ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πρ?τα ?πρεπε να λ?σουν τα πρακτικ? ζητ?ματα. Η φονικ? πυρκαγι? που σ?ρωσε την Ανατολικ? Αττικ? μπορε? να κατ?στρεψε το σπ?τι και τα υπ?ρχοντ? του?, αφ?νοντ?? του? μ?νο με τα καπνισμ?να ρο?χα που φορο?σαν. Οσο περνο?σε ο καιρ??, ?μω?, ?λο και περισσ?τεροι πυρ?πληκτοι ?νιωσαν κ?ποια στιγμ? την αν?γκη να μιλ?σουν για τα ψυχικ? του? τρα?ματα. Ορισμ?νοι κουβαλο?ν ακ?μη τ?ψει? και ανα?τιε? ενοχ??. Π?? αυτο? κατ?φεραν να επιβι?σουν, ?ταν γε?τον?? του? δεν γλ?τωσαν;

Η Σοφ?α Γκουμ?τση, ψυχολ?γο? στο Κ?ντρο Κοιν?τητα? του Δ?μου Μαραθ?να, ?χει δεχθε? συνολικ? 103 ανθρ?που? απ? την επομ?νη τη? φωτι?? μ?χρι και σ?μερα. Περ?που δ?κα ?τομα συνεχ?ζουν και τ?ρα τι? συνεδρ?ε?. Οπω? εξηγε? η ?δια στην «Κ», το ?γχο?, η θλ?ψη, η απ?λεια ενδιαφ?ροντο? για ?λλε? ασχολ?ε? για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα, ε?ναι φυσιολογικ?? αντιδρ?σει? ?πειτα απ? ?να τ?σο καταστροφικ? γεγον??. Οταν, ?μω?, ?λα αυτ? τα στοιχε?α επιμ?νουν, καθιστ?ντα? το ?τομο δυσλειτουργικ? στην καθημεριν?τητ? του, τ?τε ?σω? ?χει φθ?σει η ?ρα να μοιραστε? ?σα τον βαρα?νουν.

Τι? πρ?τε? εβδομ?δε? μετ? την περυσιν?, μεγ?λη φωτι? στο Μ?τι και στον Ν?ο Βουτζ?, ειδικο? ψυχικ?? υγε?α? μη κυβερνητικ?ν οργαν?σεων, που ?δρασαν στι? πληγε?σε? περιοχ??, παρε?χαν πρ?τε? βο?θειε? ψυχολογικ?? παρ?μβαση?. Δηλαδ?, μ?σω τη? ενεργητικ?? ακρ?αση?, προσπαθο?σαν να μει?σουν μια οξε?α κατ?σταση στρε? ? θλ?ψη?.

Περ?που μισ? χρ?νο μετ? τη φωτι?, η κ. Γκουμ?τση, μαζ? με τον συν?δελφ? τη? Φ?τη Βασιλ?πουλο, απ? την Εταιρε?α Περιφερειακ?? Αν?πτυξη? και Ψυχικ?? Υγε?α?, παρουσ?ασαν σε ημερ?δα διαπιστ?σει? του? απ? το ψυχικ? φορτ?ο των πυρ?πληκτων. Ε?χαν μιλ?σει με ανθρ?που? που ε?χαν ?ντονα αισθ?ματα ενοχ?? γιατ? ε?χαν επιβι?σει, και με ?λλου? που ε?χαν τ?ψει? γιατ? δεν πρ?λαβαν να προειδοποι?σουν του? γε?τον?? του? ? δεν κατ?φεραν να του? χωρ?σουν σε κ?ποιο ?χημα διαφυγ??. Υπ?ρχαν και περιπτ?σει? ανθρ?πων που, ναι μεν δεν ?ζησαν ?μεσα τη φωτι?, αλλ? οικε?α του? πρ?σωπα ε?χαν κινδυνε?σει. Αυτο? συλλογ?ζονταν ξαν? και ξαν? τα κρ?σιμα γεγον?τα, εξ?ταζαν ?λε? τι? πιθαν?τητε?, προσπαθο?σαν να σταθμ?σουν τι? δικ?? του? αντιδρ?σει? ε?ν βρ?σκονταν μπροστ? στην καταστροφ?.

Αυτ?? τι? ημ?ρε?, ορισμ?νοι κ?τοικοι μπορε? να ?χουν πιο ?ντονο ?γχο?, να φοβο?νται μ?πω? ξεσπ?σει κ?ποια αντ?στοιχη φωτι? με π?ρυσι, καθ?? το καλοκα?ρι ε?ναι ταυτισμ?νο με τι? δασικ?? πυρκαγι??. Αντιδρ?σει? που αναγνωρ?ζει και ο Χρ?στο? Αναγν?στου, μ?λο? τη? συντονιστικ?? επιτροπ?? των κατο?κων στο Μ?τι. Ακ?μη και η μυρωδι? μια? ψησταρι??, μπορε? να τρομ?ξει.

Στρεσογ?νε? καταστ?σει?

Δεν ε?ναι, ?μω?, αυτ? τα μ?να στρεσογ?να ζητ?ματα για του? πυρ?πληκτου?. Οπω? επισημα?νει η κ. Γκουμ?τση, ακ?μη και θ?ματα ?πω? το π?τε θα εκδοθο?ν οι ?δειε? επιδι?ρθωση? εν?? καμ?νου σπιτιο?, π?τε θα εισπραχθο?ν οι αποζημι?σει?, ? η κατ?θεση δικαιολογητικ?ν, μπορε? να παρατε?νουν το ?γχο? των πληγ?ντων.

«Οι αντιδρ?σει? και οι συμπεριφορ?? διαφ?ρουν», λ?ει η Στ?λλα Ρ?σση, κ?τοικο? Ν?ου Βουτζ?. «Ε?ναι εντυπωσιακ? ?τι ?νθρωποι που ?χουν υποστε? μεγ?λη ζημι?, ?χουν αντιδρ?σει με αξιοπρ?πεια και υπομον?». Οπω? προσθ?τει η ?δια, η 23η Ιουλ?ου 2018, η ημ?ρα τη? φωτι??, παραμ?νει βασικ? θ?μα συζ?τηση? στην περιοχ?. Μ?α ημ?ρα προτο? συμπληρωθε? ?να ?το? απ? την πυρκαγι?, προετο?μαζε τι? τελευτα?ε? λεπτομ?ρειε? θεατρικ?? παρ?σταση? με τ?τλο «Εναν χρ?νο μετ?». «Το ?ργο ?ταν για ?να νεαρ? ζευγ?ρι που ?χασε τον γιο του στη φωτι?. Του? βλ?πουμε ?ναν χρ?νο μετ?, π?? διαχειρ?ζονται την απ?λεια», λ?ει η κ. Ρ?σση. «Για κ?ποιου? συνανθρ?που? μα? ?χουν αλλ?ξει τα π?ντα».

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ