ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτ?τη? β?λα? στην Κηφισι? ?ταν ενταγμ?νο? στο Κοινωνικ? Τιμολ?γιο και χρωστ? τουλ?χιστον 23.000 ευρ?

Σε κατ?σχεση τη? περιουσ?α? μεγαλοοφειλ?τη για καταν?λωση ηλεκτρικ?? εν?ργεια?, ιδιοκτ?τη β?λα? 1.000 τετραγωνικ?ν μ?τρων στην Κηφισι?, ο οπο?ο? μ?λιστα ε?χε ενταχθε? στο Κοινωνικ? Οικιακ? Τιμολ?γιο με πλαστ? πιστοποιητικ?, προχωρ? η ΔΕΗ.

Σ?μφωνα με πηγ?? τη? επιχε?ρηση?, η οφειλ? του εν λ?γω καταναλωτ? ε?χε ξεπερ?σει τι? 23.000 ευρ?, εν? κ?θε προσπ?θεια για ε?σπραξη των οφειλ?ν ε?χε αποβε? ?καρπη. Η υπ?θεση ε?χε αποκαλυφθε? το 2017, ?στερα απ? ?ρευνα των υπηρεσι?ν τη? ΔΕΗ, ωστ?σο τα μ?τρα για την ε?σπραξη του χρ?ου? λαμβ?νονται τ?ρα.

Η ε?σπραξη των ληξιπρ?θεσμων οφειλ?ν που υπερβα?νουν συνολικ? τα 2,5 δισεκατομμ?ρια ευρ? αποτελε? βασικ? στοιχε?ο τη? προσπ?θεια? δι?σωση? τη? επιχε?ρηση? που ε?ναι αντιμ?τωπη με σοβαρ?? προκλ?σει? εξαιτ?α? των ανεξ?φλητων λογαριασμ?ν, αλλ? και τη? α?ξηση? του κ?στου? παραγωγ??.

Περιλαμβ?νεται σ?μφωνα με τι? εξαγγελ?ε? του υπουργο? Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια? Κωστ? Χατζηδ?κη στα μ?τρα εξυγ?ανση? τη? ΔΕΗ, με στ?χο την εν?σχυση τη? ρευστ?τητα? τη? επιχε?ρηση? και με ?μφαση στου? στρατηγικο?? κακοπληρωτ??. ?πω? επισημα?νει ο υπουργ??, μ?λι? 60.000 καταναλωτ?? χρωστο?ν περ?που 800 εκατομμ?ρια στην εταιρ?α, εν? για του? κοινωνικ? αδ?ναμου? καταναλωτ?? θα υπ?ρχει ειδικ? μ?ριμνα,. Παρ?λληλα, ε?ναι σε εξ?λιξη η τιτλοπο?ηση ληξιπρ?θεσμων οφειλ?ν με στ?χο την ε?σπραξη 300 - 400 εκατομμυρ?ων ευρ?, ει δυνατ?ν μ?σα στον Α?γουστο.

Σημει?νεται ?τι την περασμ?νη εβδομ?δα το ΔΣ τη? ΔΕΗ αποφ?σισε την αν?θεση παροχ?? εξειδικευμ?νων υπηρεσι?ν λειτουργικ?? υποστ?ριξη? στη διαχε?ριση του πελατολογ?ου με ληξιπρ?θεσμε? οφειλ??, στην εταιρε?α QUALCO, ?ναντι τιμ?ματο? 15.000.000 ευρ?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ