ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Κυρ. Μητσοτ?κη?: Κεντρικ? πολιτικ? προτεραι?τητα η αναβ?θμιση του πρωτογενο?? τομ?α

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Η ατζ?ντα του υπουργε?ου Αγροτικ?? Αν?πτυξη? δεν θα μπορο?σε παρ? να ε?ναι εξαιρετικ? φιλ?δοξη, ?χι μ?νο δι?τι ε?ναι μ?α πολιτικ? που αφορ? εκατομμ?ρια συμπολ?τε? μα?, αλλ? και δι?τι ?χουμε θ?σει την αναβ?θμιση του πρωτογενο?? τομ?α ω? κεντρικ? πολιτικ? προτεραι?τητα του αναπτυξιακο? μοντ?λου τη? χ?ρα?», τ?νισε ο πρωθυπουργ??, Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?, αμ?σω? μετ? τη σ?σκεψη που ε?χε με τον αρμ?διο υπουργ?, Μ?κη Βορ?δη και του? υφυπουργο??, Φωτειν? Αραμπατζ? και Κωνσταντ?νο Σκρ?κα.

«?χουμε σημαντικ? συγκριτικ? πλεονεκτ?ματα στον πρωτογεν? τομ?α, τα οπο?α και πρ?πει να αξιοποι?σουμε. Αλλ? για να τα αξιοποι?σουμε, ?πω? ε?πε και ο υπουργ??, πρ?πει να αλλ?ξουμε. Αυτ? σημα?νει ?τι θα θ?σουμε σε πρ?τη προτεραι?τητα τη διαπραγμ?τευση για τη ν?α Κοιν? Αγροτικ? Πολιτικ?, αφεν?? για να υπερασπιστο?με τα εισοδ?ματα των Ελλ?νων αγροτ?ν, αφετ?ρου για να του? διευκολ?νουμε να κ?νουν την απαρα?τητη μετ?βαση σε μια "?ξυπνη γεωργ?α", η οπο?α θα σ?βεται το περιβ?λλον και θα αυξ?νει και την προστιθ?μενη αξ?α των ελληνικ?ν προ??ντων» σημε?ωσε ο κ. Μητσοτ?κη?.

Ο πρωθυπουργ?? επισ?μανε ?τι τ?θηκε και μ?α σειρ? απ? ?λλε? σημαντικ?? προτεραι?τητε?, «?πω? η σωστ? και γρ?γορη αξιοπο?ηση του υφιστ?μενου προγρ?μματο? Αγροτικ?? Αν?πτυξη?, με ιδια?τερη ?μφαση στην αλιε?α, ?που υπ?ρχουν, δυστυχ??, σημαντικ?? καθυστερ?σει? που κληροδοτ?θηκαν απ? την προηγο?μενη κυβ?ρνηση. Τον ν?ο ν?μο για του? συνεταιρισμο??, ο οπο?ο? εντ?σσεται στα πρ?τα δ?κα νομοσχ?δια, τα οπο?α και θα ψηφ?σει η κυβερνητικ? πλειοψηφ?α μ?χρι το τ?λο? του ?του?, ?τσι ?στε να κ?νουμε τη συνεργασ?α των αγροτ?ν, τι? εν?σει? παραγωγ?ν, τα ν?α συνεταιριστικ? σχ?ματα πιο ε?κολα, λιγ?τερο γραφειοκρατικ? και να του? δ?σουμε και τα απαρα?τητα φορολογικ? κ?νητρα, ?στε να ενθαρρ?νουμε του? αγρ?τε? να συνεργ?ζονται μεταξ? του?».

Ο κ. Μητσοτ?κη? υπογρ?μμισε ?τι ε?ναι απ?λυτη προτεραι?τητα το ζ?τημα τη? αντιμετ?πιση? των παρ?νομων ελληνοποι?σεων, ?που, ?πω? ε?πε «θα ε?μαστε εξαιρετικ? αυστηρο? με ?σου? θ?τουν σε κ?νδυνο το εισ?δημα των Ελλ?νων παραγωγ?ν, αλλ? ταυτ?χρονα κορο?δε?ουν του? καταναλωτ??, εμφαν?ζοντα? προ??ντα, που δεν ε?ναι ελληνικ?, ω? ελληνικ?». «Και ε?μαι σ?γουρο? ?τι σε συνεργασ?α με το υπουργε?ο και ?λοι οι ελεγκτικο? φορε?? θα αντιμετωπ?σουν το πρ?βλημα αυτ? στη ρ?ζα του. Και θ?λω και εδ? να κ?νω μ?α προειδοπο?ηση προ? ?λε? και ?λου?, ?τι τα πρ?γματα στον τομ?α αυτ? θα αλλ?ξουν. Γνωρ?ζουμε π?? λειτουργο?ν τα κυκλ?ματα και θα τα αντιμετωπ?σουμε», πρ?σθεσε.

Ολοκληρ?νοντα?, ο πρωθυπουργ?? ευχ?θηκε στη ν?α ηγεσ?α του υπουργε?ου καλ? επιτυχ?α και καλ? δ?ναμη.

«Να του? πω ?τι περιμ?νω, ?χι μ?νον εγ?, αλλ? ολ?κληρο? ο παραγωγικ?? κ?σμο?, ο αγροτικ?? κ?σμο? τη? χ?ρα?, οι κτηνοτρ?φοι μα?, οι αλιε?? μα?, πολλ? απ? την ηγεσ?α του υπουργε?ου Αγροτικ?? Αν?πτυξη?. Και βλ?πουμε ?χι μ?νο τι? μεγ?λε? προκλ?σει? και τι? δυσκολ?ε?, αλλ? και μ?α τερ?στια ευκαιρ?α. ?να? ανταγωνιστικ?? πρωτογεν?? τομ?α? που θα παρ?γει ποιοτικ? προ??ντα, μει?νοντα? ταυτ?χρονα και το κ?στο? παραγωγ??, στην πρ?τη γραμμ? του αναπτυξιακο? σχεδ?ου για το μ?λλον τη? χ?ρα?», αν?φερε.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ