ΚΟΣΜΟΣ

Η ιδιωτικ? ?ασφ?λιση? των πρ?των που ταξ?δεψαν στη Σελ?νη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πριν απ? μισ? αι?να, τρει? ?ντρε? - οι αστρονα?τε? Νιλ ?ρμστρονγκ, Μπαζ ?λντριν και Μ?ικλ Κ?λιν? - μπ?καν σε ?ναν θαλαμ?σκο, στην κορυφ? εν?? ?ψου? 122 μ?τρων πυρα?λου, για να διαν?σουν μ?σα στο κεν? 384.472,282 χιλι?μετρα, να φτ?σουν σε ?ναν χ?ρσο και χωρ?? ατμ?σφαιρα βρ?χο, τη Σελ?νη, και να γυρ?σουν π?σω στη Γη.

?ξεραν ?τι μπορε? να μην τα κατ?φερναν, μ?λι? πριν δ?ο χρ?νια σε δοκιμ? εκτ?ξευση? του Apollo 1 ο θ?λαμο? ε?χε π?ρει φωτι? σκοτ?νοντα? ?λο το πλ?ρωμα. Οι τρει? ?πρεπε να μεριμν?σουν για τι? οικογ?νει?? του? σε περ?πτωση που συν?βαινε το απευκτα?ο. Και μια? και το ασφαλιστικ? πρ?γραμμα τη? NASA εκε?νη την εποχ? δεν κ?λυπτε του? αστρονα?τε? εν πτ?σει, οι ?ρμστρονγκ, ?λντριν και Κ?λιν? αποφ?σισαν να δρ?σουν με ?ναν απολ?τω? αμερικανικ? τρ?πο: να κεφαλαιοποι?σουν τη φ?μη του?.

Τι? εβδομ?δε? πριν την εκτ?ξευση του Apollo 11, οι τρει? κ?θισαν και υπ?γραψαν εκατοντ?δε? φακ?λου? επιστολ?ν, κ?θε ?να? των οπο?ων ?φερε σχ?διο που μνημ?νευε την αποστολ? και με γραμματ?σημο που ε?χε εκδοθε? για προηγο?μενη αποστολ? Apollo. Οι φ?κελοι θα σφραγ?ζονταν στο ταχυδρομε?ο την ημ?ρα τη? εκτ?ξευση? ? την ημ?ρα τη? προσελ?νωση?. Θα γ?νονταν τα τ?λεια συλλεκτικ? αντικε?μενα και οι οικογ?νει?? του? θα μπορο?σαν να πωλ?σουν αυτο?? του? «insurance covers» ?πω? επικρ?τησε να λ?γονται, για να επιβι?σουν ?τσι και κ?τι π?γαινε στραβ?.

«Μια? και δεν μπορο?σαμε να ?χουμε ικανοποιητικ? ασφ?λεια ζω?? λ?γω του υψηλο? ρ?σκου εν?? αστρονα?τη, υπογρ?ψαμε αυτο?? του? φακ?λου? και του? μοιρ?σαμε δ?καια στι? οικογ?νει?? μα? να του? φυλ?ξουν εν? εμε?? εκτελο?σαμε την αποστολ? μα?» ?γραψε ο Μπαζ ?λντριν στο πιστοποιητικ? γνησι?τητα? που συνοδε?ει του? δικο?? του φακ?λου?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ