ΜΟΥΣΙΚΗ

Ν?ε? συνθ?σει? για δι?σημε? ταιν?ε? του ?βωβο??

ΝΙΚΟΣ Α. ΔΟΝΤΑΣ

Οι ?Περιπ?τειε? του Βιλλ?ρ?, μια κωμωδ?α σε ?φο? Σαρλ?, εν?πνευσε στον Αλεξι?δη σπινθηροβ?λα μουσικ?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στο πλα?σιο του «ανο?γματο? στην π?λη» το Φεστιβ?λ Αθην?ν συνεργ?στηκε φ?το? με την Ταινιοθ?κη τη? Ελλ?δο? και προσ?φερε στι? 29 Ιουν?ου στην ταρ?τσα του κινηματογρ?φου «Λα??» δ?ο δι?σημε? ταιν?ε? του «βωβο?» κινηματογρ?φου σε εξαιρετικ? αποκατεστημ?νε? κ?πιε?: του? «Ανθρ?που? την Κυριακ?» του Ρ?μπερτ Σ?οντμακ και τι? «Περιπ?τειε? του Βιλλ?ρ» του Τζ?ζεφ Χεπ. Για τι? ταιν?ε? ?γραψε πρωτ?τυπη μουσικ? ο συνθ?τη? Μην?? Ι. Αλεξι?δη?, οπο?ο? και την απ?δωσε ο ?διο?, «ζωνταν?», σε ηλεκτρικ? πι?νο και συνθεσ?ιζερ.

Οι συγκεκριμ?νε? ταιν?ε? αν?κουν στα αριστουργ?ματα του ε?δου?. Ο εβρα?κ?? καταγωγ?? Γερμαν?? Ρ?μπερτ Σ?οντμακ, ο οπο?ο? μεταν?στευσε στι? ΗΠΑ μετ? την ?νοδο του ναζισμο?, ε?ναι κυρ?ω? γνωστ?? απ? τα «φιλμ νου?ρ» και τα θρ?λερ που σκηνοθ?τησε. Οι «Ανθρωποι την Κυριακ?» γυρ?στηκαν το 1929, ε?ναι η πρ?τη του ταιν?α και ταυτ?χρονα η τελευτα?α γερμανικ? του «βωβο?». Αναγνωρ?στηκε αμ?σω? για την ποι?τητ? τη? και υπ?ρξε σημαντικ? ?χι μ?νο για την εξ?λιξη του γερμανικο? κινηματογρ?φου αλλ? και για τι? ταιν?ε? του Χ?λιγουντ. Παρακολουθε? τι? ζω?? καθημεριν?ν ανθρ?πων μια Κυριακ?, την περ?οδο του Μεσοπολ?μου. Οχι τυχα?α ?χει τον υπ?τιτλο «μια ταιν?α χωρ?? ηθοποιο??», καθ?? οι πρωταγωνιστ?? ε?ναι ερασιτ?χνε?, οι οπο?οι στην ταιν?α «ερμηνε?ουν» τον εαυτ? του?: ?να? ταξιτζ??, μ?α πωλ?τρια δισκοπωλε?ου, ?να? πωλητ?? σε κ?βα, μ?α ηθοποι?? για υποστηρικτικο?? ρ?λου? και ?να μοντ?λο. Η αισθητικ? απηχε? τι? αξ?ε? τη? «Ν?α? αντικειμενικ?τητα?», που εκε?νη την εποχ? στη Γερμαν?α αποτελο?σαν μ?α απ? τι? με?ζονε? τ?σει? σε ?λε? τι? τ?χνε?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? μουσικ??.

Γνωρ?ζοντα? πολ? καλ? την τ?χνη και τη μουσικ? εκε?νη? τη? περι?δου, ο Αλεξι?δη? ?λαβε υπ?ψη του το στοιχε?ο αυτ?, συνθ?τοντα? μουσικ? για τη σημαντικ?? δι?ρκεια? ταιν?α. Παρακολο?θησε μουσικ? την «ημ?ρα» των «πρωταγωνιστ?ν» απ? τι? πρ?τε? τυχα?ε? συναντ?σει? του εν?? απ? τα ζευγ?ρια στον σιδηροδρομικ? σταθμ? και τι? προσωπικ?? σχ?σει? του δε?τερου ζευγαριο? στο δωμ?τι? του, ?ω? την εκδρομ? στη λ?μνη, το φλερτ, τι? εξαιρετικ?? σκην?? με το θαλ?σσιο ποδ?λατο και συνολικ? την εκδρομ?. Η μουσικ? εστ?ασε στο ορατ?, σε αυτ? που φα?νεται, που ε?ναι «αντικειμενικ?», ?ρα μακρι? απ? κ?θε ε?δου? συναισθηματικ? φ?ρτιση. Ο Αλεξι?δη? δεν ε?ναι ν?ο? στον χ?ρο αυτ?. Εχει ασχοληθε? συστηματικ? με τη συνοδε?α ταινι?ν του βωβο? και ?χει επανειλημμ?νω? παρουσι?σει με επιτυχ?α τη δουλει? του.

Με αν?λογη δεξιοτεχν?α χειρ?στηκε τι? πολ? πιο σ?ντομε? αλλ? «ελληνικο?» ενδιαφ?ροντο? «Περιπ?τειε? του Βιλλ?ρ» –κατ? κ?σμον Ν?κου Σφακιαν?κη-, που γυρ?στηκαν το 1924 και ε?χαν το πρ?σθετο ενδιαφ?ρον ?τι αποτ?πωναν την Αθ?να μια? ?λλη? εποχ??. Ο υπ?λληλο? του σιδερωτηρ?ου φτ?νει ?? το Φ?ληρο ?που διασκεδ?ζει με μπ?ντα τζαζ στην οπο?α πα?ζουν μα?ροι, διασχ?ζει τη Συγγρο? με τραμ, συμμετ?χει σε γε?μα ?ξω απ? το Ηρ?δειο, περν?ει απ? του? στ?λου? του Ολυμπ?ου Δι??. Η κωμικ? αυτ? ταιν?α σε ?φο? Σαρλ? απ?σπασε απ? τον Αλεξι?δη σπινθηροβ?λα μουσικ? αν?λογη? ταχ?τητα? και ευρηματικ?τητα?, η οπο?α απ?διδε ζωηρ? τι? καταστ?σει?, τι? υπερβολ?? και, εδ?, τα συναισθ?ματα.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ