ΚΟΣΜΟΣ

Ν?α Επ?τροπο? τη? Κ?πρου στην Ε.Ε. η Στ?λλα Κυριακ?δου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγ? φωτογραφ?α?: Καθημεριν? Κ?πρου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ν?α Επ?τροπο? Κ?πρου στην Ευρωπα?κ? ?νωση θα ε?ναι η Βουλευτ?? του ΔΗΣΥ, Στ?λλα Κυριακ?δου.

Σ?μφωνα με πληροφορ?ε? τη? «Καθημεριν?? Κ?πρου», η πρ?ταση στην κ. Κυριακ?δου ?γινε την περασμ?νη Τετ?ρτη και την οπο?α ?χει αποδεχτε?. Παρ?λληλα, η πρ?ταση για την κ. Κυριακ?δου τ?λει υπ? την ?γκριση τη? ν?α? προ?δρου τη? Κομισι?ν, και του Ευρωκοινοιβουλ?ου.

Η ανακο?νωση απ? πλευρ?? Κυβ?ρνηση? αναμ?νεται εντ?? τη? ημ?ρα?. Επισημα?νεται ?τι απ? την θ?ση του Επιτρ?που τη? Κ?πρου αποχωρε? ο Χρ?στο? Στυλιαν?δη? μετ? απ? μ?α θητε?α.

Πληροφορ?ε? την ?δια στιγμ?, αναφ?ρουν πω? η Στ?λλα Κυριακ?δου ενημ?ρωσε τον Πρ?εδρο του ΔΗΣΥ, Αβ?ρωφ Νεοφ?του για πρ?θεση παρα?τηση? τη? απ? το βουλευτικ? αξ?ωμα. Ωστ?σο δεν ?χει γ?νει ακ?μη γνωστ? ε?ν θα αποχωρ?σει και απ? τη θ?ση τη? Αντιπρο?δρου του ΔΗΣΥ.

Η ν?α Πρ?εδρο? τη? Κομισι?ν Ο?ρσουλα Φον ντερ Λ?ιεν θα ?χει συν?ντηση με ?λου? του? υποψ?φιου? επιτρ?που?, καθ?? επιθυμε? αντιπροσ?πευση των δυο φ?λων στο ν?ο κονκλ?βιο των επιτροπ?ν. ?τσι ζ?τησε απ? κ?θε χ?ρα η οπο?α θα στε?λει υποψ?φιο ?ντρα να ?χει εναλλακτικ? πρ?ταση για γυνα?κα υποψ?φια, ?τσι ?στε να διασφαλιστε? η ?ση αντιπροσ?πευση.

Σ?ντομο βιογραφικ?

Η Στ?λλα Κυριακ?δου γενν?θηκε στι? 10/03/1956 στη Λευκωσ?α. Σπο?δασε Ψυχολογ?α στο University of Reading στο Ηνωμ?νο Βασ?λειο, μεταπτυχιακ?? σπουδ?? στην ψυχολογ?α στο University of Manchester στο Ηνωμ?νο Βασ?λειο, παιδοψυχολογ?α στο Ινστιτο?το Ψυχιατρικ?? του Λονδ?νου και παρακολο?θηση ειδικ?ν σεμιναρ?ων για τι? ψυχολογικ?? επιπτ?σει? σε παιδι? και εφ?βου? με καρκ?νο και λευχαιμ?α, τη β?α στην οικογ?νεια, τι? μαθησιακ?? δυσκολ?ε? σε παιδι?, τη διασυνδετικ? συμβουλευτικ? ψυχιατρικ? σε γενικ? παιδιατρικ? νοσοκομε?ο και εκπαιδε?τρια σε θ?ματα ασθεν?ν με καρκ?νο του μαστο? και δικαι?ματα των ασθεν?ν σε ευρωπα?κ?? οργαν?σει?.

Ε?ναι βουλευτ?? εκλογικ?? περιφ?ρεια? Λευκωσ?α? του ΔΗ.ΣΥ. απ? το 2006 και απ? τον Μ?ιο 2013 ε?ναι Αντιπρ?εδρο? Β’ του Δημοκρατικο? Συναγερμο?. Ε?ναι Αναπληρ?τρια πρ?εδρο? τη? Κοινοβουλευτικ?? Επιτροπ?? Υγε?α? και Μ?λο? τη? Κοινοβουλευτικ?? Επιτροπ?? Ανθρωπ?νων Δικαιωμ?των και ?σων Ευκαιρι?ν μεταξ? Ανδρ?ν και Γυναικ?ν και τη? Κοινοβουλευτικ?? Επιτροπ?? Περιβ?λλοντο?.

Διετ?λεσε Πρ?εδρο? τη? Ευρωπα?κ?? Συνομοσπονδ?α? για τον Καρκ?νο του Μαστο? “Europa Donna” (2004-2006), Πρ?εδρο? του Κυπριακο? Φ?ρουμ Καρκ?νου του Μαστο? “Europa Donna Κ?πρου” απ? το 2000, Μ?λο? του Πολιτικο? Γραφε?ου και του Ανωτ?του Συμβουλ?ου του ΔΗ.ΣΥ. απ? το 2006, Επ?τροπο? Οικογ?νεια? και Νεανικ?? Παραβατικ?τητα? του ΔΗ.ΣΥ. απ? το 2008, Επ?τροπο? Υγε?α? του ΔΗ.ΣΥ. απ? το 2009 και Εκπρ?σωπο? ασθεν?ν στην Ευρωπα?κ? Οργ?νωση για τον Καρκ?νο (2010-2012).

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ