ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ?χο?, η αποκομματικοπο?ηση του Δημοσ?ου

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

Με το πρ?το νομοσχ?διο τη? ν?α? κυβ?ρνηση?, αλλ?ζει ολ?κληρο το μοντ?λο διακυβ?ρνηση?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η αποκομματικοπο?ηση του Δημοσ?ου, η καταπολ?μηση τη? γραφειοκρατ?α? και η αντιμετ?πιση τη? πολυνομ?α? και τη? κακονομ?α? αποτελο?ν βασικο?? πυλ?νε? του πρ?του νομοσχεδ?ου τη? ν?α? κυβ?ρνηση?, το οπο?ο, με αντικε?μενο το επιτελικ? κρ?το?, κατατ?θηκε αργ? χθε? το βρ?δυ στη Βουλ?.

Εκ των κεντρικ?ν διατ?ξεων του σχεδ?ου ν?μου ε?ναι η σχετικ? με την καθι?ρωση υπηρεσιακο? γενικο? γραμματ?α σε κ?θε υπουργε?ο – επιλογ? που, ?πω? επισημα?νουν κυβερνητικ?? πηγ??, πιστοποιε? την εμπιστοσ?νη τη? κυβ?ρνηση? Μητσοτ?κη προ? τη διο?κηση. «Η επιλογ? του υπηρεσιακο? γ.γ. θα γ?νεται αποκλειστικ? με διαδικασ?ε? ΑΣΕΠ, χωρ?? καμ?α εμπλοκ? τη? πολιτικ?? ηγεσ?α?. Θα προ?ρχεται απ? τα στελ?χη του δημ?σιου τομ?α και θα διαχειρ?ζεται ?λε? τι? δαπ?νε? και το προσωπικ? του υπουργε?ου, εν? θα ?χει και τον συντονισμ? των δημ?σιων πολιτικ?ν. Υποψ?φιο? δημ?σιο? υπ?λληλο? θα απαγορε?εται να ?χει αποσπαστε? σε κ?μμα ? να ?χει διατελ?σει κομματικ?? γενικ?? γραμματ?α? π?ντε χρ?νια πριν απ? την α?τηση. Οι ?διε? πηγ?? σημει?νουν επ?ση? ?τι διατηρο?νται οι γενικο? διευθυντ?? που τοποθετ?θηκαν απ? την προηγο?μενη κυβ?ρνηση, εν? σε ?,τι αφορ? ειδικ?τερα τη? Ειδικ?? Γραμματε?ε? ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επιθεωρητ?ν Περιβ?λλοντο?, σημει?νεται ?τι «επ?ση? στο πλα?σιο τη? αποκομματικοπο?ηση? και τη? εμπιστοσ?νη? στου? δημ?σιου? υπαλλ?λου?, καταργε?ται η θ?ση του γενικο? γραμματ?α και τι? αρμοδι?τητε? αναλαμβ?νει ο γενικ?? διευθυντ??».

Οσον αφορ? την καταπολ?μηση τη? γραφειοκρατ?α?, υπογραμμ?ζεται πω? με τι? πρ?νοιε? του σχεδ?ου ν?μου, στο μ?λλον «?λε? οι ατομικ?? διοικητικ?? πρ?ξει? θα εκδ?δονται ?χι απ? τον υπουργ? ? τον γενικ? γραμματ?α αλλ? απ? τον αρμ?διο γενικ? διευθυντ?, ?στε πλ?ον να απαιτο?νται πολ? λιγ?τερε? υπογραφ?? και χρ?νο? διεκπερα?ωση?».

Ιδια?τερο ενδιαφ?ρον ?χουν και οι σχετικο? με την κακονομ?α και την πολυνομ?α σχεδιασμο?. Η κυβ?ρνηση εμφαν?ζεται αποφασισμ?νη να αντιμετωπ?σει αυτ? τα φαιν?μενα σε δ?ο επ?πεδα: «Αμεσα με ?να γεννα?ο πρ?γραμμα απλοπο?ηση? και κωδικοπο?ηση? τη? υφιστ?μενη? νομοθεσ?α?, και για τη μελλοντικ? νομοθεσ?α, με την εισαγωγ? εν?? πλ?γματο? καν?νων καλ?? νομοθ?τηση?, που θα ελ?γχουν τη μ?χρι σ?μερα ανεξ?λεγκτη παραγωγ? ν?μων», σημει?νεται χαρακτηριστικ?.

Στ?χο? ?λων των ρυθμ?σεων, υπογραμμ?ζεται, ε?ναι να ανακτηθε? η εμπιστοσ?νη των πολιτ?ν στου? κρατικο?? θεσμο?? και η βελτ?ωση τη? επαφ?? του? με το κρ?το?, ?τσι ?στε «?λοι οι πολ?τε? να εξυπηρετο?νται με ταχ?τητα, διαφ?νεια και χωρ?? να ταλαιπωρο?νται απ? τη γραφειοκρατ?α».

Τ?λο?, ?πω? ?χει γ?νει ?δη γνωστ?, με το νομοσχ?διο επ?ρχεται με?ωση των θ?σεων γενικ?ν γραμματ?ων απ? 93 σε 58 με εξοικον?μηση 1,8 εκατ. ευρ? ετησ?ω?, εν? αλλ?ζει και ολ?κληρο το μοντ?λο διακυβ?ρνηση? τη? χ?ρα?: το υπουργικ? συμβο?λιο, ?πω? υπογραμμ?ζεται, δεν θα ε?ναι πλ?ον ?να συλλογικ? ?ργανο που θα νομιμοποιε? ειλημμ?νε? αποφ?σει?, αλλ? θα συν?ρχεται τακτικ? και θα παρ?γει ?να συνεκτικ? επιχειρησιακ? κυβερνητικ? σχ?διο το οπο?ο θα υλοποιο?ν τα αρμ?δια υπουργε?α. Η δε πορε?α του κυβερνητικο? ?ργου «θα παρακολουθε?ται απ? κεντρικ? δομ? τη? Προεδρ?α? τη? Κυβ?ρνηση?, μ?σα απ? το ηλεκτρονικ? σ?στημα “Μαζ?”, ?στε αφεν?? να καταπολεμο?νται τα προβλ?ματα που προκαλο?ν οι πολλαπλ?? συναρμοδι?τητε? και αφετ?ρου να αντιμετωπ?ζονται ?μεσα και ριζικ? οι καθυστερ?σει? στι? κυβερνητικ?? δρ?σει?».

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ