ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντατικο? ?λεγχοι στι? τουριστικ?? περιοχ?? - Στο ?κ?κκινο? η παραβατικ?τητα στην Κ?ρκυρα

Εντατικο?? ελ?γχου? στα νησι? και στι? τουριστικ?? περιοχ?? τη? χ?ρα? κ?νουν οι ελεγκτ?? τη? Ανεξ?ρτητη? Αρχ?? Δημοσ?ων Εσ?δων.

Τον Ιο?νιο, ελ?γχθηκαν 7.735 επιχειρ?σει? σε ?λη την Ελλ?δα, με το μ?σο ποσοστ? παραβατικ?τητα? να αν?ρχεται σε 32% και του? περισσ?τερου? ελ?γχου? να διεξ?γονται στην Αθ?να, στη Θεσσαλον?κη και την Π?τρα. Στα νησι? στην πρ?τη θ?ση, σε ?τι αφορ? τον αριθμ? των ελ?γχων, βρ?σκεται η Ζ?κυνθο? εν? η παραβατικ?τητα χτ?πησε «κ?κκινο» στην Κ?ρκυρα με του? παραβ?τε? να αν?ρχονται στου? 6 στου? 10 που ελ?χθησαν.

Ειδικ?τερα σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, τον Ιο?νιο, οι περιοχ??, ?που πραγματοποι?θηκαν οι περισσ?τεροι ?λεγχοι, ?ταν η Αθ?να με 407 ελ?γχου? κατ? του? οπο?ου? διαπιστ?θηκε 37% παραβατικ?τητα, η Θεσσαλον?κη ?που διενεργ?θηκαν 289 ?λεγχοι και εντοπ?στηκαν με παραβ?σει? στο 55% των ελεγχ?μενων. Ακολουθο?ν η Π?τρα με 233 ελ?γχου? και 36% παραβατικ?τητα, η Κατερ?νη με 200 ελ?γχου? και 36% παραβατικ?τητα, η Ζ?κυνθο? με 186 ελ?γχου? και 41% παραβατικ?τητα, το Ηρ?κλειο με 28% παραβατικ?τητα, το Αργοστ?λι ?που διενεργ?θηκαν 173 ?λεγχοι με 29% παραβατικ?τητα, το Ρ?θυμνο με 166 ελ?γχου? και 20% παραβατικ?τητα, η Ρ?δο? με 166 ελ?γχου? και 43% παραβατικ?τητα, τα Χανι? με 164 ελ?γχου? και 28% παραβατικ?τητα, η Μ?κονο? με 159 ελ?γχου? και ποσοστ? παραβατικ?τητα? 43%, η Σαντορ?νη με 151 ελ?γχου? και 56% παραβατικ?τητα και η Κ?ρκυρα ?που διενεργ?θηκαν 141 ?λεγχοι και η παραβατικ?τητα ?φθασε στο 62%.

Οι κλ?δοι στου? οπο?ου? διαπιστ?θηκε η μεγαλ?τερη παραβατικ?τητα ε?ναι οι ακ?λουθοι σ?μφωνα με τα στοιχε?α τη? ΑΑΔΕ:

Εκμετ?λλευση ΤΑΞΙ 81%, Πλυντ?ρια αυτοκιν?των 75%, Ανθοπωλε?α 73%, Ταξιδιωτικ? πρακτορε?α 68%, Μανικιο?ρ Πεντικιο?ρ 63%, Δικηγ?ροι 63%, Ψητοπωλε?α - Σουβλατζ?δικα (χωρ?? τραπεζοκαθ?σματα) 62%, Κομμωτ?ρια - Κουρε?α 62%, Ενοικ?αση μοτοποδηλ?των 57%

Πρατ?ρια καυσ?μων 54%, Χερσα?ε? - Θαλ?σσιε? μεταφορ?? 53%, Λιανικ? εμπ?ριο 36%, Εστ?αση 33%, Καταλ?ματα 24%

Σχετικ? με αντιδρ?σει? που εκδηλ?θηκαν απ? επιχειρηματ?ε? τη? εστ?αση? στη Μ?κονο, σε ?,τι αφορ? στην αυστηρ?τητα των ελεγκτ?ν, πηγ?? τη? ΑΑΔΕ σημει?νουν ?τι στα τρ?α χρ?νια, που εφαρμ?ζεται το μ?τρο των λουκ?των, δηλαδ? ο ν?μο? του 1997 - καμ?α απ? τι? επιχειρ?σει?, που βρ?θηκε να φοροδιαφε?γει και οδηγ?θηκε σε 48ωρο κλε?σιμο, δεν ?χει δικαιωθε? απ? τα δικαστ?ρια, ?ταν προσ?φυγε.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ