ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Σουβλ?κι: Χρ?νοι ψησ?ματο?

Γαστρον?μο?

Φωτογραφ?α: Shutterstock

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Συμβουλ??

Ψ?σαμε σουβλ?κια απ? χοιριν?, μοσχ?ρι, αρν?κι και κοτ?πουλο με τι? 3 πιο συνηθισμ?νε? μεθ?δου? ψησ?ματο?: στα κ?ρβουνα, σε ψησταρι? αερ?ου (επ?νω σε μαντεμ?νια πλ?κα και στη σχ?ρα τη?) και στο γκριλ του φο?ρνου. Σα? δ?νουμε του? χρ?νου? που καταγρ?ψαμε, ?μω? ε?ναι ενδεικτικο?, καθ?? μπορε? να διαφ?ρουν απ? ψησταρι? σε ψησταρι? και να διαφοροποιο?νται αν?λογα με την εμπειρ?α μα? στο ψ?σιμο, τη διαφορετικ? ποι?τητα κρ?ατο?, τι? καιρικ?? συνθ?κε? ? τη θρ?κα που θα ετοιμ?σουμε.

Ολα τα κρεατικ? (εκτ?? απ? το κοτ?πουλο) τα μαριν?ραμε σε ξεχωριστ? σκε?η, αν? ε?δο?, σε μια απλ? μαριν?δα με λ?δι, λεμονοχυμ? και ψιλοκομμ?νη ρ?γανη, για περ?που 30 λεπτ?.

Χοιριν? σουβλ?κι

Τι κομμ?τι; Μπο?τι εναλλ?ξ με κομμ?τια λαιμο?.

Στα κ?ρβουνα

 • Θρ?κα: Δυνατ? αρχικ?, χαμηλ?τερη στη συν?χεια.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: Περ?που 18? - 20?.
 • Τι ε?δαμε: Σουβλ?κια ρ?δινα εξωτερικ?, με τραγαν? και πενταν?στιμο λ?πο?, συμπαγ?? αλλ? καλοψημ?νο ψαχν?.

Στη ψησταρι? γκαζιο? - μαντεμ?νια πλ?κα

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? στου? 300° C και στη συν?χεια στου? 250° C.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: Περ?που 25? - 30?.
 • Τι ε?δαμε: Ευκολ?α στο γ?ρισμα, ομοι?μορφο ψ?σιμο και ζουμερ? αποτ?λεσμα.

Στη ψησταρι? γκαζιο? - σχ?ρα

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? στου? 300° C και στη συν?χεια στου? 250° C, αλλ? με κλειστ? καπ?κι στο περισσ?τερο δι?στημα, για να μην ?χουμε απ?λειε? στη θερμοκρασ?α.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: Περ?που 25?.
 • Τι ε?δαμε: Ν?στιμα και ρ?δινα σουβλ?κια, ευκολ?α στα γυρ?σματα.

Στο γκριλ

 • Θερμοκρασ?α: 200° C.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: Περ?που 25? - 28?.
 • Τι ε?δαμε: Δεν ε?χαν το ρ?δινο χρ?μα τη? ψησταρι?? αερ?ου και κ?ρβουνου, αλλ? ?γιναν πολ? αφρ?τα και ζουμερ?.

Μοσχ?ρι

Τι κομμ?τι; «Στρογγυλ?», απ? μοσχαρ?κι γ?λακτο? .

Στα κ?ρβουνα

 • Θρ?κα: Δυνατ? αρχικ?, χαμηλ?τερη στη συν?χεια.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 12? (ελαφρ?? ψημ?να), 15? (μ?τρια ψημ?να), 18? (καλοψημ?να μ?σα κι ?ξω).
 • Τι ε?δαμε: Χρει?ζονται τακτικ? γ?ρισμα, γ?νονται πολ? ν?στιμα, αλλ? χρει?ζεται προσοχ?, για να μην στεγν?σουν.

Στη ψησταρι? γκαζιο? - μαντεμ?νια πλ?κα

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? στου? 300° C και στη συν?χεια στου? 250° C.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 12? - 14? (ελαφρ?? ψημ?να), 15? (μ?τρια ψημ?να), περ?που 18?- 20? (καλοψημ?να).
 • Τι ε?δαμε: Ιδια?τερα ν?στιμο αποτ?λεσμα, αφο? ακ?μη και τα καλοψημ?να σουβλ?κια παρ?μειναν ζουμερ? και τρυφερ?, με ευχ?ριστη ελαστικ?τητα.

Στη ψησταρι? γκαζιο? - σχ?ρα

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? στου? 300° C και στη συν?χεια στου? 250° C, αλλ? με κλειστ? καπ?κι στο περισσ?τερο δι?στημα.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 14? - 15? (ελαφρ?? ψημ?να), 17? - 18? (μ?τρια ψημ?να), 20? (καλοψημ?να).
 • Τι ε?δαμε: Ευκολ?α στα γυρ?σματα, ν?στιμο αποτ?λεσμα, ?χι ιδια?τερα ρ?δινο.

Στο γκριλ

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? 200° C και στη συν?χεια 180° C.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 12? (μ?τρια ψημ?να), 16? - 18? (καλοψημ?να).
 • Τι ε?δαμε: Συμπαγ?, με σχετικ? στεγν? ?ψη εξωτερικ?, αλλ? αφρ?τα στο στ?μα.

Αρν?κι γ?λακτο?

Τι κομμ?τι; Μπο?τι απ? αρν?κι γ?λακτο?.

Στα κ?ρβουνα

 • Θρ?κα: Δυνατ? αρχικ?, χαμηλ?τερη στη συν?χεια.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 20? - 22?.
 • Τι ε?δαμε: Τρυφερ?, αλλ? ελαφρ?? στεγν?.

Στη ψησταρι? γκαζιο? - μαντεμ?νια πλ?κα

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? στου? 300° C και στη συν?χεια στου? 250° C.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: Περ?που 24? - 28?.
 • Τι ε?δαμε: Καλοψημ?να, ζουμερ? και τρυφερ? σουβλ?κια.

Στη ψησταρι? γκαζιο? - σχ?ρα

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? στου? 300° C και στη συν?χεια στου? 250° C, αλλ? με κλειστ? το ειδικ? καπ?κι τη? ψησταρι?? για να αποφ?γουμε την απ?λεια θερμ?τητα?.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: Περ?που 25? - 30?.
 • Τι ε?δαμε: Σουβλ?κια απολαυστικ? ζουμερ? εσωτερικ? και ιδια?τερα τραγαν?. Ευκολ?α στα γυρ?σματα.

Στο γκριλ

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? 200° C και στη συν?χεια 180° C.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 20? - 22?.
 • Τι ε?δαμε: Μαλακ?, καλοψημ?να σουβλ?κια, απλ?? λ?γο πιο στεγν? σε σχ?ση με το αποτ?λεσμα μια? ψησταρι??.

Κοτ?πουλο

Τι κομμ?τι; Στ?θο? και μπο?τι, σε ξεχωριστ? σουβλ?κια, μαριναρισμ?να για 4 ?ρε? σε με?γμα που μα? πρ?τεινε η Ντ?να Νικολ?ου: τριμμ?νε? ντομ?τε?, τριμμ?νο ξερ? κρεμμ?δι, ελαι?λαδο, ξερ? ρ?γανη, ξ?σμα λεμονιο? και ελ?χιστο χυμ?.

Κ?ρβουνα

 • Θρ?κα: Δυνατ? αρχικ?, χαμηλ?τερη στη συν?χεια.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 16?- 18? (στ?θο?), περ?που 22? (μπο?τι).
 • Τι ε?δαμε: Ιδια?τερα ν?στιμα σουβλ?κια, τρυφερ? και ζουμερ?, με κατ? τ?που? τραγαν?, θαυμ?σια καπνιστ? κρο?στα.

Ψησταρι? γκαζιο? - μαντεμ?νια πλ?κα

 • Θερμοκρασ?α: Αρχικ? στου? 300° C και στη συν?χεια στου? 250° C, αλλ? με κλειστ? το ειδικ? καπ?κι τη? ψησταρι??, για να αποφ?γουμε την απ?λεια θερμ?τητα?.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 18? (στ?θο?), 20? - 22? (μπο?τι).
 • Τι ε?δαμε: Ωρα?ο, τρυφερ? και ζουμερ? αποτ?λεσμα.

Γκριλ

 • Θερμοκρασ?α: 200° C.
 • Χρ?νο? ψησ?ματο?: 16?- 18? (στ?θο?), 18? - 20? (μπο?τι).
 • Τι ε?δαμε: Μπορε? να μα? ξεγελ?σουν με την ?λλειψη ροδ?σματο?, αλλ? αφρατε?ουν εξαιρετικ?, παραμ?νουν ζουμερ? και μαλακ? μ?χρι το κ?ντρο του? και αντ?χουν ?λε? τι? μαριν?δε? (? και την πλ?ρη απουσ?α του?), χωρ?? να κολλ?νε, αρκε? να τα ψ?σουμε σε λαδωμ?νη σχ?ρα ? σε ταψ? στρωμ?νο με λαδ?κολλα.

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ