ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Βερολ?νο ο Ν. Δ?νδια? για μεταναστευτικ? και Ανατολικ? Μεσ?γειο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στο Βερολ?νο βρ?σκεται σ?μερα ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν Ν?κο? Δ?νδια? ?που θα ?χει συν?ντηση τ?σο με τον Γερμαν? ομ?λογ? του, Χ?ικο Μα?, κατ?πιν πρ?σκλησ?? του και σε συν?χεια τη? συν?ντησ?? του? στο Ελσ?νκι, ?σο και με τον πρ?εδρο του γερμανικο? Κοινοβουλ?ου, Β?λφγκανγκ Σ?ιμπλε.

Η επ?σκεψη του υπουργο? Εξωτερικ?ν στο Βερολ?νο εντ?σσεται, σ?μφωνα με διπλωματικ?? πηγ??, στη βο?ληση επαναπροσδιορισμο? και ανασ?νταξη? των σχ?σεων τη? Ελλ?δα? με του? παραδοσιακο?? συμμ?χου? και του? ετα?ρου? τη? «παλαι?? Ευρ?πη?», η οπο?α αποτελε? προτεραι?τητα τη? εξωτερικ?? πολιτικ?? τη? χ?ρα?.

Η χ?ρα μα? αποδ?δει ιδια?τερη σημασ?α στην περαιτ?ρω εμβ?θυνση τη? συνεργασ?α? και του διαλ?γου με τη Γερμαν?α και σε αυτ? τη β?ση, αναμ?νεται να συζητηθο?ν τ?σο η εν?σχυση τη? διμερο?? μα? συνεργασ?α? -η Γερμαν?α θα ε?ναι εξ?λλου η τιμ?μενη χ?ρα στη ΔΕΘ 2020- ?σο και ζητ?ματα ευρωπα?κο? ενδιαφ?ροντο?. 

Στο πλα?σιο τη? κοιν?? αντ?ληψη? μεταξ? των δ?ο χωρ?ν σε πολλ? ζητ?ματα περιφερειακο? και διεθνο?? ενδιαφ?ροντο?, αναμ?νεται επ?ση?, ?πω? τ?νισαν οι διπλωματικ?? πηγ??, να συζητηθο?ν οι πρ?σφατε? εξελ?ξει? στην Ανατολικ? Μεσ?γειο, ιδ?ω? η παραβατικ? συμπεριφορ? τη? Τουρκ?α?, σε β?ρο? τη? κυριαρχ?α? και των κυριαρχικ?ν δικαιωμ?των τη? Κυπριακ?? Δημοκρατ?α?, οι οπο?ε? συνεχ?ζονται παρ? τα ξεκ?θαρα μην?ματα τη? ΕΕ προ? τη γε?τονα.

Οι τρ?χουσε? εξελ?ξει? στο Κυπριακ? αναμ?νεται επ?ση? να συζητηθο?ν κατ? τη συν?ντηση των δ?ο υπουργ?ν, σε συν?χεια και των πρ?σφατων συναντ?σεων του πρωθυπουργο? τη? Ελλ?δα? με τον Πρ?εδρο τη? Κ?πρου.

?να ?λλο ζ?τημα επ? του οπο?ου Ελλ?δα και Γερμαν?α ?χουν ιδια?τερο ενδιαφ?ρον και θα βρεθε? στο επ?κεντρο των συνομιλι?ν, ε?ναι το προσφυγικ?-μεταναστευτικ?. Ιδια?τερα η στ?ση τη? Τουρκ?α? -υπ? το φω? των πρ?σφατων επιθετικ?ν δηλ?σεων τη? τουρκικ?? ηγεσ?α? και των αυξημ?νων αφ?ξεων στα ελληνικ? νησι?- αναμ?νεται να εξεταστε? διεξοδικ? κατ? τι? συνομιλ?ε?, εν? ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν θα ?χει την ευκαιρ?α να ενημερωθε? αναλυτικ? για τι? θ?σει? τη? Γερμαν?α? επ? των εξελ?ξεων αυτ?ν και να ενημερ?σει τον ομ?λογ? του για τι? ελληνικ?? θ?σει?.

Στην ατζ?ντα των συζητ?σεων περιλαμβ?νονται επ?ση? θ?ματα οικονομικ?? και εμπορικ?? συνεργασ?α?, τ?σο σε διεθν?? επ?πεδο, ?σο και διμερ??. Ειδικ?τερα, θα συζητηθο?ν τρ?ποι εν?σχυση? τη? οικονομικ?? συνεργασ?α? Ελλ?δα?-Γερμαν?α? με ?μφαση στι? επενδ?σει? και την καινοτομ?α και του τρ?χοντο? προγρ?μματο? οικονομικ?? πολιτικ?? που ακολουθε? η ελληνικ? κυβ?ρνηση, σε μια συγκυρ?α που αποδεικν?εται ευνο?κ? και ευο?ωνη για την οικονομικ? αν?πτυξη τη? χ?ρα?. 

Η ν?α πραγματικ?τητα που διαμορφ?νεται στην Ευρ?πη, σε συν?χεια τη? αν?ληψη? καθηκ?ντων απ? την καινο?ργια Ευρωπα?κ? Επιτροπ?, σ?μφωνα π?ντα με τι? ?διε? πηγ??, θα βρεθε? αναμφ?βολα στο επ?κεντρο των συζητ?σεων. Η -εγγ?? πλ?ον- προοπτικ? του Brexit επ?ση? θα συζητηθε? μεταξ? των δ?ο υπουργ?ν, εν? αναμ?νεται να εξετασθο?ν ζητ?ματα που ?πτονται των διαπραγματε?σεων που διεξ?γονται την τρ?χουσα περ?οδο για το ν?ο πολυετ?? δημοσιονομικ? πλα?σιο 2020-2027 (ΠΔΠ) τη? ΕΕ.

Παρ?λληλα, η ενταξιακ? πορε?α των Δυτικ?ν Βαλκαν?ων αποτελε?, σ?μφωνα με τι? ?διε? πηγ??, σημαντικ? ζ?τημα αμοιβα?ου ενδιαφ?ροντο?, καθ?? Ελλ?δα και Γερμαν?α ?χουν ?δη καλλιεργ?σει ?να υψηλ? επ?πεδο συνεργασ?α? στη συγκεκριμ?νη περιοχ?. Περαιτ?ρω, ο ?λληνα? υπουργ?? θα ?χει την ευκαιρ?α να αναδε?ξει εκ ν?ου το ρ?λο τη? χ?ρα? μα? ω? παρ?γοντα σταθερ?τητα? και ειρ?νη? στη Βαλκανικ? και την ευρ?τερη περιοχ?, καθ?? και τη στ?ριξη τη? Ελλ?δα? στην ευρωπα?κ? προοπτικ? των χωρ?ν των Δυτικ?ν Βαλκαν?ων υπ? την απαρ?γκλιτη προ?π?θεση τη? συμμ?ρφωσ?? του? με τι? ευρωπα?κ?? του? υποχρε?σει? και τη? πλ?ρωση? των αναγκα?ων απ? την αιρεσιμ?τητα προαπαιτο?μενων.

Πηγ?: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ