Πα?λο? Παπαδ?πουλο? ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ιδο? η Μ?νη, ιδο? και το Απ?δημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Δεν υπ?ρχει μια πορε?α προ? την πρ?οδο, αλλ? πολλ?? και ενδεχομ?νω? κυκλικ??, αυτοτελε??. Πολιτισμο? δημιουργο?νται, αναπτ?σσονται, καταρρ?ουν και μετ? χ?νονται για π?ντα στη λ?θη. Η μυθικ? «χαμ?νη Ατλαντ?δα» που αναφ?ρεται απ? τον Πλ?τωνα μπορε? να μην ?ταν αποκ?ημα τη? φαντασ?α? των αρχα?ων, αλλ? ?να? πραγματικ?? πολιτισμ?? που χ?θηκε μ?σα στον Κατακλυσμ?. Αλλωστε νε?τερα στοιχε?α πιστοποιο?ν ?τι περ?που πριν απ? 10.000-12.000 χρ?νια πρ?γματι συν?βη ?να? κατακλυσμ?? και αν?βηκε αισθητ? η στ?θμη τη? θ?λασσα? σε μεγ?λο μ?ρο? του κ?σμου εξαιτ?α? μια? μεταβολ?? των κλιματικ?ν συνθηκ?ν που προκ?λεσε τ?ξη των π?γων στον Β?ρειο Π?λο. Η επικαιρ?τητα σ?μερα κυριαρχε?ται απ? ειδ?σει? για φωτι?? στην Αρκτικ? (!), ειδ?σει? που μα? φα?νονται απ?στευτε?, αλλ? συνθ?τουν τη ν?α πραγματικ?τητα τη? κλιματικ?? μεταβολ??, η οπο?α προκαλε?ται απ? τη συσσ?ρευση διοξειδ?ου του ?νθρακα. Ε?ν μια ν?α τ?ξη των π?γων προκαλ?σει τη β?θιση και την εξαφ?νιση εμβληματικ?ν π?λεων, ποιο? θα τι? θυμ?ται ?χι σε 5.000, αλλ? ακ?μα και σε 50 χρ?νια;

Ολε? αυτ?? οι σκ?ψει? μπορο?ν να ε?ναι η β?ση  ακ?μη πιο «ακρα?ων» υποθ?σεων για την εξ?λιξη τη? ανθρωπ?τητα?. Μ?χρι πρ?σφατα, οι επιστ?μονε? π?στευαν ?τι οι «πρωτ?γονοι» Νε?ντερταλ ζο?σαν ανεν?χλητοι στην Ευρ?πη μ?χρι πριν απ? 60.000 χρ?νια, ?ταν οι πιο «εξελιγμ?νοι» Homo sapiens ?φθασαν απ? την Αφρικ? και του? εξολ?θρευσαν. Μ?νο που τα τελευτα?α χρ?νια διαδοχικ?? ανακαλ?ψει? σκελετ?ν σε περιοχ?? τη? Γη? πιστοποιο?ν ?τι η ανθρωπ?τητα στο β?θο? του χρ?νου αποτελο?νταν απ? πολλ? ε?δη ανθρ?πων με αρκετ? βαρ? εγκ?φαλο, αλλ? πολ? χαμηλ? ?ψο?, που βαφτ?στηκαν «χ?μπιτ» απ? του? γνωστο?? χαρακτ?ρε? του «Αρχοντα των Δαχτυλιδι?ν».

Σε μια τ?τοια παραλλαγ? ανθρ?που, π?ρα απ? τον Homo sapiens και τον Νε?ντερταλ, παραπ?μπει κραν?ο που βρ?θηκε το 1978 στη θ?ση Απ?δημα στη Μ?νη, αν?μεσα στο Λιμ?νι και στο Σπ?λαιο Διρο?. Διεθν?? ομ?δα ερευνητ?ν, με επικεφαλ?? την Ελλην?δα παλαιοανθρωπολ?γο Κατερ?να Χαρβ?τη του γερμανικο? Πανεπιστημ?ου Εμπερχαρντ Καρλ? του Τ?μπινγκεν, δημοσ?ευσε πρ?σφατα στο περιοδικ? Nature το συμπ?ρασμα ?τι ο ?νθρωπο? αυτ?? ζο?σε στη Μ?νη πριν απ? 210.000 χρ?νια. Ζο?σε π??; Ε?χε δημιουργ?σει κ?ποιου ε?δου? πολιτισμ? που μπορε? να χ?θηκε μ?σα σε ?ναν κ?κλο 10.000, 20.000 ? 30.000 ετ?ν; Δι?τι ακ?μα και ?να? πολιτισμ?? 30.000 ετ?ν θα μπορο?σε να εξαφανιστε? ολοσχερ??. Θα μπορο?σαν οι «Μανι?τε?» του 200.000 π.Χ., με δεδομ?νο το μ?γεθο? του εγκεφ?λου του?, να ε?χαν επινο?σει εργαλε?α και θε?τητε?; Απαντ?σει? σε τ?τοια ερωτ?ματα δεν ?χουν δοθε?. Αλλ? ε?ναι πολ? πιθαν?ν ο σ?γχρονο? ?νθρωπο? και ο πολιτισμ?? του να ε?ναι ?να απ? τα αμ?τρητα δε?γματα ανθρ?πων και πολιτισμο? που η Γη δημιουργε? και απορροφ?, τ?σο ε?κολα ?σο μια εισπνο? και μια εκπνο?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ