ΕΛΛΑΔΑ

?Μυστ?ριο? γ?ρω απ? τον φ?νο στο Περιστ?ρι

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η καφετ?ρια στο Περιστ?ρι ?που διεπρ?χθη το ?γκλημα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μυστ?ριο καλ?πτει τον φ?νο του νεαρο? Το?ρκου, το απ?γευμα τη? Τετ?ρτη?, σε καφετ?ρια στο Περιστ?ρι. Το θ?μα δ?χθηκε τρει? σφα?ρε? στο κεφ?λι και στο σ?μα και ?φησε την τελευτα?α του πνο? λ?γο μετ? τη μεταφορ? του στο νοσοκομε?ο Αττικ?ν. Πρ?κειται για κουρδικ?? καταγωγ?? Το?ρκο υπ?κοο, ηλικ?α? 25 ετ?ν, ο οπο?ο? ?μενε στο Περιστ?ρι μαζ? με την επ?ση? Τουρκ?λα σ?ντροφ? του. Η τελευτα?α, μ?λιστα, ?δωσε χθε? κατ?θεση, απαντ?ντα? στι? ερωτ?σει? των ερευνητ?ν τη? ΕΛ.ΑΣ. Απ? την ?ρευνα στη β?ση δεδομ?νων τη? ΕΛ.ΑΣ. προ?κυψε ?τι το θ?μα, πριν απ? περ?που εν?μιση χρ?νο, ε?χε συλληφθε? στον Εβρο και ε?χε κατηγορηθε? για παρ?νομη ε?σοδο στη χ?ρα.

Η δολοφον?α ?γινε το απ?γευμα τη? Τετ?ρτη? στην καφετ?ρια Amelie, στη συμβολ? των οδ?ν Περικλ?ου? και Αφροδ?τη?, στο Περιστ?ρι. Σ?μφωνα με τι? καταθ?σει? αυτοπτ?ν, το θ?μα καθ?ταν σε ?να απ? τα τραπ?ζια τη? καφετ?ρια?, ?ταν δ?χθηκε την επ?θεση απ? τον δρ?στη. Ο δολοφ?νο? τον πυροβ?λησε τρει? φορ?? και συν?χισε να τον χτυπ? στο κεφ?λι με τη λαβ? του ?πλου, πριν απομακρυνθε? πεζ? απ? τη σκην? του εγκλ?ματο?. Απ? το δ?πεδο του καταστ?ματο?, οι αστυνομικο? περισυν?λεξαν τρει? κ?λυκε? και τη γεμιστ?ρα απ? το ?πλο του δρ?στη, τα οπο?α μετ?φεραν στη Διε?θυνση Εγκληματολογικ?ν Ερευν?ν. Επιπλ?ον, επεξεργ?στηκαν β?ντεο απ? κ?μερε? ασφαλε?α? που λειτουργο?ν στο σημε?ο και κατ?γραψαν τη σκην? τη? δολοφον?α?.

Καλυμμ?νο πρ?σωπο

Σ?μφωνα με ορισμ?νε? πληροφορ?ε?, ο δρ?στη? ε?χε καλυμμ?νο πρ?σωπο, αλλ? ε?χε πρ?χειρα προσπαθ?σει να κρ?ψει τα χαρακτηριστικ? του με γυαλι? ηλ?ου. Οι ερευνητ?? τη? Ασφ?λεια? προσπαθο?ν να συλλ?ξουν πληροφορ?ε? για το θ?μα, προκειμ?νου να προσδιορ?σουν τα κ?νητρα του φ?νου και την ταυτ?τητα του δρ?στη. Ενα απ? τα σεν?ρια που ερευν?νται ε?ναι το θ?μα να ε?χε συμμετοχ? σε κυκλ?ματα πλαστογρ?φων και διακινητ?ν παρ?τυπων μεταναστ?ν και ο φ?νο? του να σχετ?ζεται με παρ?νομε? συναλλαγ?? και δοσοληψ?ε? μεταξ? δουλεμπ?ρων, δ?χω? προ? το παρ?ν να υπ?ρχουν στοιχε?α που να οδηγο?ν με ασφ?λεια σε αυτ? το συμπ?ρασμα. Αλλο ενδεχ?μενο ε?ναι να υπ?ρχουν προσωπικο? λ?γοι π?σω απ? τον φ?νο. Στο πλα?σιο τη? ?ρευνα?, γ?νεται προσπ?θεια να διαπιστωθε? ε?ν ?να ?τομο που καθ?ταν στο ?διο τραπ?ζι με το θ?μα και αποχ?ρησε λ?γα λεπτ? πριν απ? την ?νοπλη επ?θεση, συνδ?εται ? ?χι με τον φ?νο.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ