ΥΓΕΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το μυστικ? για τη μακροζω?α ε?ναι η αισιοδοξ?α

MΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τα ?τομα που ?χουν θετικ? στ?ση ζω?? τε?νουν να τρ?φονται πιο σωστ?, να ασκο?νται, να ?χουν ισορροπημ?νη κοινωνικ? ζω?, φ?λου?, οικογ?νεια, και ?λοι αυτο? οι παρ?γοντε? του? βοηθο?ν να διατηρο?ν την καλ? του? υγε?α.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οι αισι?δοξοι ?νθρωποι γελο?ν συχν?τερα, καλ?τερα και, ?πω? αποδεικν?ουν οι μελ?τε?, τελευτα?οι. Ερευνε? πολλ?ν ετ?ν συγκλ?νουν στο συμπ?ρασμα ?τι οι αισι?δοξοι ?νθρωποι, εκτ?? απ? πιο χαρο?μενοι, ε?ναι πιο υγιε??, κινδυνε?ουν λιγ?τερο απ? δι?φορε? ασθ?νειε? –κ?ποιε? απειλητικ?? για τη ζω?– και τελικ? ζουν περισσ?τερο απ? του? απαισι?δοξου?. Πρ?σφατη μελ?τη καθηγητ?ν τη? Ιατρικ?? Σχολ?? του Πανεπιστημ?ου τη? Bοστ?νη?, μ?λιστα, κατ?δειξε ?τι ?χουν περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να φτ?σουν στην ηλικ?α των 85 ετ?ν και ?νω.

Οι ειδικο? αν?λυσαν τα αποτελ?σματα δ?ο ερευνητικ?ν πρ?τζεκτ: το πρ?το αφορο?σε γυνα?κε? με μ?σον ?ρο ηλικ?α? τα 70 ?τη, ξεκ?νησε το 2004 και ολοκληρ?θηκε δ?κα χρ?νια μετ?, και το δε?τερο αφορο?σε ?νδρε? με μ?σο ?ρο ηλικ?α? τα 62 ?τη, ξεκ?νησε το 1986 και δι?ρκεσε μ?α εικοσαετ?α. Οι ερευνητ?? αξιολ?γησαν του? συμμετ?χοντε? και του? χ?ρισαν σε ομ?δε? αν?λογα με τον βαθμ? αισιοδοξ?α? που επεδε?κνυαν. Αποδε?χθηκε ?τι η πιο αισι?δοξη ομ?δα γυναικ?ν ?ζησε περ?που 15% και η αντ?στοιχη των ανδρ?ν περ?που 11% περισσ?τερο απ? την πιο απαισι?δοξη ομ?δα. Αντιστο?χω?, Ολλανδο? ερευνητ?? παρακολο?θησαν επ? ενν?α χρ?νια περ?που χ?λιου? ?νδρε? και γυνα?κε? ηλικ?α? 65-85 ετ?ν και διαπ?στωσαν ?τι ?σοι ε?χαν υψηλ?τερα επ?πεδα αισιοδοξ?α? ?ταν 55% λιγ?τερο πιθαν? να πεθ?νουν απ? κ?ποια οργανικ? α?τια και 23% λιγ?τερο πιθαν? να χ?σουν τη ζω? του? απ? κ?ποια ασθ?νεια τη? καρδι?? σε σχ?ση με του «γκρινι?ρηδε?». Ερευνα του Πανεπιστημ?ου τη? Β?ρεια? Καρολ?να?, δε, που ξεκ?νησε στα μ?σα τη? δεκαετ?α? του 1960 και στην οπο?α εξετ?στηκαν περ?που 7.000 (τ?τε) φοιτητ??, διαπ?στωσε ?τι, τ?σσερι? δεκαετ?ε? μετ?, οι 476 απ? αυτο?? ε?χαν πεθ?νει απ? δι?φορε? αιτ?ε?, με συχν?τερο τον καρκ?νο, εν? οι πιο απαισι?δοξοι αν?μεσ? του? ε?χαν 42% περισσ?τερε? πιθαν?τητε? θαν?του απ? του? αισι?δοξου?.

Π?? ?μω? μετρο?ν οι ερευνητ?? την αισιοδοξ?α; Στην κατηγορ?α των ανθρ?πων που βλ?πουν τη θετικ? πλευρ? τη? ζω?? οι επιστ?μονε? που ασχολο?νται με σχετικ?? μελ?τε? κατατ?σσουν ?σου? προβλ?πουν θετικ?? προοπτικ?? για το μ?λλον του? σε δι?φορου? τομε??. Επ?ση?, αξιολογο?ν τον βαθμ? αισιοδοξ?α? αν?λογα με τον π?? κ?ποιο? ερμηνε?ει τα καλ? και τα κακ? ν?α: οι αισι?δοξοι ?νθρωποι θεωρο?ν ?τι οι θετικ?? εξελ?ξει? οφε?λονται στου? ?διου?, υποθ?τουν ?τι θα συνεχιστο?ν και ?τι θα επεκταθο?ν και σε ?λλου? τομε?? τη? ζω?? του?. Στον αντ?ποδα, οι απαισι?δοξοι κατηγορο?ν τον εαυτ? του? για ?,τι ?σχημο του? συμβα?νει, πιστε?ουν ?τι δεν θα τελει?σει ποτ? και θα επηρε?σει ?λη του? τη ζω?. Και κ?που εκε? αυτ?? οι δυσο?ωνε? προβλ?ψει? γ?νονται ουσιαστικ? αυτοεκπληρο?μενε? προφητε?ε?, με του? «γκρινι?ρηδε?» να κινδυνε?ουν περισσ?τερο απ? ασθ?νειε? τη? καρδι??, υψηλ? αρτηριακ? π?εση, καρκ?νο.

Γκρ?νια και υπ?ρταση

Φινλανδο? ερευνητ?? αξιολ?γησαν 616 μεσ?λικου? ?νδρε? με κανονικ? αρτηριακ? π?εση κατ? την ?ναρξη τη? ?ρευνα?. Ελ?γχθηκαν επ?ση? η διανοητικ? και η ψυχικ? του? κατ?σταση και παρ?γοντε? που μπορο?ν να επιβαρ?νουν το καρδιαγγειακ? σ?στημα ?πω? το κ?πνισμα, η παχυσαρκ?α, η καθιστικ? ζω?, η κατ?χρηση αλκο?λ και το οικογενειακ? ιστορικ?. Τ?σσερα χρ?νια αργ?τερα αποδε?χθηκε ?τι οι απαισι?δοξοι ?νδρε? ?ταν τρει? φορ?? πιο πιθαν? να υποφ?ρουν απ? υπ?ρταση σε σχ?ση με του? πιο χαρο?μενου?. Ακ?μα πιο εντυπωσιακ? ?ταν τα αποτελ?σματα ?ρευνα? που ?δειξε ?τι μεταξ? 309 ασθεν?ν που υπεβλ?θησαν σε μπα?π?? στεφανια?α? αρτηρ?α? οι πιο αισι?δοξοι ε?χαν τι? μισ?? πιθαν?τητε? να ξανανοσηλευτο?ν ?ξι μ?νε? μετ? την επ?μβαση, οδηγ?ντα? στο συμπ?ρασμα ?τι η θετικ? σκ?ψη συμβ?λλει και στην ταχ?τερη και καλ?τερη αν?ρρωση. Αλλε? ?ρευνε? ?χουν αποδε?ξει ?τι οι ασθενε?? που ?χουν θετικ? στ?ση ζω?? παρουσι?ζουν καλ?τερη αν?ρρωση ?πειτα απ? καρδιακ? προσβολ?. Η θετικ? σκ?ψη αποδεικν?εται επ?ση? ?τι μπορε? να προστατε?σει απ? τη στεφανια?α ν?σο. Επιστ?μονε? του Χ?ρβαρντ και του Πανεπιστημ?ου τη? Bοστ?νη? αξιολ?γησαν 1.306 ?τομα, με μ?ση ηλικ?α τα 61 ?τη, με β?ση παρ?γοντε? ?πω? ο βαθμ?? αισιοδοξ?α? του?, η αρτηριακ? του? π?εση, η χοληστερ?νη, η παχυσαρκ?α, το κ?πνισμα, η καταν?λωση αλκο?λ και το οικογενειακ? ιστορικ? καρδιοπαθει?ν. Κατ? τη δεκαετ?α που ακολο?θησε, διαπιστ?θηκε ?τι οι πιο απαισι?δοξοι μεταξ? του? ?ταν δ?ο φορ?? πιο πιθαν? να εκδηλ?σουν καρδιακ? πρ?βλημα.

Εντυπωσιακ? ε?ναι επ?ση? τα πρ?τα συμπερ?σματα μελετητ?ν που εξ?τασαν τη σχ?ση τη? αισιοδοξ?α? με την εξ?λιξη του ιο? HIV, καταλ?γοντα? ?τι η θετικ? στ?ση ζω?? καθυστερε? την εξ?λιξη τη? ν?σου και αυξ?νει το προσδ?κιμο ζω??.

Παρ’ ?λα αυτ?, οι σκεπτικιστ?? επιχειρηματολογο?ν ?τι ?σω? η αισιοδοξ?α να ε?ναι τελικ? το αποτ?λεσμα και ?χι η αιτ?α τη? καλ?? υγε?α?. Υποστηρ?ζουν ?τι ?να? υγι?? ?νθρωπο? ?χει ?ναν πολ? καλ? λ?γο να αισθ?νεται ευτυχ??. Επ?ση?, ?τι οι ?νθρωποι που ?χουν θετικ? στ?ση ζω?? τε?νουν να τρ?φονται πιο σωστ?, να ασκο?νται, να ?χουν ισορροπημ?νη κοινωνικ? ζω?, φ?λου?, οικογ?νεια και ?λοι αυτο? οι παρ?γοντε? του? βοηθο?ν να διατηρο?ν την καλ? του? υγε?α.

Το μ?γα ερ?τημα φυσικ? ε?ναι αν κ?ποιο? γεννι?ται αισι?δοξο? ? γ?νεται. Υπ?ρχουν ?νθρωποι που διατηρο?ν την καλ? του? δι?θεση ανεξ?ρτητα απ? τι? δυσκολ?ε? και τα προβλ?ματα τη? ζω?? και ?σοι αντιμετωπ?ζουν αναποδι?? ε?ναι αναπ?δραστα απαισι?δοξοι; Οι ειδ?μονε? τη? επιστημονικ?? κοιν?τητα? δεν ε?ναι φυσικ? ακ?μα σε θ?ση να απαντ?σουν σε αυτ? τα ερωτ?ματα. Σε κ?θε περ?πτωση ?μω?, δεν θα δ?σταζαν να... συνταγογραφ?σουν λ?γη αισιοδοξ?α μαζ? με την ?σκηση και την καλ? διατροφ?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ