ΕΛΛΑΔΑ

Φορε?? τη? Π?τρα? ζητο?ν συν?ντηση με Κυρ. Μητσοτ?κη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Η νομικ? σχολ? στο Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν, με β?ση τον προηγο?μενο σχεδιασμ?, επρ?κειτο να αρχ?σει να λειτουργε? το 2020-2021.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Συν?ντηση με τον πρωθυπουργ? Κυρι?κο Μητσοτ?κη ζητο?ν φορε?? τη? Π?τρα?, με στ?χο να του εκθ?σουν τι? θ?σει? του? υπ?ρ τη? ?δρυση? Νομικ?? Σχολ?? στο Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν. Και αυτ? δι?τι και προεκλογικ? αλλ? και μετ? τι? εθνικ?? εκλογ?? η Ν?α Δημοκρατ?α ?χει ταχθε? κατ? τη? ν?α? νομικ?? που, με β?ση τον προηγο?μενο σχεδιασμ?, επρ?κειτο να αρχ?σει να λειτουργε? το 2020-2021.

Ειδικ?τερα στην επιστολ? του? οι φορε?? (ενδεικτικ? δικηγορικ?? σ?λλογο?, το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν κ.?.) προ? τον πρωθυπουργ? αναφ?ρουν ?τι «παρ?τι η ?δρυση τη? Νομικ?? ?γινε μετ? διαβο?λευση και ?κθεση σκοπιμ?τητα?, η κ. υπουργ?? Παιδε?α? με μ?α αυστηρ? ανακο?νωση γνωστοπο?ησε ?τι καταργε?ται η τ?ταρτη Νομικ? Σχολ? τη? Π?τρα?, με την αιτιολογ?α ?τι δεν θ?λουμε ?λλου? ?νεργου? δικηγ?ρου?. Η ανακο?νωση που ?γινε πριν καν τι? προγραμματικ?? δηλ?σει? και χωρ?? να προηγηθε? αντ?στοιχη διαβο?λευση για να εξεταστο?ν οι προτειν?μενοι απ? την κ. υπουργ? λ?γοι κατ?ργηση?, σα? διαβεβαι?νουμε ?τι προκ?λεσε καθολικ? αρνητικ? συναισθ?ματα ?χι μ?νο στην Αχα?α αλλ? και στι? περιοχ?? τη? Πελοπονν?σου και τη? Δυτικ?? Ελλ?δα?. Δ?θηκε, μ?λιστα, η εντ?πωση ?τι το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν στοχοποιε?ται απ? α?τια που δεν ?χουν τη ρ?ζα του? σε πραγματικ?? αν?γκε?. Το γεγον?? μ?λιστα ?τι η πρ?βλεψη για τη Νομικ? Σχολ? Π?τρα? δεν ?ταν να αυξηθε? ο αριθμ?? των φοιτητ?ν τη?, αλλ? να μειωθε? ο αριθμ?? των φοιτητ?ν στι? υπ?λοιπε? Νομικ?? Σχολ?? με ανακατανομ? εισακτ?ων».

Για το θ?μα η Ν?κη Κεραμ?ω? συναντ?θηκε με την πρ?τανη του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν κ. Βενετσ?να Κυριαζοπο?λου, χωρ??, ?πω? αναμεν?ταν, να βρεθε? λ?ση.

Απ? την ?λλη, ?χει προκαλ?σει αντιδρ?σει? στο Ιδρυμα η τακτικ? που, ευρ?τερα, υιοθ?τησε η ηγεσ?α του Παν. Πατρ?ν σε σχ?ση με τι? προτ?σει? του τ?ω? υπουργο? Παιδε?α? κ. Κ?στα Γαβρ?γλου για τη δημιουργ?α ν?ων τμημ?των. Η κ. Κυριαζοπο?λου επικρ?νεται απ? μερ?δα συναδ?λφων τη? ?τι αποδ?χθηκε τη δημιουργ?α ν?ων τμημ?των χωρ?? να υπ?ρχει προσωπικ? και χωρ?? να πληρο?νται βασικ?? ακαδημα?κ?? προ?ποθ?σει?. Βεβα?ω?, η ?δια αντικρο?ει τι? σχετικ?? επικρ?σει?. Ωστ?σο, το κλ?μα στο Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν ε?ναι βαρ?.

Την ?δια στιγμ?, υπ?ρχουν κ?ντρε? μεταξ? των «συνετα?ρων» στα ν?α ΑΕΙ. Χαρακτηριστικ?, στο ν?ο Διεθν?? Πανεπιστ?μιο Ελλ?δο? που προ?κυψε απ? τη συγχ?νευση του «παλαιο?» Διεθνο?? με τα ΤΕΙ Θεσσαλον?κη?, Κεντρικ?? Μακεδον?α?, και Ανατολικ?? Μακεδον?α? και Θρ?κη? υπ?ρχουν διαξιφισμο? για το ν?ο οργαν?γραμμα. Με αφορμ? το προσχ?διο του οργανογρ?μματο? καθ?? το Διεθν?? ε?ναι μικρ? ?δρυμα σε φοιτητ?? και προσωπικ? σε σχ?ση με τα ΤΕΙ, κ?ποιοι μ?λησαν ?τι ?να «περ?πτερο (το Διεθν??) θ?λει να απορροφ?σει τρ?α σο?περ μ?ρκετ (τα ΤΕΙ)». Βεβα?ω?, τελικ? θα υπ?ρξει δι?λογο? επ’ αυτο?, ωστ?σο τα σκωπτικ? σχ?λια στιγματ?ζουν το κλ?μα.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ