ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Π?θανε η Ρ?κα Βαγι?νη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η Ρ?κα Βαγι?νη ?φησε την Τρ?τη την τελευτα?α τη? πνο? σε ηλικ?α 56 ετ?ν. 

Η Μαρ?κα Ζο?λα (? Ρ?κα Βαγι?νη, ?πω? την ?ξεραν ?λοι), ?ταν κ?ρη του δημοσιογρ?φου Οδυσσ?α Ζο?λα και τη? Βαρβ?ρα? Δρ?κου.

Γενν?θηκε στο Παγκρ?τι το 1962 και αποφο?τησε απ? την Ανωτ?ρα Σχολ? Δραματικ?? Τ?χνη? του Εθνικο? Θε?τρου το 1982.

Λ?γοι ξ?ρουν π?? προ?κυψε το επ?νυμο Βαγι?νη. Ε?ναι τα αρχικ? απ? το ?νομα τη? μητ?ρα? τη?, Βαρβ?ρα?, και του δε?τερου γ?μου τη? με τον αθλητικογρ?φο Γι?ννη Διακογι?ννη, που ω? πατρι?? τη? την μεγ?λωσε σαν κ?ρη του.

Ηδη απ? το 1979 ?ρχισε να εργ?ζεται ω? ηθοποι?? στο θ?ατρο, τον κινηματογρ?φο και την τηλε?ραση. Επαιξε στο Εθνικ?, στο Θεσσαλικ?, σε αρκετ?? ταιν?ε?, αλλ? και σε σ?ριαλ, ?πω? το "Μιν?ρε τη? Αυγ??".

Παρ?λληλα, ε?χε ?δη αρχ?σει και την δημοσιογραφ?α σε περιοδικ? και εφημερ?δε?, στο ραδι?φωνο και την τηλε?ραση.

Διετ?λεσε αρχικ? συντ?κτη? και στη συν?χεια διευθ?ντρια σ?νταξη? στα περιοδικ? «Cosmopolitan» και «Colt», εν? αρθρογραφο?σε στα περιοδικ? «?να», «Και», «Τ?ταρτο» και απ? το 1994 με καθημεριν? στ?λη στην Απογευματιν? και απ? το 2005 στο Εθνο?.

Στην τηλε?ραση αρχικ? δο?λεψε ω? ηθοποι?? και απ? το 1986 ω? παρουσι?στρια και δημοσιογρ?φο?. ?χει παρουσι?σει αμ?τρητε? εκπομπ?? στο Μega, το Star, το Seven Χ, το Καν?λι 5 και απ? το 1997 ?ρχισε τη συνεργασ?α τη? με την ΕΡΤ στην οπο?α παρ?μεινε μ?χρι το 2012.

Ηταν, επ?ση?, ιδρυτικ? στ?λεχο? του Protagon, εν? ?χει γρ?ψει και δ?ο παιδικ? βιβλ?α.

Η Ρ?κα Βαγι?νη ?ταν παντρεμ?νη με τον Ν?κο Στεφαν? και ?χει ?ναν γιο, τον Οδυσσ?α.

ΕΣΗΕΑ: Ακ?ραιο? χαρακτ?ρα?, εξα?ρετη συν?δελφο?

Την ανε?πωτη θλ?ψη του για τον θ?νατο τη? Ρ?κα? Βαγι?νη εκφρ?ζει με ανακο?νωσ? του το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη? ?νωση? Συντακτ?ν.

«Το πηγα?ο χιο?μορ τη?, η αυθεντικ?τητ? τη?, η ?νεσ? τη? απ?ναντι στον τηλεοπτικ? φακ?, η εξα?ρετη π?να τη? και το εκρηκτικ? ταμπεραμ?ντο τη?, ?ταν στοιχε?α που χαρακτ?ρισαν τη ζω? και τη σταδιοδρομ?α τη?», σημει?νει στην ανακο?νωσ? τη? η ΕΣΗΕΑ και συμπληρ?νει: «?λοι ?σοι την γν?ρισαν ? ε?χαν την τ?χη να συνεργαστο?ν μαζ? τη?, βεβαι?νουν την ακεραι?τητα του χαρακτ?ρα τη? και την πρ?σχαρη δι?θεση με την οπο?α αντιμετ?πιζε τα προσφιλ? τη? πρ?σωπα και του? συναδ?λφου? τη?».

Το Δ.Σ. τη? ΕΣΗΕΑ συλλυπε?ται του? οικε?ου? τη?, τον σ?ζυγο και τον αν?λικο γιο τη? Οδυσσ?α και ιδια?τερα τον συν?δελφο Γι?ννη Διακογι?ννη.

Επισημα?νει επ?ση?, ?τι η Ρ?κα Βαγι?ννη υπ?ρξε μια εξα?ρετη συν?δελφο? που, παρ? τον σ?ντομο β?ο τη?, κατ?φερε να αφ?σει γερ? το αποτ?πωμ? τη? στην ελληνικ? δημοσιογραφ?α.

Ποτ?μι: Αντισυμβατικ? αρχ?ντισσα

Τη Ρ?κα Βαγι?ννη αποχαιρ?τησε με ανακο?νωσ? του και το Ποτ?μι. Σε αυτ? αναφ?ρει: «Mια αντισυμβατικ? αρχ?ντισσα ?ταν η Ρ?κα. Μορφωμ?νη, δημιουργικ?, ευα?σθητη, αιρετικ?, που ποτ? δεν επαναπαυ?ταν στι? δ?φνε? τη?. Ρ?κα σε ευχαριστο?με για ?λα. Για τι? ανησυχ?ε? σου που ποτ? δεν ?παψαν να μα? αφυπν?ζουν. Σε ευχαριστο?με για ?λα αυτ? που ?κανε?, για ?λα αυτ? που προσπ?θησε?, για ?λα αυτ? που ?λεγε?. Για το γ?λιο σου που γ?μιζε τι? ψυχ?? μα? αισιοδοξ?α, για τα ανυπ?ρβλητα κε?μενα σου.

«Δεν μπορ? να γνωρ?ζω π?? θα εξελιχθε? η συν?χεια», ?γραφε?, «σημασ?α ?χει ?τι συναντηθ?καμε και δεν διασταυρων?μαστε βουβο?, σαν πλο?α μ?σα στη ν?χτα». Καλ? ταξ?δι κορ?τσι μα?, καλ? ταξ?δι. Αν και να ξ?ρει? ?τι η απουσ?α σου ?πλωσε και ?λλα σ?ννεφα σε αυτ? το δ?σκολο καλοκα?ρι.

Η Ρ?κα τον Σεπτ?μβριο του 2015 επ?λεξε να ε?ναι υποψ?φια με το Ποτ?μι στη Μαγνησ?α. Στη νησιωτικ? Μαγνησ?α ?ταν ο νου? τη? – «?να διαμ?ντι τη? Ελλ?δα? που πρ?πει να π?ρει την αξ?α που του αντιστοιχε?». Μετ? ?φυγε για την Αυστραλ?α και ?ταν γ?ρισε αν?λαβε Πρ?σβειρα Απ?δημου Ελληνισμο? του Ποταμιο?. Γιατ? ?πω? ?λεγε: "κ?θε ελληνικ? κοιν?τητα που ξεπηδ?ει στο χ?ρτη του κ?σμου, ε?ναι για μ??, εδ? στην Αθ?να πηγ? δ?ναμη? και ελπ?δα?"».

ΣΥΡΙΖΑ: Σημαντικ? απ?λεια

Θερμ? συλλυπητ?ρια προ? την οικογ?νεια τη? Ρ?κα? Βαγι?νη απη?θυνε ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακο?νωση του γραφε?ου Τ?που του κ?μματο?, χαρακτηρ?ζοντα? τον θ?νατ? τη? ω? μ?α σημαντικ? απ?λεια για τον χ?ρο τη? δημοσιογραφ?α?.

Στην ανακο?νωση που εξ?δωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφ?ρει: «Ο θ?νατο? τη? Ρ?κα? Βαγι?νη αποτελε? μια σημαντικ? απ?λεια για τον χ?ρο τη? δημοσιογραφ?α?. Η δημοσιογραφικ? καρι?ρα τη? Ρ?κα? Βαγι?νη ?ταν εξαιρετικ? πλο?σια και πολυδι?στατη, καθ?? δο?λεψε σε εφημερ?δε? και περιοδικ?, στην τηλε?ραση αλλ? και στο ραδι?φωνο. Επιπλ?ον, η Ρ?κα Βαγι?νη εργ?στηκε και ω? ηθοποι??, με ρ?λου? στο θ?ατρο, τον κινηματογρ?φο, αλλ? και σε τηλεοπτικ?? σειρ??. Απευθ?νουμε τα θερμ? μα? συλλυπητ?ρια στην οικογ?νεια και του? συναδ?λφου? τη?».

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ