ΚΟΣΜΟΣ

Βρεταν?α: Aνησυχ?α σε Δουβλ?νο και Βρυξ?λλε? απ? τι? δηλ?σει? του Μπ?ρι? Τζ?νσον

REUTERS, A.P.

Ο Μπ?ρι? Τζ?νσον μιλ?ει για πρ?τη φορ? στη Βουλ? των Κοινοτ?των ω? πρωθυπουργ??, χρησιμοποι?ντα? φρασεολογ?α που θυμ?ζει Τραμπ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΛΟΝΔΙΝΟ. Οι δηλ?σει? του ν?ου πρωθυπουργο? τη? Βρεταν?α?, Μπ?ρι? Τζ?νσον, σ?μφωνα με τι? οπο?ε? θα επιζητ?σει ουσιαστικ?? τροποποι?σει? στη συμφων?α αποχ?ρηση? τη? Βρεταν?α? απ? την Ε.Ε., προξ?νησαν χθε? ανησυχ?ε? στο Δουβλ?νο και στι? Βρυξ?λλε?, καθ?? θεωρ?θηκαν πιθαν?? προ?γγελο? ?τακτη? εξ?δου. Στην πρ?τη τηλεφωνικ? επικοινων?α του με τον Τζ?νσον, ο πρ?εδρο? τη? Κομισι?ν Ζαν-Κλοντ Γιο?νκερ επαν?λαβε ?τι η υπ?ρχουσα συμφων?α ε?ναι «η καλ?τερη και η μ?νη δυνατ?», εν? φ?νηκε ανοικτ?? στην εξ?ταση των ?ποιων ν?ων ιδε?ν διατυπ?σει το Λονδ?νο, «με την προ?π?θεση να ε?ναι συμβατ?? με τη συμφων?α». Η αποχ?ρηση τη? Βρεταν?α? απ? την Ε.Ε. ?χει οριστε? για τι? 31 Οκτωβρ?ου.

«Ελπ?ζω, ο Βρεταν?? πρωθυπουργ?? να μην ?χει επιλ?ξει ?ξοδο χωρ?? συμφων?α, αν και αυτ? ε?ναι δικ? του? θ?μα», δ?λωσε ο πρωθυπουργ?? τη? Ιρλανδ?α?, Λ?ο Β?ραντκαρ. «Η θ?ση τη? Ε.Ε. και τη? Ιρλανδ?α? δεν ?χει αλλ?ξει. Η δικλ?δα ασφαλε?α? (backstop) αποτελε? αναπ?σπαστο τμ?μα τη? συμφων?α? αποχ?ρηση?. Χωρ?? δικλ?δα δεν υπ?ρχει συμφων?α και χωρ?? συμφων?α δεν υπ?ρχει μεταβατικ? περ?οδο?, ο?τε περ?οδο? εφαρμογ??, ο?τε, εντ?λει, εμπορικ? συμφων?α». Η δικλ?δα προβλ?πει ?τι η Βρεταν?α θα παραμε?νει στην τελωνειακ? ?νωση ?ω? ?του βρεθε? λ?ση που θα αποτρ?πει την εμφ?νιση «σκληρ?ν» συν?ρων αν?μεσα στη Δημοκρατ?α τη? Ιρλανδ?α? (που παραμ?νει στην Ε.Ε.) και στη Β?ρεια Ιρλανδ?α (που αποχωρε?).

Χθε?, ο Τζ?νσον συγκ?λεσε το πρ?το υπουργικ? συμβο?λιο, αποτελο?μενο απ? υπουργο?? 100% ?τοιμου? να τον ακολουθ?σουν στην περιπ?τεια του σκληρο? Brexit, εν? ο διορισμ?? του εγκεφ?λου τη? εκστρατε?α? για την αποχ?ρηση απ? την Ε.Ε., Ντ?μινικ Κ?μινγκ?, στο αξ?ωμα του υπ’ αριθμ?ν ?να πρωθυπουργικο? συμβο?λου, εμπ?δωσε την κατε?θυνση αυτ?.

Στη χθεσιν?, πρ?τη ομιλ?α του στη Βουλ?, ο Τζ?νσον χρησιμοπο?ησε φρασεολογ?α που θ?μισε το «Make America great again» του Ντ?ναλντ Τραμπ, παρουσι?ζοντα? το Brexit ω? απαρα?τητη προ?π?θεση «για να κ?νουμε αυτ? τη χ?ρα το καλ?τερο μ?ρο? του κ?σμου».

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ