ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Αρση ασυλ?α? για τον Π. Πολ?κη αποφ?σισε η Βουλ?

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με 163 ψ?φου? υπ?ρ για την πρ?τη υπ?θεση και με 162 για τη δε?τερη, η Ολομ?λεια τη? Βουλ?? αποφ?σισε την ?ρση ασυλ?α? του πρ?ην αναπληρωτ? υπουργο? Υγε?α? και βουλευτ? του ΣΥΡΙΖΑ, Πα?λου Πολ?κη.Συγκεκριμ?να, ο κ. Πολ?κη? δι?κεται για δ?ο υποθ?σει?. Η πρ?τη αφορ? φερ?μενη παρ?νομη ηχογρ?φηση συνομιλ?α? του με τον διοικητ? τη? Τραπ?ζη? τη? Ελλ?δο?, Γι?ννη Στουρν?ρα και η δε?τερη τη μ?νυση για εξ?βριση και συκοφαντικ? δυσφ?μιση του πρ?ην προ?δρου των εργαζομ?νων του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμ?τη Πουλ?.

Ειδικ?τερα, σε σ?νολο 176 παρ?ντων βουλευτ?ν, για την πρ?τη υπ?θεση υπ?ρ ψ?φισαν 163 και κατ? 13. Για τη δε?τερη υπ?θεση υπ?ρ ψ?φισαν 162, κατ? ψ?φισαν 13 και ?να? βουλευτ?? ψ?φισε «παρ?ν».

Μετ? την απ?φαση τη? Ολομ?λεια?, ο πρ?ην αναπληρωτ?? υπουργ?? Υγε?α? παραπ?μπεται στη Δικαιοσ?νη. Οι δ?ο δικογραφ?ε?, τι? οπο?ε? και ε?χαν διαβιβ?σει οι εισαγγελικ?? αρχ?? στη Βουλ? τον περασμ?νο Μ?ρτιο και Απρ?λιο, επιστρ?φονται στην τακτικ? Δικαιοσ?νη μαζ? με το αποτ?λεσμα τη? ψηφοφορ?α? ?ρση? ασυλ?α? του βουλευτ? για τα περαιτ?ρω. 

Π. Πολ?κη?: Πολλαπλ? οφ?λη επιδι?κει η κυβ?ρνηση

«Δεν υπ?ρχει ο?τε μωρ? παιδ? ?τι σημεριν? συζ?τηση περ? ?ρση? τη? βουλευτικ?? μου ασυλ?α? για τα αδικ?ματα τη? συκοφαντικ?? δυσφ?μηση? του υποψηφ?ου τη? ΝΔ Σταμ?τη Πουλ? και τη? παραβ?αση? απορρ?του τη? τηλεφωνικ?? επικοινων?α? με τον διοικητ? τη? ΤτΕ Γι?ννη Στουρν?ρα, συνιστ? μια ξεκ?θαρη πολιτικ? δ?ωξη σε β?ρο? μου», ε?πε ο Πα?λο? Πολ?κη? ξεκιν?ντα? την ομιλ?α του.

Υποστ?ριξε ?τι πρ?κειται για μια δ?ωξη με την οπο?α η κυβερνητικ? πλειοψηφ?α σε συνεργασ?α με κ?ποιου? βουλευτ?? του ΚΙΝΑΛ επιδι?κει πολλαπλ? οφ?λη. «Καταρχ?? την αποδ?μηση των σκανδ?λων του ΚΕΕΛΠΝΟ που η κυβ?ρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαπ?στωσε και διαβ?βασε στι? αρχ?? και στα οπο?α σκ?νδαλα φ?ρονται να συμμετ?χουν ηγετικ? στελ?χη των δ?ο αυτ?ν κομμ?των αλλ? και η πλειον?τητα των συστημικ?ν ΜΜΕ. Σκ?νδαλα διασπ?θιση? δημοσ?ου χρ?ματο? ?ψου? εκατοντ?δων εκατομμυρ?ων ευρ? τα οπο?α εξυφα?νονταν και υλοποιο?νταν με την ενεργ? συμμετοχ? των προαναφερθ?ντων και υλοποιο?νταν την στιγμ? που η χ?ρα χρεοκοπο?σε και οι πολ?τε? καλο?νταν να την σ?σουν με το υστ?ρημ? του?», αν?φερε ο κ. Πολ?κη?.

Αν?φερε επ?ση? ?τι η σημεριν? συζ?τηση συνιστ? και μια α?θη πολιτικ? πρ?ξη αντεκδ?κηση? προ? το πρ?σωπ? του υπ? την ?ννοια και τη? ηθικ?? σπ?λωση? και τη? οικονομικ?? επιβ?ρυνση? και τη? ψυχικ?? ταλαιπωρ?α? επειδ? κι ο ?διο? ταλαιπ?ρησε πολλαπλ?? το σ?στημα κατ? την υπουργικ? του θητε?α.

«Αποτελε? επ?ση? μια προσπ?θεια να με εξαναγκ?σουν σε σιωπ? ? να ακυρ?σουν εκ των προτ?ρων την κριτικ? που θα ασκ? απ? τα ?δρανα τη? αντιπολ?τευση? σε μια κυβ?ρνηση που υποσχ?μενη επιτελικ? κρ?το? συστ?νει ?να κρ?το? Μαρ?α Αντουαν?ττα?, πρωθυπουργοκεντρικ?, μια εκ ν?ου ?λωση του κρ?του? χωρ?? ενοχλητικ?? φων?? τ?που Πολ?κη», προσ?θεσε ο πρ?ην αν. υπουργ?? Υγε?α?.

Ο κ. Πολ?κη? εκτ?μησε ?τι αυτ? ε?ναι το το πρ?το επεισ?διο μια? σειρ?? τ?τοιων κιν?σεων κι ?πω? υποστ?ριξε αυτ? συμβα?νει ?ταν λ?γε? ημ?ρε? πριν αποφυλακ?στηκε ο κ. Φλ?ρο? τη? ENERGA και χθε? το βρ?δυ αποφυλακ?στηκε ο αστυνομικ?? - δολοφ?νο? εν?? παιδιο?, ?χι λ?γω των Ποινικ?ν Κωδ?κων αλλ? λ?γω τη? αναγν?ριση? του πρ?τερου β?ου, αυτ? να μπα?νουν σε αντιδιαστολ?, ε?πε.

«Η επιλεγε?σα διαδικασ?α για την ?ρση τη? ασυλ?α? μ?σω του ?ρθρου 32 κι ?χι του ?ρθρου 86 περ? ευθ?νη? υπουργ?ν αποδεικν?ει καταρχ?? την πολιτικ? σκοπιμ?τητα και τι? πρωτοφανε?? μεθοδε?σει? που μετ?ρχεται η κυβερνητικ? πλειοψηφ?α για να πετ?χει του? σκοπο?? τη?», υποστ?ριξε ακ?μη ο βουλευτ?? Χαν?ων του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικ?τερα σ?μφωνα με το ?ρθρο 83 η Επιτροπ? και η Ολομ?λεια ερευν? αν η πρ?ξη για την οπο?α ζητε?ται η ?ρση ασυλ?α? συνδ?εται με την πολιτικ? κοινοβουλευτικ? δραστηρι?τητα ? η δ?ωξη, μ?νυση ? ?γκληση υποκρ?πτει πολιτικ? σκοπιμ?τητα. Για να αποδε?ξω το μ?γεθο? τη? υποκρισ?α? αυτο? που κ?νετε θα πω απ? το 1974 ελ?χιστε? απ? τι? 1.000 υποθ?σει? ?ρση? ασυλ?α? με β?ση το ?ρθρο 62 -ακ?μη κι αν αφορο?σαν σε αδικ?ματα που δεν ε?χαν την παραμικρ? σχ?ση με τη βουλευτικ? ιδι?τητα και παρ?τι στρ?φονταν ξεκ?θαρα κατ? πολιτ?ν, απορρ?πτονται», ε?πε ακ?μη ο κ. Πολ?κη?.

Αποχ?ρησε η αξιωματικ? αντιπολ?τευση

Μετ? και την ομιλ?α Πολ?κη, σ?σσωμη αποχ?ρησε η Κοινοβουλευτικ? Ομ?δα του ΣΥΡΙΖΑ απ? τη διαδικασ?α ψηφοφορ?α? για την ?ρση ασυλ?α? του πρ?ην Αναπληρωτ? Υγε?α? Πα?λου Πολ?κη.

«Δεν πρ?κειται να νομιμοποι?σουμε κατ? καν?να τρ?πο τι? αλλεπ?λληλε? παραβι?σει? του Συντ?γματο? σε αυτ? τη διαδικασ?α δ?λωσε ο κοινοβουλευτικ?? εκπρ?σωπο? του ΣΥΡΙΖΑ Δημ?τρη? Τζανακ?πουλο? αμ?σω? μετ? την ολοκλ?ρωση τη? ομιλ?α? του τ?ω? Αναπληρωτ? Υγε?α? Πα?λου Πολ?κη απ? το β?μα τη? Ολομ?λεια?.

Ο κ. Τζανακ?πουλο? επαν?λαβε το επιχε?ρημα του κ. Πολ?κη ?τι πρ?κειται περ? πολιτικ?? δ?ωξη? ζ?τησε να ακολουθηθε? η διαδικασ?α του ?ρθρου 86 περ? ευθ?νη? υπουργ?ν για τη σ?σταση Προανακριτικ?? Επιτροπ??. Τ?νισε δε, ?τι απ? την ομιλ?α του πρ?ην υπουργο? και απ? ?σα κατ?θεσε αποδε?χθηκε περ?τρανα και με σαφ? και κατηγορηματικ? τρ?πο ?τι και οι δ?ο υποθ?σει? για τι? οπο?ε? δι?κεται, σχετ?ζονται με τα καθ?κοντ? του ω? υπουργο?.

«Σα? καλο?με να ακολουθηθε? η διαδικασ?α του ?ρθρου 86 για ποινικ? ευθ?νη υπουργ?ν και να συσταθε? Προκαταρκτικ? Επιτροπ?. Σε κ?θε περ?πτωση ε?μαστε υποχρεωμ?νοι να αποχωρ?σουμε απ? αυτ? τη διαδικασ?α και να μην ανεχτο?με τη κατ?φωρη παραβ?αση του συντ?γματο? που δυστυχ??, κ?ριε πρ?εδρε τη? Βουλ??, ?χετε και εσε?? ευθ?νη», κατ?ληξε ο κ. Τζανακ?πουλο?.

«Η κοινοβουλευτικ? Ομ?δα του ΣΥΡΙΖΑ αποχ?ρησε χωρ?? να ακο?σει την ?λλη ?ποψη για ?σα ειπ?θηκαν αλλ? μ?νο την ?ποψη του κ. Πολ?κη», σημε?ωσε ο πρ?εδρο? τη? Βουλ?? Κ?στα? Τασο?λα? σχολι?ζοντα? την αποχ?ρηση.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ