ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Ζαχαρ?κη: Θα κρατ?σουμε το υπ?ρχον σ?στημα για τι? Πανελλαδικ?? για δ?ο χρ?νια τουλ?χιστον

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο βασικ?? κορμ?? του υπ?ρχοντο? συστ?ματο? εισαγωγ?? στα ΑΕΙ, μ?σω των Πανελλαδικ?ν Εξετ?σεων, θα διατηρηθε? για τουλ?χιστον δ?ο χρ?νια, σ?μφωνα με ?σα αν?φερε η υφυπουργ?? Παιδε?α?, Σοφ?α Ζαχαρ?κη.

«Δεν μπορο?με να δημιουργο?με πανικ? στα παιδι?. Θα γ?νουν βελτι?σει? αρχικ? στην ?λη» σημε?ωσε, μιλ?ντα? στο Θ?μα Fm εν? αναφορικ? με την εφαρμογ? τη? ελ?χιστη? β?ση? εισαγωγ??  ?φησε ανοιχτ? το ενδεχ?μενο να εφαρμοστε? νωρ?τερα».

«Αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι π?ντα επ’ ωφελε?α των παιδι?ν για να μην δημιουργο?με καταστ?σει? ?κπληξη?, σε ?να σ?στημα στο οπο?ο ?χουμε ?δη εντοπ?σει παθογ?νειε?», υπογρ?μμισε η υφυπουργ?? Παιδε?α?.

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ