ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανο? ανησυχο?ν περισσ?τερο για την κλιματικ? αλλαγ? απ? το Brexit, σ?μφωνα με δημοσκ?πηση

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η πλειοψηφ?α των Βρεταν?ν πιστε?ει ?τι στο μ?λλον η κλιματικ? αλλαγ? θα ε?ναι πιο σημαντικ? ζ?τημα απ? το Brexit, σ?μφωνα με δημοσκ?πηση που δημοσιε?θηκε σ?μερα, μ?α ημ?ρα αφο? η θερμοκρασ?α στη χ?ρα ?φτασε στο υψηλ?τερο επ?πεδ? τη? για τον Ιο?λιο.

Ο Βρεταν?? πρωθυπουργ?? Μπ?ρι? Τζ?νσον που αν?λαβε τον θ?κο την Τετ?ρτη δεσμε?θηκε να φ?ρει σε π?ρα? το Brexit στι? 31 Οκτωβρ?ου «χωρ?? “αν” και “?μω?”».

?μω? και παρ? του? π?μπολλου? τ?τλου? των εφημερ?δων που προειδοποιο?ν για του? κινδ?νου? εν?? Brexit χωρ?? συμφων?α, επτ? στου? δ?κα Βρετανο?? πιστε?ουν ?τι η κλιματικ? αλλαγ? ε?ναι μακροπρ?θεσμα πιο σοβαρ? ζ?τημα απ? την αποχ?ρηση τη? χ?ρα? του? απ? την ΕΕ, επεσ?μανε η ?ρευνα.

Τα δ?ο τρ?τα των 2.072 ανθρ?πων που ρωτ?θηκαν μεταξ? τη? 19η? και τη? 21η? Ιουλ?ου απ? το ινστιτο?το ComRes απ?ντησαν ?τι ο Τζ?νσον θα πρ?πει να θ?σει ω? προτεραι?τητα την αντιμετ?πιση τη? κλιματικ?? αλλαγ??.

Οι Βρετανο? «βλ?πουν τι? καταστροφικ?? επιπτ?σει? τη? κλιματικ?? ?κτακτη? αν?γκη?» ακ?μη και σε μια περ?οδο πολιτικ?? αναταραχ??, σχολ?ασε η Λ?ρα Τ?ιλορ τη? μη κυβερνητικ?? οργ?νωση? Christian Aid για λογαριασμ? τη? οπο?α? διενεργ?θηκε η δημοσκ?πηση.

«Οι Βρετανο? εν?λικε? συνειδητοποιο?ν ?τι υπ?ρχει μια μεγαλ?τερη κρ?ση, η οπο?α ε?ναι πιθαν?ν καταστροφικ? για ?λη την ανθρωπ?τητα», πρ?σθεσε.

«Οι ?νθρωποι ανησυχο?ν πραγματικ? για την κλιματικ? αλλαγ?, δι?τι το Brexit θα διευθετηθε?, ε?τε με τον ?ναν ε?τε με τον ?λλο τρ?πο», επεσ?μανε ο Σ?ιμον Γκιλ υπηρεσιακ?? εκτελεστικ?? διευθυντ?? του Overseas Development Institute, εν?? think tank με ?δρα το Λονδ?νο.

«Η κλιματικ? αλλαγ? ε?ναι πολ? πιο δ?σκολο να αντιμετωπιστε? και χρει?ζεται μια πιο συγκεκριμ?νη (…) δρ?ση παγκοσμ?ω?, και αυτ? δημιουργε? μεγαλ?τερε? προκλ?σει?», πρ?σθεσε ο Γκιλ.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ