ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΠΡΟ?ΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Πλο?σια σε αιθ?ρια ?λαια, τα β?τανα του Αλ?ξανδρου Καλουτ? παρ?γονται ?πω? η φ?ση τη? Αμοργο? επιλ?γει. Δεν ακολουθο?νται καν?νε? και προδιαγραφ?? ανθρ?πινη? επιν?ηση?. Γι’ αυτ? και ?χουν μηδενικ? ενεργειακ? αποτ?πωμα.

«Καλλιεργ? βιοδυναμικ? σε αδ?μαστα χωρ?φια. Στην πραγματικ?τητα κ?νω ακαλλι?ργεια», μου λ?ει ο Αλ?ξανδρο? Καλουτ?? καθ?? περιδιαβα?νουμε σκουντουφλιστ?, κ?τω απ? τον ξερ? ?λιο, αν?μεσα σε βοτανικο?? βραχ?κηπου?. Ο Αλ?ξανδρο? ε?ναι παιδ? των Εξαρχε?ων, ?πω? αυτοπροσδιορ?ζεται, και ζει στην Αμοργ? απ? το 2013. Δεν ε?ναι ?μω? Αμοργιαν??. Τον τ?πο τον επ?λεξε και τον σεβ?στηκε. Νο?κιασε στο νησ? 50 στρ?μματα αν?μεσα σε ?λλα, ακαλλι?ργητα χωρ?φια, με κριτ?ριο τη βιοποικιλ?τητ? του?. Π?ρε κομμ?τια γη? με αυτοφυ? φασκ?μηλα και ?λλα με ενδημικ? ?γρια ρ?γανη, τη λεγ?μενη αργανι?, που φ?εται μ?νο στην Αμοργ? και στην ανατολικ? Κρ?τη. Και συμβιβ?στηκε με ?,τι ?χει κανονισμ?νο η φ?ση. Κ?θε χρ?νο προσθ?τει μερικ? ν?α φυτ?: «Στο μ?ρο? που αγαπ?ει να κ?νει φασκ?μηλο β?ζω φασκ?μηλα και ο?τω καθεξ??». ?χει τι?... ακαλλι?ργει?? του –?πω? του αρ?σει να τι? χαρακτηρ?ζει– στη Λαγκ?δα, στα Θολ?ρια, στον Ποταμ? και στα Κατ?πολα. Στην πλειον?τητ? του? βραχ?κηποι δ?σβατοι, που δεν ε?ναι παραγωγικο?.

Τα β?τανα χαρμανι?ζονται και σε αναζωογονητικ? ροφ?ματα.

Κατ? β?ση τα κ?νει ?λα μ?νο? του. Μπορε? να μην κ?νει πολλ? απ? την ?ποψη των καλλιεργητικ?ν παρεμβ?σεων, ?μω? δεν ε?ναι δα και ε?κολη η χειρωνακτικ? εργασ?α, απ? το φ?τεμα μ?χρι τη συγκομιδ?. Κλαδε?ει επιλεκτικ? και ποτ?ζει μ?νο τα νεαρ? φυτ?, ?ταν πρωτοφυτευτο?ν. Επιτρ?πεται η ε?σοδο? στα γα?δουρ?κια, που ε?ναι οι καλ?τεροι επιλεκτικο? κλαδευτ?? των ξερ?ν βλαστ?ν. Αυτ? η φυσικ? καλλι?ργεια που ?χει επιλ?ξει δεν ε?ναι β?βαια αποδοτικ?: «?να στρ?μμα συμβατικ?? ρ?γανη? δ?νει τρει? με τ?σσερι? συγκομιδ?? τον χρ?νο και αποδ?δει περ? τα 500 με 700 κιλ? ρ?γανη. Αντ?στοιχα, 6 στρ?μματα δικ? μου ?χουν μ?ξιμουμ μ?α συγκομιδ? ετησ?ω? με γ?ρω στα 200 κιλ? απ?δοση. Ει? γν?σιν μου, λοιπ?ν, επιλ?γω να διατηρ?σω την αειφορ?α του αγρο?. Το φυτ? απ? τη φ?ση του δεν ε?ναι φτιαγμ?νο για να συγκομ?ζεται ολ?κληρο και συχν?. Γι’ αυτ? κι εγ? τρυγ?ω τα 2/3 και κ?θε τ?σσερα με π?ντε φυτ? αφ?νω ?να, το πιο ε?ρωστο, στην ησυχ?α του». Η ξ?ρανση που ακολουθε? γ?νεται σε σκοτειν? χ?ρο, με φυσικ? αερισμ?, χωρ?? φο?ρνο και μηχανικ? μ?σα. Εκτ?? απ? τη ρ?γανη και το φασκ?μηλο, ?χει φυτ?ψει και μερικ? στρ?μματα με ελ?χρυσο, βαλσαμ?χορτο και λεβ?ντα. Τα καλλιεργε? κανονικ?, χωρ?? ?μω? συστηματικ? π?τισμα. Σχεδ?ν κανονικ? δηλαδ?, αφο? στην πραγματικ?τητα δεν οργ?νει, δεν σκαλ?ζει, δεν ρ?χνει ζιζανιοκτ?να ο?τε λιπ?σματα, ο?τε καν βιολογικ?. «Με ?ναν τρ?πο και π?λι, το φυτ? μ?? δ?νει απ? μ?νο του ?,τι μπορε? να δ?σει αβ?αστα». Μ?σα στο καλοκα?ρι σκοπε?ει να ξεκιν?σει ν?ε? συνεργασ?ε? με καλλιεργητ?? που ?χει συναντ?σει στι? περιηγ?σει? του στο Αιγα?ο και συμμερ?ζονται τι? ?διε? αντιλ?ψει?. Καλλιεργητ?? με θυμ?ρια, τριβ?λια και λου?ζε?, απ? την Π?ρο, τη Ν?ξο και ?λλα νησι?. Ο Αλ?ξανδρο? χαρμανι?ζει επ?ση? β?τανα σε ωρα?α, αναζωογονητικ? ροφ?ματα, παρ?γει εκχυλ?σματα βοτ?νων και συσκευ?ζει αρωματισμ?νο με β?τανα αλ?τι ανεπεξ?ργαστο, απ? μικρ?? αλυκ?? τη? Αμοργο?, απ? την Κ?ρο, την ?νδρο, το Αντικ?ρι και συμπληρωματικ? απ? το Μεσολ?γγι.


Πο? τα βρ?σκουμε: Bamboo Vegan, Oia Vineyart, Τ?που Γε?σει? κ.α.
Aegean Herbs, Αιγι?λη, Αμοργ??, Τ/22850-73.265, 6972-052.885.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ