μεσοπρ?θεσμα».

Οπω? τ?νισε, τα στελ?χη τη? ΕΚΤ ?χουν διαπιστ?σει πω? «η εικ?να τη? οικονομ?α? επιδειν?νεται σε ?,τι αφορ? τη μεταπο?ηση και ιδ?ω? σε χ?ρε? ?που ο κλ?δο? ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ??». Προσ?θεσε, μ?λιστα, πω? «τα οικονομικ? στοιχε?α και οι σχετικ?? ?ρευνε? κατατε?νουν σε επιβρ?δυνση τη? αν?πτυξη? το δε?τερο και το τρ?μηνο του ?του?» και απ?δωσε την επιδε?νωση στο πλ?γμα που ?χει δεχθε? το διεθν?? εμπ?ριο απ? τον εμπορικ? π?λεμο, αλλ? και στι? γεωπολιτικ?? εντ?σει? που καλλιεργο?ν αβεβαι?τητα. Εχει, πρ?γματι, προηγηθε? σειρ? δυσο?ωνων οικονομικ?ν στοιχε?ων που σκιαγραφο?ν αρνητικ?? εξελ?ξει? σε ?,τι αφορ? τι? εμπορικ?? συναλλαγ?? και τη μεταπο?ηση στην Ευρωζ?νη. Λ?γε? ?ρε?, ?λλωστε, προτο? δοθο?ν στη δημοσι?τητα οι ανακοιν?σει? τη? ΕΚΤ, το γερμανικ? οικονομικ? Ινστιτο?το Ifo προειδοποιο?σε πω? σταδιακ? ?λοι οι βιομηχανικο? κλ?δοι τη? Γερμαν?α? διολισθα?νουν σε ?φεση, εν? επιδειν?νεται με ραγδα?ου? ρυθμο?? η επιχειρηματικ? εμπιστοσ?νη. Λ?γο αργ?τερα, ο Γεργκ Κρ?μερ, οικονομολ?γο? τη? Commerzbank, τ?νιζε πω? «η Γερμαν?α βρ?σκεται σε μια γκρ?ζα ζ?νη αν?μεσα στην επιβρ?δυνση και την ?φεση».

Επικαλο?μενο?, ?τσι, ?λου? αυτο?? του? λ?γου?, ο κ. Ντρ?γκι δ?λωσε πω? στου? κ?λπου? τη? τρ?πεζα? επικρατε? συνα?νεση ω? προ? το ?τι πρ?πει να γ?νει για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα αποδεκτ?? ?να? πληθωρισμ?? ?νω του στ?χου του 2%. Σε ?,τι αφορ?, π?ντω?, την αν?γκη να αντιδρ?σει η τρ?πεζα στι? δυσο?ωνε? εξελ?ξει? με τα προαναφερθ?ντα μ?τρα, παραδ?χθηκε πω? «συγκλ?νουν σε αυτ?» οι απ?ψει? των περισσ?τερων στελεχ?ν τη? ΕΚΤ, χωρ?? ?μω? να επικρατε? ομοφων?α για την αναγκαι?τητ? του?. Μιλ?ντα?, π?ντω?, στου? Financial Times, η Ετ?λ Μ?χτα, οικονομολ?γο? και στ?λεχο? τη? Legal & General Investment Management, ερμ?νευσε τη στ?ση τη? τρ?πεζα? ω? ?νδειξη πω? τα στελ?χη τη? «προσπαθο?ν να δε?ξουν ?τι δεν ?χει εξαντληθε? το οπλοστ?σι? του?».

Οι πιθαν?? παρεν?ργειε?

Οικονομικο? αναλυτ?? προειδοποιο?ν πω? ?ποια μ?τρα κι αν επιλ?ξει η ΕΚΤ του? επ?μενου? μ?νε?, η εφαρμογ? του? θα προκαλ?σει παρεν?ργειε?, εν?  θα ?χουν περιορισμ?νε? ευεργετικ?? επιπτ?σει?. Τα επιτ?κια βρ?σκονται πρ?γματι σε ιστορικ? χαμηλ? επ?πεδα, εν? μετ? την ολοκλ?ρωση του προγρ?μματο? ποσοτικ?? χαλ?ρωση? το χαρτοφυλ?κιο τη? τρ?πεζα? αντιστοιχε? με το 40% του ΑΕΠ τη? Ευρωζ?νη?. Αν η τρ?πεζα προχωρ?σει σε ν?ε? αγορ?? ομολ?γων, θα πρ?πει να παραβι?σει το ?ριο που η ?δια ?χει θ?σει, δηλαδ? θα αγορ?σει π?νω απ? το 33% του συν?λου των εκδ?σεων χρ?ου?. Χ?ρη στο πρ?γραμμα αγορ?? ομολ?γων, αποκλιμακ?θηκαν οι αποδ?σει? των κρατικ?ν ομολ?γων χωρ?ν τη? Ευρωζ?νη?, βοηθ?ντα? την οικονομ?α τη?. Στη δι?ρκεια τη? χθεσιν?? συν?ντευξη? Τ?που του Μ?ριο Ντρ?γκι, συν?βη το ?διο. Υποχωρο?σαν οι αποδ?σει? των δεκαετ?ν ομολ?γων του ιταλικο? δημοσ?ου κατ? 9,4 μον?δε? β?ση? στο 1,403%. Οι αποδ?σει? των δεκαετ?ν ομολ?γων του γερμανικο? δημοσ?ου, των γνωστ?ν ω? bunds, υποχ?ρησαν στο ιστορικ? χαμηλ? του -0,409% στο οπο?ο βρ?σκονταν στι? αρχ?? Ιουλ?ου. Κατ? του? αναλυτ?? π?ντω?,  αν η ΕΚΤ υιοθετ?σει ν?ο πρ?γραμμα αγορ?? ομολ?γων, η απ?δοση του bund μπορε? να υποχωρ?σει μ?χρι και στο -2%. Στην περ?πτωση αυτ? μπορε? οι επενδυτ?? να διατηρο?ν μερ?δα των κεφαλα?ων του? σε μετρητ? παρ? να δανε?ζουν τη μεγαλ?τερη οικονομ?α τη? Ευρωζ?νη?. Σε ?,τι αφορ? το ευρ?, παρουσ?ασε διακυμ?νσει? στη δι?ρκεια τη? συν?ντευξη? Ντρ?γκι, υποχωρ?ντα? αρχικ? στο 1,11 δολ?ρια για να ανακ?μψει αργ?τερα στα 1,1156 δολ?ρια. 

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ