ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξ?θηκαν κατ? 5,6% οι υπηρεσ?ε? βο?θεια? τη? Interamerican

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τι? συνεχ?? αυξαν?μενε? αν?γκε? ?μεση? βο?θεια? καταδεικν?ουν τα στοιχε?α τη? Interamerican, με β?ση τα οπο?α οι υπηρεσ?ε? βο?θεια? αυξ?θηκαν κατ? 5,6% κατ? το πρ?το εξ?μηνο του ?του? σε σχ?ση με το αντ?στοιχο περυσιν? δι?στημα και τα περιστατικ? που διαχειρ?στηκε η εταιρε?α αν?λθαν συνολικ? στι? 237.901  ?ναντι 225.289 π?ρυσι.

Η εταιρε?α στον κλ?δο βο?θεια? κατ?χει ηγετικ? θ?ση σε μερ?διο αγορ??, και στο πλα?σιο των διεθν?ν συνεργασι?ν τη? η Interamerican εξυπηρ?τησε 1.997 αλλοδαπο?? που βρ?θηκαν στην Ελλ?δα: σε 1.923 περιπτ?σει? με οδικ? και σε 74 περιπτ?σει? με ?μεση ιατρικ? βο?θεια. Η οδικ? βο?θεια τη? Interamerican διαχειρ?στηκε, απ? τον Ιανου?ριο ?ω? και τον Ιο?νιο, 222.721 περιπτ?σει? και η ?μεση ιατρικ? (προσωπικ?) βο?θεια ανταποκρ?θηκε σε 15.180 κλ?σει?.

Συνολικ?, οι κλ?σει? στι? οπο?ε? ανταποκρ?θηκε η Interamerican, με διακομιδ?? και συμβουλ?? απ? τηλεφ?νου, παρουσ?ασαν φ?το? α?ξηση κατ? 10,7% συγκριτικ? με το περυσιν? πρ?το εξ?μηνο. Η γραμμ? υγε?α? 1010 παραμ?νει κομβικ? και για τη διαχε?ριση υποδοχ?? ?λων των περιστατικ?ν του ν?ου, πρωτοποριακο? συστ?ματο? υγε?α? «bewell». Κατ? το 2019, ε?ναι σε ισχ? και οι ομαδικ?? καλ?ψει? των κατο?κων, μ?σω χορηγι?ν, για τα νησι? Λ?μνο, Σ?φνο, Υδρα και Αστυπ?λαια, με δεδομ?νε? τι? ιδια?τερε? αν?γκε? διαχε?ριση? και διακομιδ?? ασθεν?ν ? τραυματι?ν απ? τη νησιωτικ? Ελλ?δα.

Αξ?ζει να σημειωθε? ?τι ο ειδικ?? δε?κτη? NPS, που παρακολουθε? συστηματικ? η Interamerican εδ? και π?ντε χρ?νια και για τον τομ?α βο?θεια?, ε?ναι ιδια?τερα υψηλ??. Κατ? το πρ?το εξ?μηνο, ο NPS για την οδικ? βο?θεια αν?λθε σε 77 μον?δε? και για την ?μεση ιατρικ? βο?θεια σε 58 μον?δε?. Ο δε?κτη? NPS προκ?πτει απ? τι? απαντ?σει? πελατ?ν που ?χουν εξυπηρετηθε? και παρ?χει, κατ’ ακολουθ?αν, εικ?να ικανοπο?ηση?, σταθερ?? προτ?μηση? και δι?θεση? των πελατ?ν για σ?σταση τη? εταιρε?α? σε τρ?του?.

«Η αξ?α που αποδ?δεται στην κοινων?α απ? τι? υπηρεσ?ε? μα? στον τομ?α τη? βο?θεια? μα? κ?νει υπερ?φανου?. Τ?σο η οδικ? ?σο και η ?μεση ιατρικ? βο?θεια αποτελο?ν ?να ποιοτικ? στοιχε?ο ασφαλιστικ?? διαφορ?? τη? εταιρε?α? στην αγορ? μα?», τον?ζει ο Γι?ργο? Βαλα??, γενικ?? διευθυντ?? τη? Interamerican Βο?θεια?. Ενδεικτικ? ?ταν η κινητοπο?ηση των ανθρ?πων και των οχημ?των του στ?λου τη? εταιρε?α? κατ? τι? πρ?σφατε? καταστροφ?? απ? τα ακρα?α καιρικ? φαιν?μενα στη Χαλκιδικ?, ?που βρ?θηκαν απ? την πρ?τη ?ρα π?ντε οχ?ματα οδικ?? και ?να ασθενοφ?ρο, με ?μεση επ?μβαση σε 86 περιστατικ? για βο?θεια σε αυτοκ?νητα, καθ?? και διακομιδ? με το ασθενοφ?ρο δ?ο  ατ?μων που αντιμετ?πιζαν προβλ?ματα.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ