Κ?ριο Αρθρο ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η ευθ?νη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οι ετα?ροι και δανειστ?? μα? επ?δειξαν μεγ?λη προσαρμοστικ?τητα και εν?οτε υποκρισ?α τα τελευτα?α χρ?νια. Εκαναν τα στραβ? μ?τια ?ταν ξηλ?θηκαν σημαντικ?? μεταρρυθμ?σει? και ?ρχισαν οι παροχ?? και οι διορισμο?. Η υπερφορολ?γηση δεν του? ενδι?φερε, ?πω? και η με?ωση των δημοσ?ων επενδ?σεων. Τ?ρα αρχ?ζουν να αποποιο?νται τι? ευθ?νε? του?. Αν ?μω? αποκαλυφθο?ν δημοσιονομικ?? τρ?πε? και ν?ρκε?, η ευθ?νη θα ε?ναι και δικ? του?. Και θα ε?ναι τουλ?χιστον εξοργιστικ? να ζητ?σουν και τα ρ?στα.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ