ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η Δυτικ? Ευρ?πη φλ?γεται, ?χι λ?γω πυρκαγι?ν αυτ? τη φορ?, αλλ? εξαιτ?α? των υψηλ?τατων θερμοκρασι?ν που καταγρ?φονται, σπ?ζοντα? κ?θε προηγο?μενο ρεκ?ρ. Το Παρ?σι κατ?γραψε χθε? την υψηλ?τερη θερμοκρασ?α τη? ιστορ?α? του, καθ?? ο υδρ?ργυρο?, στι? 1.30 μ.μ. σκαρφ?λωσε στου? 40,6 βαθμο?? Κελσ?ου στον μετεωρολογικ? σταθμ? Παρ?σι- Μοντσουρ?, εν? το προηγο?μενο ρεκ?ρ ?ταν 40,4 βαθμο? Κελσ?ου, το 1947. Στην ?δια κ?λαση, ?μω?, ?ζησαν χθε? και  η Γερμαν?α, το Β?λγιο και η Ολλανδ?α.

Σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, στη Γαλλ?α ?χουν ?δη σημειωθε? π?ντε θ?νατοι εξαιτ?α? του κα?σωνα. Πολλ?? γαλλικ?? π?λει? αναμ?νεται να υπερβο?ν τα ρεκ?ρ υψηλ?? θερμοκρασ?α?. Αν?μεσ? του?  η Λιλ, η Ντιζ?ν, η Ρου?ν και το Στρασβο?ργο, σ?μφωνα με τη γαλλικ? εθνικ? μετεωρολογικ? υπηρεσ?α, εν? σε ?λλε?, ?πω? το Μπορντ?, ?που το θερμ?μετρο ?δειξε 41,2 βαθμο?? Κελσ?ου, αυτ? ?χει ?δη γ?νει. Ωστ?σο, το ρεκ?ρ σε εθνικ? επ?πεδο δεν αναμ?νεται να ξεπεραστε?: ε?χε καταρριφθε? στα τ?λη Ιουν?ου με 46 βαθμο?? Κελσ?ου στον γαλλικ? ν?το. Τα γαλλικ? ΜΜΕ αναμετ?δωσαν ?τι η προχθεσιν? ν?χτα ?ταν η θερμ?τερη τη? ιστορ?α?.

Ηδη, οι γαλλικ?? αρχ?? κ?λεσαν του? πολ?τε? να αποφε?γουν τι? ?σκοπε? μετακιν?σει? και να εργαστο?ν απ? τα σπ?τια του?, εν? οι βρεφονηπιακο? σταθμο? παρ?μειναν κλειστο?. Την ?δια στιγμ?, ο αρχιτ?κτονα? που ?χει αναλ?βει την αποκατ?σταση τη? Παναγ?α? των Παρισ?ων προειδοπο?ησε ?τι οι υψηλ?τατε? θερμοκρασ?ε? μπορε? να προκαλ?σουν κατ?ρρευση τη? οροφ?? εφ?σον κ?ποια στοιχε?α και δοκο? που τη συγκρατο?ν, στεγν?σουν.

Μ?α αν?σα θα καταφ?ρουν να π?ρουν οι κ?τοικοι τη? Ευρ?πη? μ?νο σ?μερα, καθ?? αναμ?νεται μικρ? πτ?ση τη? θερμοκρασ?α?.


Δροσιστικ?? βουτι?? μπροστ? απ? το εθνικ? θ?ατρο τη? Κοπεγχ?γη?.

Ο υδρ?ργυρο?  στο δυτικ? Λονδ?νο ?γγιξε του? 36,9 βαθμο?? Κελσ?ου, σπ?ζοντα? το ρεκ?ρ του Ιουλ?ου. Ενδεικτικ? τη? κατ?σταση? ε?ναι το γεγον?? ?τι τα τρ?να κινο?νται με μικρ?τερε? ταχ?τητε? στη χ?ρα προκειμ?νου να μη λι?σουν οι σιδηροτροχι??. Οι υγειονομικ?? αρχ?? σ?στησαν στου? πολ?τε? να λ?βουν μ?τρα προστασ?α?, ?πω? να περπατο?ν στη σκι? και να απ?χουν απ? την υπερβολικ? καταν?λωση αλκο?λ.

Εφιαλτικ? φα?νεται ?τι ε?ναι και η κατ?σταση σε Β?λγιο, Γερμαν?α και Ολλανδ?α ?που καταγρ?φηκαν οι υψηλ?τερε? θερμοκρασ?ε? στην ιστορ?α με 40,2, 40,5 και 39,3 βαθμο?? Κελσ?ου αντιστο?χω?.

Ηδη, το Βασιλικ? Μετεωρολογικ? Ινστιτο?το του Βελγ?ου εξ?δωσε «κ?κκινο συναγερμ?» για ?λε? τι? περιφ?ρειε? τη? χ?ρα?, καλ?ντα? του? πολ?τε? να λ?βουν ειδικ?? προφυλ?ξει? προκειμ?νου να επιβι?σουν του κα?σωνα. Στη Φλ?νδρα, ο κυβερν?τη? δι?ταξε, χθε?, την απαγ?ρευση του καπν?σματο? και του αν?μματο? φωτι?? σε υπα?θριου? χ?ρου?, προκειμ?νου να αποφευχθε? το ενδεχ?μενο μια? πυρκαγι??.

Σε «πορτοκαλ?» συναγερμ? ?χει τεθε? και η Ολλανδ?α, ?που εκατοντ?δε? χο?ροι π?θαναν στι? αρχ?? τη? εβδομ?δα?  ?ταν σταμ?τησε να λειτουργε? το κλιματιστικ? μια? κτηνοτροφικ?? μον?δα?. Η κυβ?ρνηση ?θεσε σε εφαρμογ? σειρ? μ?τρων σε νοσοκομε?α και ο?κου? ευγηρ?α?.

Στη Γερμαν?α, ο υδρ?ργυρο? αναμ?νεται να σκαρφαλ?σει στου? 41 βαθμο?? Κελσ?ου στην Κολων?α και στο Ζ?αρλαντ, σπ?ζοντα? το απ?λυτο ρεκ?ρ των 40,3 βαθμ?ν Κελσ?ου, που ε?χε καταγραφε? το 2015, αναφ?ρει η μετεωρολογικ? υπηρεσ?α τη? χ?ρα? DWD.

«Θα γ?νουν συχν?τεροι»

Τι, ?μω?, ευθ?νεται για τον εφι?λτη που ζουν οι πολ?τε? τη? Δυτικ?? Ευρ?πη?; Αν και οι κα?σωνε? ε?ναι φυσιολογικ? μετεωρολογικ? φαιν?μενα, «η ?ρευνα υποδεικν?ει ?τι θα γ?νουν συχν?τεροι και εντον?τεροι και ε?ναι πολ? πιθαν? να σημει?νονται κ?θε χρ?νο», επισημα?νει ο επικεφαλ?? τη? βρετανικ?? Μετεωρολογικ?? Υπηρεσ?α? δρ Π?τερ Σκοτ, προσθ?τοντα? ?τι ο τωριν?? κα?σωνα? ε?ναι ?να? συνδυασμ?? μετεωρολογικ?ν φαινομ?νων και κλιματικ?? αλλαγ??. «Αυτ? που ?χουμε σ?μερα, ε?ναι ?να πολ? θερμ? ρε?μα α?ρα που ?ρχεται απ? τη Β?ρεια Αφρικ?, προκαλ?ντα? ?λε? αυτ?? τι? θερμοκρασ?ε? ρεκ?ρ που καταγρ?φονται. Αν δεν υφ?στατο η κλιματικ? αλλαγ?, δεν θα φτ?ναμε σε τ?σο υψηλ?? θερμοκρασ?ε?», τ?νισε.

Οπω? προκ?πτει απ? τα αρχε?α μετεωρολογικ?ν συνθηκ?ν που αρχ?ζουν να τηρο?νται τον 19ο αι?να, η μ?ση θερμοκρασ?α στην επιφ?νεια τη? Γη? ?χει αυξηθε? περ?που κατ? ?να βαθμ? Κελσ?ου, συγκριτικ? με την περ?οδο τη? βιομηχανοπο?ηση?, γ?ρω στα τ?λη του 18ου αι?να.

Το Κλιματικ? Ινστιτο?το του Π?τσδαμ τη? Γερμαν?α? αν?φερε ?τι τα π?ντε θερμ?τερα καλοκα?ρια απ? το 1500 μ?χρι σ?μερα καταγρ?φηκαν μ?σα στον 21ο αι?να.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ