ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρνητικ?? αντ?κτυπο? στου? πελ?τε? τη? Boeing

REUTERS

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εν?? κακο? μ?ρια ?πονται, θα μπορο?σε να ισχυριστε? κανε?? για τι? εξελ?ξει? στο πεδ?ο των αερομεταφορ?ν των ΗΠΑ μετ? την επ? μακρ?ν καθ?λωση των προβληματικ?ν 737 ΜΑΧ τη? Boeing εξαιτ?α? δ?ο πολ?νεκρων δυστυχημ?των π?ρυσι τον Οκτ?βριο και φ?το? τον Μ?ρτιο – σημειωτ?ον πω? η Boeing προειδοπο?ησε ?τι ?σω? αναγκαστε? να διακ?ψει πλ?ρω? τη ναυπ?γηση των 737 ΜΑΧ ε?ν υπ?ρξουν σοβαρ? εμπ?δια στην ?γκριση απ? τι? διεθνε?? ρυθμιστικ?? αρχ?? του διορθωμ?νου λογισμικο? που ενοχοποιε?ται για τα συμβ?ντα. Τ?σο η American Airlines ?σο και η εταιρε?α χαμηλ?ν να?λων Southwest Airlines προειδοπο?ησαν την αγορ? χθε? ?τι η οικονομικ? ζημ?α απ? την καθ?λωση αυτ? ολο?να και οξ?νεται, ανεξαρτ?τω? του γεγον?το? ?τι και οι κρατ?σει? εισιτηρ?ων ε?ναι αυξημ?νε? και τα ?δια τα να?λα ακριβ?τερα. Οι δ?ο αυτο? παρ?γοντε? συν?βαλαν στο να εμφαν?σουν οι αεροπορικ?? εταιρε?ε? α?ξηση στι? πωλ?σει? του? κατ? το δε?τερο τρ?μηνο, Απριλ?ου - Ιουν?ου, του 2019. Τα συνολικ? λειτουργικ? ?σοδα τη? American Airlines το εν λ?γω δι?στημα εμφ?νισαν α?ξηση 3% στα 11,96 δισ. δολ?ρια σε σ?γκριση με το 2018, εν? τη? Southwest Airlines κατ? 2,9% στα 5,9 δισ. δολ?ρια. Πρ?κειται για τριμηνια?α ?σοδα-ρεκ?ρ για αμφ?τερε? τι? αεροπορικ?? εταιρε?ε?.

Οι δ?ο εταιρε?ε?, American Airlines και Southwest Airlines, ε?ναι και οι μεγαλ?τερε? πελ?τισσε? τη? Boeing ?σον αφορ? το δημοφιλ?? και περιζ?τητο μ?χρι πρ?τινο? 737 ΜΑΧ. Μετ? τα δυστυχ?ματα, ?πω? ?ταν αναμεν?μενο, ακ?ρωσαν χιλι?δε? πτ?σει? σε μηνια?α β?ση, δι?τι αναγκ?στηκαν να εκτελο?ν τα ?δια δρομολ?για, ?πω? και προηγουμ?νω?, αλλ? με μικρ?τερο στ?λο. Η Southwest, με ?δρα το Ντ?λα?, δ?λωσε ?τι δι?κοψε εντελ?? την εξυπηρ?τηση επιβατ?ν απ? το Νιο?αρκ Λ?μπερτι, ?να απ? τα διεθν? αεροδρ?μια τη? Ν?α? Υ?ρκη?, και τη μετ?φερε σε ?λλο, το Λαγκου?ρντια, εστι?ζοντα? στην κ?νηση προ? και απ? τη Χαβ?η.

Υπενθυμ?ζεται πω? η εταιρε?α εγκαιν?ασε τη γραμμ? Ν?α Υ?ρκη - Χαβ?η φ?το?. Π?ντω?, η καθ?λωση των 737 ΜΑΧ κ?στισε στη Southwest το δε?τερο τρ?μηνο 175 εκατ. δολ?ρια. Αν?λογε? πι?σει? με επιπλ?ον κ?στη θα υπ?ρχουν και το δε?τερο εξ?μηνο του 2019, ?πω? πρ?σθεσε, δεδομ?νου ?τι η δαπ?νη αυξ?θηκε 7,5% αν? διαθ?σιμη θ?ση. Η δε American Airlines, η μεγαλ?τερη αεροπορικ? εταιρε?α των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν, αναφ?ρει ?τι η καθ?λωση των Boeing 737 MAX προβλ?πει να τη? κοστ?σει σε προ φ?ρων κ?ρδη σχεδ?ν 400 εκατ. δολ?ρια, δηλαδ? σχεδ?ν 50 εκατ. δολ?ρια περισσ?τερο απ? ?σα αρχικ?? περ?μενε. Συν τοι? ?λλοι?, ο συγκεκριμ?νο? αερομεταφορ?α? πρ?πει να αντεπεξ?λθει και σε καμι? δεκαρι? ακυρ?σει? πτ?σεων την ημ?ρα, τι? οπο?ε? αποδ?δει σε επιβρ?δυνση εργασ?α? εκ μ?ρου? των δ?ο βασικ?ν σωματε?ων των μηχανικ?ν αεροσκαφ?ν, που διαμαρτ?ρονται για τι? συμβ?σει? του?. Η American Airlines δ?λωσε ?τι παρατε?νει τη δι?ρκεια ζω?? ορισμ?νων ?λλων μοντ?λων τη? σειρ?? των Boeing 737 και 757s και των Airbus A320s, ?στε να αντιμετωπ?σει τα προβλ?ματα.

Οι American και Southwest ?χουν η καθεμι? του? παραγγε?λει δεκ?δε? ν?α 737 ΜΑΧ, αλλ?, ?πω? γ?νεται αντιληπτ?, οι παραδ?σει? ?χουν παγ?σει. Η Boeing βελτι?νει και δοκιμ?ζει συνεχ?? το λογισμικ?, που φα?νεται πω? ευθ?νεται για τα δυστυχ?ματα. Οταν πλ?ον αυτ? θα πληρο? ?λε? τι? επ?σημε? προδιαγραφ?? ασφαλε?α? και εγκριθε? στη συν?χεια απ? τι? ομοσπονδιακ?? αρχ?? αεροπλο?α? στι? ΗΠΑ αλλ? και τι? διεθνε??, θα μπορ?σει η Boeing να απογει?σει και π?λι τα 737 ΜΑΧ.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ