Αλ?ξη? Παπαχελ?? ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Το κρ?σιμο εξ?μηνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Aπ? τι? εκλογ?? και μετ?, επικρατε? ?να κλ?μα αισιοδοξ?α? για την πορε?α τη? χ?ρα?, ειδικ? σε επιχειρηματικο?? κ?κλου? εντ?? και εκτ?? Ελλ?δο?. Οπω? μαθα?νει κανε?? στα πρ?τα μαθ?ματα τη? οικονομικ?? επιστ?μη?, «το κλ?μα στην οικονομ?α ε?ναι το παν». Αυτ? την ?ρα ?χουμε ?ναν συνδυασμ? κλ?ματο? εμπιστοσ?νη? και ευφορ?α?. Δηλαδ?, ?,τι το καλ?τερο.

Π?σο καιρ? θα διαρκ?σει; Η κυβ?ρνηση χρει?ζεται μερικ?? γρ?γορε? ν?κε? (quick wins, που λ?νε και οι Αγγλοσ?ξονε?) για να πε?σει του? πλ?ον δ?σπιστου? ?τι ?ντω? κ?τι αλλ?ζει. Ο πρωθυπουργ?? αποφ?σισε προφαν?? να αποφ?γει ακρα?α σοκ, ?πω? π.χ. το κλε?σιμο τη? ΛΑΡΚΟ ? την απ?λυση υπερ?ριθμων συμβασιο?χων. Και ορθ??. Δεν ε?ναι απλ? το πολιτικ? κ?στο? που θα εισ?πραττε, ο?τε ακ?μη και οι μν?με? τη? διακυβ?ρνηση? του Κωνσταντ?νου Μητσοτ?κη. Η αποφυγ? ακρα?ων κιν?σεων στερε? απ? την αξιωματικ? αντιπολ?τευση το αφ?γημα (? μ?λλον «παραμ?θι») που επιζητε? για να βγει στου? δρ?μου? και να επιστρ?ψει στον πολ? παλι? τη? εαυτ?. Θα ?θελε πολ? ?ναν ακρα?α νεοφιλελε?θερο Μητσοτ?κη ο κ. Τσ?πρα?, αλλ? δεν τον βρ?σκει...

Χρει?ζονται ?μω? ?μεσα θετικ? σοκ. Οι μπουλντ?ζε? στο Ελληνικ? ε?ναι ?να κλασικ? παρ?δειγμα. Οχι β?βαια «επικοινωνιακ??» μπουλντ?ζε? σαν τα προεκλογικ? βαγ?νια του μετρ? στη Θεσσαλον?κη. Πολλ?? μπουλντ?ζε? που θα κ?νουν ?ργο και θα με?νουν εκε? και ?ταν φ?γουν οι κ?μερε?.

Τα απαρα?τητα αυτ? σοκ σκοντ?φτουν, ?πω? π?ντα, στο δαιμ?νιο ελληνικ? κρ?το? που μπορε? να τορπιλ?σει την ωραι?τερη και καλ?τερα προετοιμασμ?νη ιδ?α μ?σα σε λ?γα λεπτ?. Ενα? αποσπασμ?νο? σ?μβουλο? απ? το Νομικ? Συμβο?λιο του Κρ?του? να λε?πει σε ?δεια απ? ?να υπουργε?ο αρκε?, για να π?νε π?σω μεγαλ?πνοοι σχεδιασμο?. Εδ? χρει?ζονται υπουργο? που αναλαμβ?νουν πλ?ρω? την ευθ?νη υλοπο?ηση? εν?? ?ργου και «τεχνικο? τη? εξουσ?α?» που θα βεβαιωθο?ν ?τι δεν θα σκαλ?σει σε κρυφο?? υφ?λου?. Α ναι, για να μην ξεχ?σω, χρει?ζεται και οι φοβητσι?ρηδε?, πολιτικ?ντηδε? υπουργο? να κ?νουν στην ?κρη και να σταματ?σουν να ζυγ?ζουν το πολιτικ? κ?στο? κ?θε απ?φαση? με το δρ?μι.

Το παιχν?δι θα κριθε? μ?σα στο επ?μενο εξ?μηνο. Η Ελλ?δα ε?ναι φθην? και προσφ?ρει μεγ?λε? αποδ?σει? σε μια περ?οδο ισχν?ν αγελ?δων για του? επενδυτ??. Το πολιτικ? ρ?σκο ε?ναι αν?παρκτο γιατ? δεν μεσολαβε? καν?να εμφαν?? ορ?σημο τα επ?μενα τ?σσερα χρ?νια που θα μπορο?σε να οδηγ?σει σε ανατροπ? τη? κυβ?ρνηση?. Με λ?γο θ?ρρο?, κοιν? νου και ?σω? και λ?γη τ?χη, οι μεγ?λε? προσδοκ?ε? των τελευτα?ων εβδομ?δων μπορε? και να επαληθευθο?ν.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ