ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναβ?θμιση του East Med Gas Forum σε διεθν? οργανισμ?

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Δ?σμευση για την αναβ?θμιση του East Med Gas Forum – EMGF σε διεθν? οργανισμ? τη? Νοτιοανατολικ?? Ευρ?πη? αν?λαβαν χθε? στο Κ?ιρο οι υπουργο? Εν?ργεια? Ελλ?δα?, Ιταλ?α?, Κ?πρου, Ισρα?λ, Παλαιστινιακ?? Αρχ??, Αιγ?πτου και ΗΠΑ. Οι υπουργο? των επτ? εμπλεκ?μενων χωρ?ν στη χθεσιν? δε?τερη σ?νοδο του φ?ρουμ για το φυσικ? α?ριο, αποφ?σισαν επ?ση? να συστ?σουν μια επιτροπ? διαβο?λευση? με τη βιομηχαν?α φυσικο? αερ?ου, ?που θα προσκληθο?ν να συμμετ?σχουν τ?σο οι κρατικ?? ?σο και οι ιδιωτικ?? εταιρε?ε?, οι οπο?ε? δραστηριοποιο?νται στι? χ?ρε? που συμμετ?χουν στο φ?ρουμ.

Εκτεν? παρ?μβαση στι? εργασ?ε? τη? συν?δου ?κανε ο υπουργ?? Εν?ργεια? των ΗΠΑ Ρ?κ Π?ρι, εν? εκπροσωπ?θηκε και η Γαλλ?α απ? τον πρ?σβη τη? στο Κ?ιρο. Η Ευρωπα?κ? Επιτροπ? ανακο?νωσε ?τι θα υποστηρ?ξει τι? δραστηρι?τητε? του φ?ρουμ με σημαντικ? οικονομικ? βο?θεια, εν? οι υπουργο? εν?κριναν και την πρ?τη μελ?τη που θα εκπονηθε? για λογαριασμ? του EMGF, σε συνεργασ?α με την Παγκ?σμια Τρ?πεζα, για την εξ?ταση του δυναμικο? του φυσικο? αερ?ου τη? περιοχ?? και των β?λτιστων σεναρ?ων αξιοπο?ηση? και εξαγωγ?? του.

Στο περιθ?ριο του συν?δου ο υπουργ?? Εν?ργεια? Κωστ?? Χατζηδ?κη? συναντ?θηκε με τον Ισραηλιν? ομ?λογ? του Γιουβ?λ Στ?νιτ? με τον οπο?ο και συζ?τησαν θ?ματα εν?ργεια? αλλ? και τι? μεταξ? των δ?ο χωρ?ν γεωστρατηγικ?? σχ?σει?. Οι δ?ο υπουργο?, σ?μφωνα με την ανακο?νωση του υπουργε?ου Εν?ργεια?, συζ?τησαν επ?ση? τι? αντ?στοιχε? εμπειρ?ε? εξυγ?ανση? τη? κρατικ?? εταιρε?α? ηλεκτρισμο?, που αμφ?τερε? οι χ?ρε? αντιμετ?πισαν και αντιμετωπ?ζουν, συγκρ?νοντα? τα διαφορετικ? μοντ?λα που ακολο?θησαν για την απελευθ?ρωση τη? αγορ?? εν?ργεια?.

Παρ?λληλα, εκδ?λωσαν την ικανοπο?ησ? του? για τη δραστηριοπο?ηση ελληνικ?ν επιχειρ?σεων στον τομ?α εξερε?νηση? και παραγωγ?? υδρογονανθρ?κων στο Ισρα?λ, εν? ο κ. Χατζηδ?κη? εξ?φρασε την ελπ?δα για αντ?στοιχη δραστηριοπο?ηση ισραηλιν?ν εταιρει?ν στην Ελλ?δα. Ακ?μη, επικεντρ?θηκαν στην πορε?α υλοπο?ηση? του στρατηγικ?? σημασ?α? ?ργου East Med Gas Pipeline και την επιτακτικ? αν?γκη να υπογραφε? το συντομ?τερο δυνατ?ν η εκκρεμο?σα διακρατικ? συμφων?α αν?μεσα σε Ελλ?δα, Ιταλ?α, Κ?προ και Ισρα?λ. Ο κ. Στ?ινιτ? επιβεβα?ωσε τη συμμετοχ? του στην επερχ?μενη τριμερ? δι?σκεψη των υπουργ?ν Εν?ργεια? Ελλ?δο?, Κ?πρου και Ισρα?λ, που θα λ?βει χ?ρα στην Αθ?να στι? 7 Αυγο?στου, με τη συμμετοχ? του υφυπουργο? Εξωτερικ?ν των ΗΠΑ αρμ?διου για θ?ματα ενεργειακ?ν π?ρων, Φρ?νσι? Φ?νον.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ