ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η «Κ» δημοσιε?ει σ?μερα εκτεν? αποσπ?σματα απ? τα πρακτικ? των δ?ο συσκ?ψεων των πολιτικ?ν αρχηγ?ν τη? ΠΓΔΜ στι? 27 Ιανουαρ?ου 2018 και 19 Μα?ου 2018, σε δ?ο συγκυρ?ε? κρ?σιμε? με αντικε?μενο τι? διαπραγματε?σει? με την Ελλ?δα για το ονοματολογικ?. Η πρ?τη σ?σκεψη πραγματοποι?θηκε σε λιγ?τερο απ? δ?ο εβδομ?δε? απ? την κανονικ? ?ναρξη τη? διαδικασ?α? υπ? τον ειδικ? απεσταλμ?νο του γ.γ. του ΟΗΕ Μ?θιου Ν?μιτ?. Η δε?τερη ?ταν υπ?ρχε ?δη στο τραπ?ζι το ?νομα «Μακεδον?α του Ιλιντεν». Εξ ?σων προκ?πτουν απ? την αν?γνωση των πρακτικ?ν –μικρ? μ?ρο? των οπο?ων δημοσιε?θηκε και στη γερμανικ? εφημερ?δα Frankfurter Allgemeine Zeitung, στι? 19 Μα?ου– πολλ? στοιχε?α τη? τελικ?? συμφων?α? των Πρεσπ?ν ?ταν ?δη συμφωνημ?να, με εξα?ρεση, βεβα?ω?, το ?νομα. Προκ?πτει ?τι τον Ιανου?ριο η ΠΓΔΜ δεν συζητο?σε συνταγματικ? αναθε?ρηση, εν? και το ε?ρο? χρ?ση? (?ναντι ?λων) ?ταν συζητ?σιμο. Και τα δ?ο ?χουν, βεβα?ω?, παραχωρηθε? τον Μ?ιο, παραμον? τη? ολοκλ?ρωση? των διαπραγματε?σεων. Η Ελλ?δα, ?δη απ? τον πρ?το γ?ρο ε?χε συμφων?σει στην παραχ?ρηση τη? ταυτ?τητα?, με τη γλ?σσα να ακολουθε? λ?γο αργ?τερα.

Τα πρακτικ? περιλαμβ?νουν και ορισμ?νε? λεπτομ?ρειε? που υποδηλ?νουν τι? προθ?σει? του Αλ?ξη Τσ?πρα. Τον Ιανου?ριο, ο κ. Τσ?πρα? εμφανιζ?ταν να θ?λει να ?χει κλε?σει τη συμφων?α με την ΠΓΔΜ ταχ?ω? και να π?ει σε εκλογ?? με κ?ριο επιχε?ρημα το τ?λο? του μνημον?ου. Τον Μ?ιο αυτ? η αφ?γηση απουσι?ζει. Οπω?, επ?ση?, διαφορετικ? ε?ναι η αντιμετ?πιση τη? Ν.Δ. Η στ?ση τη? αξιωματικ?? αντιπολ?τευση? τον Ιανου?ριο περιγρ?φεται ω? ενδεχομ?νω? θετικ?, εν? τον Ιο?νιο οι ηγ?τε? τη? ΠΓΔΜ εμφαν?ζονται β?βαιοι ?τι συμφων?α με κυβ?ρνηση Ν.Δ. δεν μπορε? να υπ?ρξει. Και στι? δ?ο συσκ?ψει?, το χ?σμα αν?μεσα στην κυβ?ρνηση του Ζ?ραν Ζ?εφ και στον πρ?εδρο Γκι?ργκι Ιβ?νοφ ε?ναι ορατ?. Ο ΥΠΕΞ Ν?κολα Ντιμιτρ?φ γνωρ?ζει και την παραμικρ? λεπτομ?ρεια των συνομιλι?ν και ε?ναι ιδια?τερα επ?μονο? στο ζ?τημα του ταχ?τερου δυνατο? χρ?νου επικ?ρωση?.

Παρ?τι οι συζητ?σει? αυτ?? λαμβ?νουν χ?ρα μ?νε? πριν απ? το δημοψ?φισμα τη? 30?? Σεπτεμβρ?ου, η ανησυχ?α ε?ναι ?κδηλη. Μ?λιστα, προκ?πτει ?τι οι Αλβανο? ηγ?τε? τη? ΠΓΔΜ δεν θα ε?χαν πρ?βλημα με την παρ?καμψη του συγκεκριμ?νου β?ματο?. Επ?ση?, γ?νεται σαφ?? αναφορ? για κ?νδυνο παρ?μβαση? τη? Ρωσ?α? στην περιοχ?, με σκοπ? να μην υπ?ρξει συμφων?α.

«Ευνο?κ? συγκυρ?α γιατ? στην εξουσ?α ε?ναι η Αριστερ?»

Πρακτικ? συν?ντηση? ενημ?ρωση? για το ζ?τημα του ον?ματο?, που διοργ?νωσε το υπουργε?ο Εξωτερικ?ν στα Σκ?πια, στι? 27 Ιανουαρ?ου 2018.

Στι? 27.1, ημ?ρα Σ?ββατο, το υπουργε?ο Εξωτερικ?ν διοργ?νωσε συν?ντηση ενημ?ρωση? για το ?νομα στη λ?σχη των αντιπροσ?πων. Παρ?ντε? ?ταν ο πρ?εδρο? τη? ΠΓΔΜ, Γκι?ργκι Ιβ?νοφ, ο πρωθυπουργ?? Ζ?ραν Ζ?εφ, ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν Ν?κολα Ντιμιτρ?φ, η υπουργ?? Αμυνα? Ραντμ?λα Σεκ?ρινσκα, ο πρ?εδρο? του VMRO-DPMNE Χρ?στιαν Μ?τσκοσκι, συνοδευ?μενο? απ? τα στελ?χη του κ?μματο?, Αλεξ?νταρ Νικολ?φσκι και Βλ?ντο Μισα?λ?φσκι, καθ?? και ο επικεφαλ?? του DUI Αλ? Αχμ?τι, και ο αντιπρ?εδρο? τη? κυβ?ρνηση? Μπουγι?ρ Οσμ?νι. Ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν Ντιμιτρ?φ ?δωσε σε ?λου? ?να αντ?τυπο των εγγρ?φων του μεσολαβητ? Μ?θιου Ν?μιτ? στα αγγλικ? και τα μακεδ?νικα σε ?ναν κλειστ? φ?κελο. Στ?χο? τη? συν?ντηση? ?ταν η αναζ?τηση εθνικ?? συνα?νεση? και η εξε?ρεση μια? κοιν?? στρατηγικ??.


Ο πρωθυπουργ?? τη? ΠΓΔΜ Ζ?ραν Ζ?εφ.

Ζ. Ζ?εφ: Χρειαζ?μαστε μ?α λ?ση, αλλ? ?χι με κ?θε τ?μημα. Η κυβ?ρνηση και η αντιπολ?τευση συμφωνο?ν ?τι για κ?θε λ?ση απαιτε?ται ?να δημοψ?φισμα. Θα ?πρεπε ?λοι μαζ?, με τον πρ?εδρο Ιβ?νοφ και τα κ?μματα, να εν?σουμε τη σοφ?α μα? για μια αποτελεσματικ? λ?ση. Το ερ?τημα χρονολογε?ται απ? το 1995. Οι συναντ?σει? με τον Τσ?πρα και τον Κοτζι? θα ?πρεπε να διευκολ?νουν τη διαδικασ?α.

Ν. Ντιμιτρ?φ: Εχετε δ?ο ?γγραφα μπροστ? σα?: την πρωτ?τυπη πρ?ταση Ν?μιτ? στα αγγλικ? και μια ανεπ?σημη στα μακεδ?νικα. Η πρ?τη συν?ντηση με τον Ν?μιτ? στι? Βρυξ?λλε? ?ταν προπαρασκευαστικ?. Στη δε?τερη συν?ντηση στη Ν?α Υ?ρκη μα? ?δωσε ο Ν?μιτ? το πλα?σιο. Το πλα?σιο αφ?νει περιθ?ρια ελιγμ?ν, σε αντ?θεση με μια πιο ?καμπτη πρ?ταση, που θα μπορο?σε μ?νο ε?τε να απορριφθε? ε?τε να γ?νει αποδεκτ?. Στη Ν?α Υ?ρκη ο?τε ο Ν?μιτ? ο?τε οι Ελληνε? αν?φεραν την αλλαγ? συντ?γματο?. Η Ελλ?δα αντ?δρασε ?ντονα στο πλα?σιο Ν?μιτ?. Αυτ? θα μπορο?σε να εκληφθε? ω? τακτικισμ?? απ? την ελληνικ? πλευρ?. Απαιτο?ν οι Ελληνε? το ?νομα να αποτελε?ται απ? μ?α λ?ξη (Βορεια-Μακεδον?α) ? να γρ?φεται με διαχωριστικ? γραμμ? (Β?ρεια-Μακεδον?α). Το ?ρθρο 5 του σχεδ?ου περ? μεταφρασιμ?τητα? του ον?ματο? δεν του? ?ρεσε. Θ?λουν το ?νομα να ε?ναι ?διο σε ?λε? τι? γλ?σσε?, ?πω? και στα μακεδ?νικα. Θ?λουν ?να μεγ?λο ε?ρο? χρ?ση?. Εκαναν λ?γο για αλυτρωτισμ?. Ο Ν?μιτ? θ?λει να επισκεφθε? την περιοχ? και τι? δ?ο πρωτε?ουσε?. Κατ’ αρχ?? η Ελλ?δα χρησιμοποιε? απ? το 2007, μετ? την αναγν?ριση απ? τι? ΗΠΑ, την ευρωπα?κ? και ευρωατλαντικ? προοπτικ? μα? ω? εφαλτ?ριο. Ο χρ?νο? μετρ?ει υπ?ρ τη?. Δε?τερον, οι Ελληνε? παρουσ?ασαν το Βουκουρ?στι ω? ν?κη. Αυτ? μα? βο?θησε στη Χ?γη. Μετ? το Βουκουρ?στι ε?χαμε εκλογ?? και το ερ?τημα παρ?μεινε ανοιχτ?. Το 2011 σημει?θηκε μια προσπ?θεια εκ μ?ρου? του τ?τε αντιπρο?δρου των ΗΠΑ Τζορτ Μπ?ιντεν, αλλ? ?χι εναρμονισμ?νη με τη διαδικασ?α Ν?μιτ?.

Σ?μερα η βο?ληση ε?ναι μεγ?λη. Κυριαρχε? μια α?σθηση κοιν?? ευθ?νη?. Βοηθ?ει επ?ση? ?τι δεν πρ?κειται να προβ?λει β?το η Βουλγαρ?α. Οι Ευρωπα?οι γραφειοκρ?τε? θ?λουν μ?α επιτυχ?α. Θα υπ?ρξουν μεγ?λε? προσπ?θειε? σε υψηλ? επ?πεδο.

Μπορο?με μ?νο εικασ?ε? να κ?νουμε κατ? π?σον υπ?ρχει στην Ελλ?δα ?να σχ?διο (?πω? οι υποστηριζ?μενε? απ? την Εκκλησ?α διαδηλ?σει?) και σε ποιο βαθμ? χ?νουν τον ?λεγχο. Μ?σω των πι?σεων για τι? ψ?φου? του Καμμ?νου, ασκε?ται π?εση και στην κυβ?ρνηση Τσ?πρα. Ο Καμμ?νο? βρ?σκεται ακριβ?? στο 3%, γεγον?? που σημα?νει ?τι δεν θα καταφ?ρει να ξεπερ?σει το εκλογικ? ?ριο. Τον Α?γουστο τελει?νει το οικονομικ? πρ?γραμμα. Αν θεωρηθε? επιτυχημ?νο, ο Τσ?πρα? θα π?ει σε πρ?ωρε? εκλογ??. Θα ε?ναι οι τελευτα?ε? στι? οπο?ε? ο νικητ?? κερδ?ζει επιπλ?ον 50 ?δρε?. Ε?ναι σημαντικ? στι? διαπραγματε?σει?, π?? θα σταθο?με, ακ?μη και αν δεν υπ?ρξει λ?ση. Ε?ναι σημαντικ? π?? θα πα?ξουμε τα χαρτι? μα?. Δεν θ?λουμε να φανο?με στα μ?τια τρ?των χωρ?ν μη εποικοδομητικο?. Π?? θα ε?ναι η Ελλ?δα μετ? τι? εκλογ??; Στην εξουσ?α θα ε?ναι η Ν?α Δημοκρατ?α με τον Κυρι?κο Μητσοτ?κη, ο οπο?ο? ?χει σπουδ?σει στη Δ?ση. Πρ?πει να βιαστο?με. Οσο τσακων?μαστε τα πρ?γματα γ?νονται πιο ε?κολα για του? Ελληνε?. Ε?ναι ε?κολο για εκε?νου?, να μα? μπλοκ?ρουν, ?ταν του? παρ?χουμε επιχειρ?ματα. Το δικ? μα? βασικ? επιχε?ρημα ε?ναι η σταθεροπο?ηση των Βαλκαν?ων. Η προσφυγικ? κρ?ση ?δειξε πο? μπορε? να οδηγηθε? η κατ?σταση, ?ταν γιν?μαστε πρ?βλημα για την Ε.Ε. Ουδε?? στην ΠΓΔΜ θ?λει να λ?σει το πρ?βλημα. Αλλ? η μη λ?ση ε?ναι πρ?βλημα.

Ζ. Ζ?εφ:  Προ? το τ?λο? τη? θητε?α? του ο Γκρο?εφσκι με ενημ?ρωσε γι’ αυτ? το ζ?τημα. Για το ?διο θ?μα ?χω πληροφ?ρηση και απ? τον πρ?σβη Β?σκο Ναουμ?φσκι.

Ν. Ντιμιτρ?φ: Η πρ?ταση του Καμμ?νου ε?ναι πω? η λ?ξη «Μακεδον?α» δεν θα πρ?πει να εμπερι?χεται σε σ?νθετη ονομασ?α. Η πρ?ταση του Εντουαρντ Τζ?ζεφ (σ.σ. απ? τη δεξαμεν? σκ?ψη? International Crisis Group ICG) ε?ναι Republika Makedonija, χωρ?? μετ?φραση.

Ζ. Ζ?εφ: Π?? θα μπορε? αυτ? να ενταχθε? στο σ?νταγμα;

Ν. Ντιμιτρ?φ: Η υποχ?ρηση ε?ναι ?τι δεν απαιτε?ται αλλαγ? του συντ?γματο?, αν το ?νομα ε?ναι το ?διο στο σ?νταγμα.

Δυσμενε?? περιστ?σει?

Ζ. Ζ?εφ: Πρ?πει να διασφαλ?σουμε ?τι η Ελλ?δα δεν θα μπορε? να π?ει στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. και να ρ?ξει την ευθ?νη στην ΠΓΔΜ. Θ?λουμε να αποδε?ξουμε στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ ?τι η ΠΓΔΜ επιθυμε? λ?ση του ζητ?ματο?. Με τον καιρ? οι περιστ?σει? γ?νονται ?λο και πιο δυσμενε?? για εμ??. Απ? την ενδι?μεση συμφων?α και μετ?, το αντικε?μενο τη? διαπραγμ?τευση? ?ταν το ?νομα. Τ?ρα προστ?θενται γλ?σσα και ταυτ?τητα. Νομ?ζω ?τι πρ?πει να λ?σουμε το ζ?τημα ?σο ?χουμε ακ?μη την ευκαιρ?α. Με κ?θε αναβολ? η κατ?σταση γ?νεται ?λο δυσκολ?τερη. Η κωλυσιεργ?α και η εκκρεμ?τητα οδ?γησαν σε πολιτικ? κρ?ση στην ΠΓΔΜ. Αν δεν βρο?με τ?ρα λ?ση, θα χ?σουμε δ?κα χρ?νια. Η προσφυγικ? κρ?ση αναζωπ?ρωσε το ενδιαφ?ρον για την περιοχ?. Πρ?πει να εκμεταλλευτο?με αυτ? το ενδιαφ?ρον (ακολο?θησε και το αντ?στοιχο ενδιαφ?ρον του ΝΑΤΟ) και να βρο?με μ?α λ?ση. Οσον αφορ? στη συν?ντηση με τον Τσ?πρα, αυτ? δεν ?ταν ε?κολη. Η Μογκερ?νι χρησιμοπο?ησε το Νταβ?? για να κλε?σει τη συν?ντηση. Ο Τσ?πρα? παρ?μεινε πιστ?? στα σημε?α. Στ?χο? ?ταν ?να θετικ? μ?νυμα, προ? του? πολ?τε? τη? ΠΓΔΜ και τη? Ελλ?δα?, προκειμ?νου να δημιουργηθε? μια καλ? ατμ?σφαιρα. Αυτ? ?μω? δεν καθιστ? ευκολ?τερη τη συγκυρ?α. Οι προ?ποθ?σει? ?μω? ε?ναι ευνο?κ??, αφο? στην Ελλ?δα ε?ναι η Αριστερ? στην εξουσ?α.

Ο Τσ?πρα? συμφ?νησε με το χρονοδι?γραμμα του Ν?μιτ?, αλλ? διαφωνε? με τη γραφ? του ον?ματο? στα λατινικ?. Πρ?τεινε το ?νομα «Δημοκρατ?α τη? Β?ρεια? Μακεδον?α?» ? «Ανω Μακεδον?α?», κατ? το πρ?τυπα του Μαυροβουν?ου ? τη? Λευκορωσ?α?. Ε?πε ?τι απ? αυτ? που προτε?νει ο Ν?μιτ? ε?ναι ?λα αποδεκτ?, εκτ?? απ? το «Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? (Σκ?πια)», γιατ? αυτ? δεν ε?ναι γεωγραφικ?? προσδιορισμ??. Τ?νισε επ?ση? ?τι το erga omnes αφορ? και τι? χρ?σει? στο εσωτερικ? τη? χ?ρα?. Οσον αφορ? στην ταυτ?τητα, ο Τσ?πρα? ε?πε ?τι δεν αναφ?ρεται στην ταυτ?τητα των ανθρ?πων, αλλ? αποτελε? περιγραφ? τη? υπηκο?τητα? και τη? γλ?σσα?. Ο Τσ?πρα? δεν περιμ?νει ?τι η Ν.Δ. θα ε?ναι πλ?ρω? συνεργ?σιμη, επειδ? ο Κ. Μητσοτ?κη? θ?λει να εξασφαλ?σει κ?ρδη στι? εκλογ??. Τον Δεκ?μβριο του 2017 ε?χε στε?λει ο Μητσοτ?κη? την ευρωβουλευτ? Μαρ?α Σπυρ?κη στον πρωθυπουργ? για να τον ενημερ?σει για τη θ?ση του?. Η Ν.Δ. ε?ναι ?τοιμη να υποστηρ?ξει μια λ?ση, μ?νο ?μω? αν συνταχθε? κι ο Καμμ?νο? με αυτ?ν. 


Ο πρ?εδρο? τη? ΠΓΔΜ Γκι?ργκι Ιβ?νοφ.

Γκ. Ιβ?νοφ: Στην ενδι?μεση συμφων?α αναφ?ρεται ρητ? ?τι η ΠΓΔΜ δεν προβ?λλει εδαφικ?? διεκδικ?σει?.

Ζ. Ζ?εφ: Πρ?πει να περ?σει και στου? πολ?τε? αυτ?. Εχουμε το ?ρθρο 118, ?που αναφ?ρεται ?τι οι διεθνε?? συμφων?ε? υπερισχ?ουν του συντ?γματο?. Αν δεν αλλ?ξει το σ?νταγμα, θα πρ?πει να μα? δ?σουν την ευκαιρ?α να οικοδομ?σουμε μια εθνικ? συνα?νεση, που να ε?ναι ισχυρ?τερη απ? το σ?νταγμα. Ο Τσ?πρα? με ρ?τησε αν ε?μαι αποφασισμ?νο? να φτ?σω ?? το τ?λο?. Του απ?ντησα ?τι η στιγμ? ε?ναι θετικ?, ?χι ?μω? με κ?θε κ?στο?. Ο Τσ?πρα? θ?λει λ?ση. Αυτ? ?μω? μπορε? να περ?σει απ? το ελληνικ? Κοινοβο?λιο, μ?νο αν αλλ?ξει το σ?νταγμα. Ο Τσ?πρα? μ?λησε για τα βασικ?. Με ?κουσε προσεκτικ?. Του ε?πα, τι θα γ?νει αν ανεβε? στην εξουσ?α π?λι το VMRO-DPMNE και ζητ?σει να επιστρ?ψει στην αρχικ? του μορφ? το σ?νταγμα; Τι σα? βοηθ?ει μια αλλαγ? του συντ?γματο?; Δεν προσπαθ?σαμε να καταλ?ξουμε σε μια κοιν? θ?ση, αλλ? να παρουσι?σουμε τι? απ?ψει? μα?. Στο τ?λο? προστ?θηκαν και οι υπουργο? Εξωτερικ?ν μα?. Θ?λω να ακο?σω και τον πρ?εδρο, την αντιπολ?τευση και το DUI.

Γκ. Ιβ?νοφ: Μου κ?νει εντ?πωση ?τι συναντι?μαστε για πρ?τη φορ? χωρ?? τον διαπραγματευτ? Β?σκο Ναουμ?φσκι. Ο?τε ο πρ?εδρο? τη? βουλ?? Ζαφ?ρι ε?ναι εδ?. Η διαδικασ?α ε?ναι υπερβολικ? σ?νθετη. Ο Τσ?πρα? ε?ναι θετικ?τερο? απ? τον Παπανδρ?ου. Θ?λει λ?ση. Δεν ορκ?στηκε εν?πιον τη? Εκκλησ?α?, ε?ναι πιο ελε?θερο?. Τα μ?τρα οικοδ?μηση? εμπιστοσ?νη? αποφ?ρουν καρπο??. Θ?τοντα? ?μω? ?να χρονοδι?γραμμα με υπερφιλ?δοξου? στ?χου?, κινδυνε?ουμε να προκαλ?σουμε μεγ?λη απογο?τευση. Η κατ?σταση στην Ελλ?δα αλλ?ζει απ? ?ρα σε ?ρα. Η ελληνικ? κοιν? γν?μη πι?ζει τον Τσ?πρα να εγκαταλε?ψει το χρονοδι?γραμμα του Ν?μιτ?. Η δικ? του? πρ?ταση κινε?ται στα πρ?τυπα τη? Λευκορωσ?α? και ?τσι μα? φ?ρνουν προ τετελεσμ?νων. Πρ?πει να προσ?χουμε γιατ? οι δημ?σιε? δηλ?σει? μα? αναλ?ονται διεξοδικ? στην Ελλ?δα. Οι Ελληνε? μ?? προκαλο?ν με δημοσιογρ?φου?, για να εκμεταλλευτο?ν τα επιχειρ?ματ? μα? προ? ?φελ?? του?.

Χρ. Μ?τσκοσκι: Ποιο? θα κ?νει τι? διαπραγματε?σει?, ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν ? ο Β?σκο; Ο Ζ?ραν Ζ?εφ λ?ει ναι, εσε?? ?χι.

Ζ. Ζ?εφ: Η εμπιστοσ?νη (σ.σ. στον διαπραγματευτ? μετ? τι? δηλ?σει? του την προηγο?μενη μ?ρα ?τι οι προτ?σει? Ν?μιτ? «απ?χουν πολ? απ? μια αξιοπρεπ? λ?ση») ?χει διαρραγε?.

Γκ. Ιβ?νοφ: Ο διαπραγματευτ?? ?ταν π?ντα παρ?ν σε τ?τοιε? συναντ?σει?, προκειμ?νου να εξηγε? λεπτομ?ρειε? και να δ?νει το ευρ?τερο πλα?σιο.

Αλ. Νικολ?φσκι: Εμαθα ?τι ο Καραμανλ?? στο Βουκουρ?στι ε?χε συμφων?σει στο ?νομα «Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? (Σκ?πια)». Ισχ?ει;

Ζ. Ζ?εφ: Ο Τσ?πρα? θα δεχ?ταν ?να ?νομα με γεωγραφικ? αλλ? και χρονικ? προσδιορισμ?. Για εμ?? ε?ναι σημαντικ? να του? εξηγ?σουμε ?τι το σ?νταγμα δεν συνιστ? οριστικ? λ?ση.

Το ζ?τημα τη? γλ?σσα?

Ν. Ντιμιτρ?φ: Στο ζ?τημα τη? γλ?σσα?, οι Ελληνε? ?χουν τα λιγ?τερα επιχειρ?ματα και αυτ? σχετ?ζεται με την ταυτ?τητα. Δεν υπ?ρχει λ?γο? να επιμ?νουν ?τι ο προσδιορισμ?? τη? γλ?σσα? θα ε?ναι αμετ?φραστο?. Μπορο?με να συμφων?σουμε ?τι οι Ελληνε? δεν θα τον μεταφρ?ζουν, ?λοι οι υπ?λοιποι ?μω? θα το κ?νουν. Ε?ναι σημαντικ? για εμ??, σε περ?πτωση που μα? μπλοκ?ρουν απ? την Ε.Ε. εξαιτ?α? τη? γλ?σσα?, να συμβε? αυτ? στα μ?τια τη? διεθνο?? κοιν?τητα?.

Γκ. Ιβ?νοφ: Αν γ?νουμε κ?ποια στιγμ? μ?λο? τη? Ε.Ε., τ?τε θα αναγρ?φεται εκε? «μακεδονικ? γλ?σσα».

Χρ. Μ?τσκοσκι: Ω? αντιπολ?τευση ε?χαμε το θ?ρρο? να ?ρθουμε σε αυτ?ν τη συν?ντηση. Οσον αφορ? ?μω? στη συν?ντηση με τον Τσ?πρα, θα ?λεγα ?τι δεν ξ?ρει π?? μπορε? να βοηθ?σει, θ?λει να βοηθ?σει, αλλ? δεν ξ?ρει π??. Λε?πει δηλαδ? η βο?ληση. Καλ?τερα να αφ?σουμε να ηρεμ?σει λ?γο η κατ?σταση. Ε?ναι υπερβολικ? αισι?δοξο να θεωρο?με ?τι μπορο?με να φ?γουμε απ? εδ? με κοιν? θ?ση. Δ?ο αρχ?? ε?ναι σημαντικ??: καμ?α αλλαγ? συντ?γματο? με στ?χο την αλλαγ? ον?ματο? και προστασ?α των εθνικ?ν συμφερ?ντων, ειδικ? τη? ταυτ?τητα?.

Μπ. Οσμ?νι: Δεν υπ?ρχει ?λλη ευκαιρ?α π?ραν του 2018. Η επ?μενη θα ε?ναι σε δ?κα χρ?νια. ? τ?ρα ? ποτ?. Πρ?πει να διαλ?ξουμε ?να ? δ?ο σημε?α απ? την πρ?ταση Ν?μιτ? στα οπο?α δεν θα υποχωρ?σουμε. Για εμ?? ε?ναι το ?νομα και το ε?ρο? χρ?ση?.

Ζ. Ζ?εφ: Εγ? θα προσπαθ?σω να εξαντλ?σω τα ?ρια τη? συνα?νεση?. Οχι συνταγματικ? αλλαγ? και ταυτ?τητα. Αυτ?? ε?ναι οι κ?κκινε? γραμμ??. Αν υπ?ρξει συνα?νεση στη μακεδονικ? πλευρ?, ε?ναι καλ?τερο απ? μ?α συνταγματικ? αλλαγ?. Ενα δημοψ?φισμα θα ε?ναι επιτυχημ?νο, μ?νο αν συμφωνο?ν ?λοι.

Ν. Ντιμιτρ?φ: Εμ?να με προβληματ?ζουν οι ακρα?ε? δημ?σιε? δηλ?σει? στην Ελλ?δα.

Ζ. Ζ?εφ: Ε?ναι σημαντικ? να παραμε?νουμε στι? απ?ψει? μα?.

Χρ. Μ?τσκοσκι: Να καταλ?ξουμε σε μια κοιν? θ?ση.

Μπ. Οσμ?νι: Αν βγο?με δημοσ?ω? και πο?με ?τι ε?μαστε κατ? τη? συνταγματικ?? αλλαγ??, θα διακ?ψει τη διαδικασ?α η Ελλ?δα.

Αλ. Νικολ?φσκι: Αυτ? η διαδικασ?α δεν θα ολοκληρωθε? τ?ρα. Θα ?λεγα να εμφανιστο?με πολ? σκληρ?τεροι στην πρ?τη φ?ση, για να ?χουμε μια καλ?τερη αφετηρ?α στη δε?τερη.

Χρ. Μ?τσκοσκι: Ε?παμε ?λοι να μην υπ?ρξει συνταγματικ? αλλαγ?. Αυτ? η θ?ση ε?ναι κοιν?.

Μπ. Οσμ?νι: Δεν συμφων?σαμε σε αυτ?.

Ρ. Σεκ?ρινσκα: Δεν υπ?ρχει περ?πτωση να βγο?με σ?μερα απ? εδ? με μια κοιν? θ?ση.

Εξαρχ?? υπ?ρξε συμφων?α για την ταυτ?τητα

Δ?ο ημ?ρε? μετ? τη Σ?νοδο Κορυφ?? Ε.Ε. – Δυτικ?ν Βαλκαν?ων στη Σ?φια και συγκεκριμ?να το Σ?ββατο 19 Μα?ου, οι πολιτικο? αρχηγο? και βασικο? παρ?γοντε? τη? ΠΓΔΜ συναντ?θηκαν ξαν?. Πρ?κειται για την περ?οδο κατ? την οπο?α στο τραπ?ζι υπ?ρχε πλ?ον η πρ?ταση για τη «Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? του Ιλιντεν». Σε αυτ? τη σ?σκεψη συμμετε?χαν ο πρωθυπουργ?? τη? ΠΓΔΜ Ζ?ραν Ζ?εφ, ο πρ?εδρο? Γκι?ργκι Ιβ?νοφ, ο ΥΠΕΞ Ν?κολα Ντιμιτρ?φ, η υπουργ?? Αμυνα? Ραντμ?λα Σεκ?ρινσκα, ο πρ?εδρο? τη? Βουλ?? Ταλ?τ Τζαφ?ρι, ο αναπληρωτ?? πρωθυπουργ?? Μπουγι?ρ Οσμ?νι, ο ηγ?τη? του VMRO Χρ?στιαν Μ?τσκοφσκι και ο αρχηγ?? του μεγαλ?τερου αλβανικο? κ?μματο? DUI Αλ? Αχμ?τι. Στη συζ?τηση που ακολουθε? παρεμβ?λλονται ο Αλεξ?νταρ Νικολ?φσκι απ? το VMRO, ο Αρτ?ν Γκρο?μπι απ? το DUI και ο Μπ?ρι? Ιωσηφ?φσκι, συνεργ?τη? του κ. Ιβ?νοφ.


Οι κ. Ν?κο? Κοτζι?? και N?κολα Ντιμιτρ?φ κατ? τη συν?ντησ? του?, τον περασμ?νο Μ?ιο στο Σο?νιο.

Η συζ?τηση ξεκ?νησε με τον Ντιμιτρ?φ να παραπ?μπει σε ?σα ε?χαν, τ?τε, γ?νει στο Σο?νιο, κατ? τη συν?ντησ? του με τον Ν. Κοτζι?, υπ? την αιγ?δα του ειδικο? απεσταλμ?νου του γ.γ. του ΟΗΕ Μ?θιου Ν?μιτ?. Σ?μφωνα με ?σα λ?ει ο Ντιμιτρ?φ, η Ελλ?δα στο Σο?νιο ?κανε μια σημαντικ? παραχ?ρηση. Καθ?? η κυβ?ρνηση ε?ναι ?τοιμη να ονομ?σει τη «μακεδονικ? γλ?σσα ω? μακεδονικ? γλ?σσα», και την υπηκο?τητα ω? μακεδονικ?/πολ?τε? τη? δημοκρατ?α? τη? Μακεδον?α? του Ιλιντεν. Και ο Ντιμιτρ?φ επεξηγε?: «Σε ?,τι αφορ? την ταυτ?τητα ε?χαμε συμφων?σει ?δη απ? τον α? γ?ρο των διαπραγματε?σεων. Ωστ?σο η διαδικασ?α κ?λλησε στου? επ?μενου? γ?ρου? (σ.σ. τρει?), στο ε?ρο? χρ?ση? (σ.σ. ergaomnes). Δεν θα ?χουν πλειο-ψηφ?α στο Κοινοβο?λιο αν το ε?ρο? χρ?ση? δεν ε?ναι πλ?ρε?: για τη διεθν? και την εθνικ? χρ?ση. Ε?χαμε δ?σκολε? συνομιλ?ε?, αλλ? χωρ?ζαμε π?ντα φιλικ?. Στο Σο?νιο υπ?ρχαν δ?ο ημ?χρονα: Το πρ?το ?ταν πολ? δ?σκολο. Παρ?ν ?ταν και ο Μ. Ν?μιτ?. Στη δι?ρκεια του β? ημιχρ?νου με?ναμε μ?νοι μα? και προσπαθ?σαμε σαν συν?ταιροι σε μια διαπραγμ?τευση να βρο?με μια δημιουργικ? λ?ση που θα μπορο?σε να λειτουργ?σει και στι? δ?ο πλευρ??. Εκε? ?ρχεται η πρ?ταση για δημοκρατ?α του “Ιλιντεν Μακεδον?α” με μετ?φραση σε ?λε? τι? γλ?σσε? και υπηκο?τητα “Μακεδονικ?”. Ο Κοτζι?? ε?πε ?τι αυτ? του? αρκε?, ε?ναι μια επαρκ?? διαφοροπο?ηση αν?μεσα στη δικ? του? και στη δικ? μα? Μακεδον?α».

Εν συνεχε?α, ο Ντιμιτρ?φ τον?ζει ?τι για την Ελλ?δα το ζ?τημα ε?ναι το erga omnes να ?χει χρ?ση διεθν??, αλλ? και στο εσωτερικ? τη? ΠΓΔΜ». Επ?ση?, προκ?πτει ?τι τ?τε ε?χε ?δη επιλυθε? και το ζ?τημα τη? χρ?ση? των αρχικ?ν MK και MKD απ? την ΠΓΔΜ. Ο κ. Ντιμιτρ?φ περιγρ?φει τη «Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? του Ιλιντεν» ω? τη δημιουργικ? λ?ση στην οπο?α κατ?ληξαν οι ειδικο? απ? τι? δ?ο χ?ρε? στο Σο?νιο. Τ?νισε ?τι το επ?θετο «Ιλιντεν» αντανακλ? τον πολυεθνικ? χαρακτ?ρα, το μανιφ?στο του Κρουσ?βου καλε? σε μια τ?τοια συμβ?ωση, εν? ?κανε μια μικρ? ιστορικ? αναδρομ? λ?γοντα? ?τι το πρ?το και το δε?τερο Ιλιντεν (1903 και 1944) ισχ?ουν ω? θεμ?λια τη? κρατικ?τητα? και γι’ αυτ? υπ?ρχει αναφορ? σε αυτ? στα προο?μια του συντ?γματο?. «Με αυτ? επιτυγχ?νεται μια συμβολικ? συμφιλ?ωση δεξι?ν και αριστερ?ν και η εν?τητα Μακεδ?νων, Αλβαν?ν, Βλ?χων, Το?ρκων και ?λλων εθνικ?ν ομ?δων» αναφ?ρει, επ?ση?, ο Ντιμιτρ?φ. Επισ?μανε, ακ?μη, ?τι η εισαγωγ? του ον?ματο? για τη διεθν? χρ?ση ε?ναι συνδεδεμ?νη με τη συμμετοχ? τη? «Μακεδον?α?» στο ΝΑΤΟ και η εθνικ? χρ?ση με τη διαδικασ?α ?νταξη? στην Ε.Ε, στο τ?λο? τη? οπο?α? η «Μακεδον?α» θα γ?νει πλ?ρε? μ?λο?.

Εν συνεχε?α, ο Ντιμιτρ?φ ε?πε στου? πολιτικο?? αρχηγο?? ?τι για ?λα αυτ? θα πρ?πει να γ?νει αλλαγ? του συντ?γματο?. Σε ?,τι αφορ? τη διεθν? χρ?ση, ε?πε ?τι για τα σχετικ? ντοκουμ?ντα (διαβατ?ρια κ.?.) θα χρειαστο?ν μια τεχνικ? μεταβατικ? περ?οδο? και μια πολιτικ? μεταβατικ? περ?οδο?. Καθ?? και εγγυ?σει? ?τι κατ? τη δι?ρκεια τη? ενταξιακ?? διαδικασ?α? η Ελλ?δα δεν θα θ?σει πρ?σθετου? ?ρου?. Εν συνεχε?α, ο Ν. Ντιμιτρ?φ ε?πε ?τι αν δεν υπ?ρξει τ?ρα λ?ση, θα ?ρθει π?λι η Ν.Δ. στην εξουσ?α, υποστηρ?ζοντα? ?τι σε αυτ?ν «κυριαρχε? η σκληρ? πτ?ρυγα γ?ρω απ? τον Σαμαρ?. Και αυτ? σημα?νει ?τι οι δυνατ?τητε? συμβιβασμο? και εξε?ρεση? μια? λ?ση? θα περιοριστο?ν εξαιρετικ?». Επ?ση?, πρ?σθεσε, ?τι οι ευρωεκλογ?? ε?ναι τον Μ?ιο του 2019 και οι Φεντερ?κα Μογκερ?νι και Γιοχ?νε? Χαν θ?λουν μια επιτυχ? ολοκλ?ρωση.

Υπογρ?μμισε ?τι ο ?διο? δεν ?χει την παραμικρ? αμφιβολ?α ?τι αυτ? η πρ?ταση ?χι μ?νο δεν ε?ναι ταπεινωτικ?, αλλ? ?τι επιβεβαι?νει τη «μακεδονικ?» ταυτ?τητα. Προειδοπο?ησε ?τι υπ?ρχουν δυν?μει? που θα δουλ?ψουν εναντ?ον τη? λ?ση? και ?τι στο εξ?? το κ?νητρο των Ελλ?νων για ?να συμβιβασμ? θα ε?ναι μικρ?τερο. Και τ?νισε ?τι υπ?ρχει ασυμμετρ?α δυν?μεων, καθ?? η Ελλ?δα χρησιμοποιε? την ιδι?τητ? τη? ω? μ?λο? τη? Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Οι συνομιλ?ε? Τσ?πρα - Ζ?εφ στη Σ?φια

Ο Ζ?ραν Ζ?εφ ξεκ?νησε τη δικ? του τοποθ?τηση παραπ?μποντα? στι? δ?ο συνομιλ?ε? που ε?χε στη Σ?φια (δ?ο ?ρε? στι? 16 και μ?α ?ρα στι? 17 Μα?ου) με τον Αλ?ξη Τσ?πρα. Σ?μφωνα με τον Ζ?εφ, ο Ελληνα? πρωθυπουργ?? το? ε?πε ?τι η λ?ση ε?ναι «δ?καιη», δι?τι περι?χει σ?νθετη ονομασ?α, καθαρ? δι?κριση αν?μεσα στην ελληνικ? Μακεδον?α και την ΠΓΔΜ και ε?ναι για γενικ? χρ?ση (erga omnes). Ο Ζ?εφ, β?βαια, σημε?ωσε ?τι ?σω? αυτ? η πρ?ταση δημιουργε? φ?βο στου? Ελληνε? μπροστ? σε ?να ν?ο αλυτρωτισμ?, αλλ? ?χουν συνειδητοποι?σει ?τι η εξ?γερση του Ιλιντεν ?ταν για κοινωνικ? δικαι?ματα και ελευθερ?ε? και τ?τοια εξ?γερση ?γινε στην Ελλ?δα που δεν οδ?γησε σε διεκδικ?σει? ει? β?ρο? των ?λλων χωρ?ν. Π?ντω? δεν διευκριν?ζει ποια ε?ναι η «τ?τοια εξ?γερση» που ?γινε στην Ελλ?δα. Ε?πε επ?ση? ?τι χωρ?? συνταγματικ?? αλλαγ?? ο Τσ?πρα? δεν θα ε?χε πλειοψηφ?α στο Κοινοβο?λιο και αυτ? θα οδηγο?σε σε πρ?ωρε? εκλογ??. Και πρ?σθεσε πω? ο Τσ?πρα? απ? τη Ν.Δ. δεν περιμ?νει υποστ?ριξη δι?τι στον Βορρ? τη? χ?ρα? δ?νει μ?χη ψ?φο ψ?φο εν?ντια στον Καμμ?νο.

«Ο Τσ?πρα? ?χει καθαρ? ?τι ε?ναι για εμ?? πολ? δ?σκολο να αλλ?ξουμε τη συνταγματικ? μα? ονομασ?α. Αλλ? αν δεν υπ?ρξουν συνταγματικ?? αλλαγ??, δεν μπορε? να σχηματ?σει κοινοβουλευτικ? πλειοψηφ?α και αυτ? δεν θα προ?λθει απ? τι? ψ?φου? του Καμμ?νου αλλ? απ? το Ποτ?μι. Αυτ? θα οδηγο?σε σε πρ?ωρε? εκλογ??. Απ? τη Ν.Δ. δεν περιμ?νει καμ?α υποστ?ριξη καθ?? δ?νει στον Βορρ? τη? χ?ρα? μ?χη ψ?φο ψ?φο εν?ντια στον Καμμ?νο», ε?ναι η σχετικ? αποστροφ? του πρωθυπουργο? τη? ΠΓΔΜ. «Πιστε?ω, με β?ση αυτ? που γνωρ?ζω, ?τι ο Τσ?πρα? ε?ναι απ? του? πιο αποφασισμ?νου? να λ?σουν το πρ?βλημα. Και σε αυτο?? συμβα?νουν δυσ?ρεστα πρ?γματα. Πιστε?ω ?τι και σε αυτο?? ?χουν αναμειχθε? ανατολικ?? χ?ρε? ?πω? και σε εμ??, μ?λιστα σε αυτο?? περισσ?τερο απ’ ?,τι σε εμ??. Μερικο?? του? συμφ?ρει να μην υπ?ρχει λ?ση. Μετ? τη δε?τερη συν?ντησ? μα? ε?μαι πεπεισμ?νο? ?τι ο Τσ?πρα? θ?λει να λυθε? το πρ?βλημα», επισ?μανε. Εν συνεχε?α, ο Ζ?εφ ε?πε ?τι ορισμ?νου? του? συμφ?ρει να μην υπ?ρξει λ?ση. Συμφ?νησε ?τι αυτ? μπορο?σε να καταστρ?ψει πολιτικ?? καρι?ρε?, ε?ναι ?μω? ?τοιμο? ω? ηγ?τη? να π?ρει την ευθ?νη και να οδηγ?σει αυτ? τη διαδικασ?α. Διατ?πωσε ωστ?σο την ανησυχ?α του για το μ?λλον τη? χ?ρα?, ε?ν αυτ? το πρ?βλημα δεν λυθε?, λ?γω των γενικ?τερων περιφερειακ?ν προκλ?σεων στην ευρ?τερη περιοχ?. Επ?ση?, ανακο?νωσε ?τι ?χει συμφων?σει με τον Τσ?πρα ?τι δεν θα δ?σουν τ?ποτα στη δημοσι?τητα προτο? οι φορε?? που λαμβ?νουν αποφ?σει? δ?σουν το πρ?σινο φω?.

Προτ?σει? Κοτζι? - Ντιμιτρ?φ

Ο πρωθυπουργ?? τη? ΠΓΔΜ απαντ?, εν συνεχε?α, σε ?να ερ?τημα του προ?δρου τη? χ?ρα?, για την πρ?σβασ? του στι? προτ?σει? Κοτζι? - Ντιμιτρ?φ που ε?χαν προηγηθε?. Ο Ζ?εφ λ?ει ?τι δεν δ?θηκε αντ?γραφο στον Ιβ?νοφ, δι?τι δεν ?ταν επ?σημο ?γγραφο (εν ολ?γοι? ?ταν non paper). Η πρ?ταση συμφων?α? ?ταν ?να εργαλε?ο διαπραγμ?τευση? με σκοπ? να αποκρο?σει την ελληνικ? πρ?ταση και να αντιπαραθ?σει κ?τι σε αυτ? και να επικαιροποι?σει την εκδοχ? του Ν?μιτ?, ε?πε ο Ζ?εφ και πρ?σθεσε ?τι στον Ιβ?νοφ στ?λθηκαν ?λε? οι εκθ?σει? προ?δου με εξα?ρεση την τελευτα?α που δεν ?ταν ακ?μα ?τοιμη. Επ?ση?, αναφ?ρει ?τι ?χει προβλ?ματα στο εσωτερικ? του σοσιαλιστικο? κ?μματο? και δη με τη πρ?ην ΥΠΕΞ Ιλ?νκα Μ?τρεβα.

Σε εκε?νη τη φ?ση ?χει ?δη γ?νει σαφ?? ?τι τον τ?νο τη? συζ?τηση? επ? του θ?ματο? δ?νει ο Ντιμιτρ?φ, ο οπο?ο? αναφ?ρεται σε τρει? πτυχ??. Λ?ει: Πρ?τον, «σε ?,τι αφορ? τι? μελλοντικ?? δυνατ?τητ?? μα?, αν δεν πετ?χουμε τ?ρα στην Ελλ?δα, θα ?ρθει η Ν.Δ. η οπο?α ?χει μεγ?λη διαφορ? στι? δημοσκοπ?σει?. Εκε? κυριαρχο?ν οι σκληρ?? θ?σει? γ?ρω απ? τον Σαμαρ? και ?χι αυτ?? γ?ρω απ? την Μπακογι?ννη. Σε αυτ? την περ?πτωση οι πιθαν?τητε? για ?να συμβιβασμ? και μια λ?ση θα μειωθο?ν δραματικ?. Δε?τερον, στο πλα?σιο τη? προσοχ?? απ?ναντι στα Βαλκ?νια και τη? ευκαιρ?α? μα? απ?ναντι στην Ε.Ε., τον Μ?ιο του 2019 γ?νονται ευρωεκλογ??. [...] Το ε?ρο? χρ?ση? και η ταυτ?τητα ?χουν σχ?ση με το π?? θα πο?με τελικ? το ?νομα. Στο τελευτα?ο πακ?το Μπακογι?ννη-Μπ?ιντεν η γλ?σσα ?ταν “μακεντ?νσκι” με λατινικ? γραφ?, χωρ?? μετ?φραση. Τ?ρα ε?παμε ?τι θα μπορο?σαμε να δεχθο?με ?να ?νομα γενικ?? χρ?ση?, αν η πρ?ταση ?ταν “Κρ?το? τη? Μακεδον?α?”, “Ανεξ?ρτητη Μακεδον?α” ? “Κυρ?αρχη Μακεδον?α”. Οι Ελληνε? επιμ?νουν να υπ?ρχει ?να ?νομα με προσδιορισμ?. Αυτ? ?ταν ?να πρ?βλημα. Η τωριν? ελληνικ? παραχ?ρηση ε?ναι ?να σημαντικ? ζ?τημα. Με μια ?λλη πρ?ταση ε?ναι δ?σκολο να συνδυ?σουμε τη δικ? του? απα?τηση για γενικ?? χρ?ση? ονομασ?α και τη δικ? μα? για αξιοπρ?πεια. Τρ?τον, επειδ? οι Ελληνε? δεν αναγνωρ?ζουν τη μακεδονικ? γλ?σσα, δεν υπ?ρχει καμ?α συμφων?α στην Ε.Ε. που να αναγνωρ?ζει τη μακεδονικ? γλ?σσα. Υπ?ρχαν κ?ποια σχ?λια γιατ? η “μακεδονικ?” εκδοχ? τη? διακ?ρυξη? τη? Σ?φια? ονομ?στηκε ?τσι. Στο ερ?τημ? μα? προ? την Ε.Ε. π?ραμε την απ?ντηση ?τι “?τσι συνηθ?ζεται”».

Εν συνεχε?α ο Ζ?εφ περιγρ?φει μια συν?ντησ? του με την ευρωβουλευτ? τη? Ν.Δ. Μαρ?α Σπυρ?κη. «Στι? Βρυξ?λλε? ε?χα μια συν?ντηση με μια σημαντικ? εκπρ?σωπο τη? Ν.Δ., τη Μαρ?α Σπυρ?κη, η οπο?α μου ?στειλε χαιρετισμο?? απ? τον Μητσοτ?κη. Μου ε?πε ?τι ?χει σημασ?α π?? θα συμπεριφερθο?ν οι ψηφοφ?ροι στη Μακεδον?α (σ.σ.: ελληνικ?) και αυτ? εξαρτ?ται απ? τον Καμμ?νο. Ε?ναι ?να δ?σκολο πρ?βλημα». Στη συζ?τηση εισ?λθε μετ? ο Αλ? Αχμ?τι, ο οπο?ο? ?λαβε, εμμ?σω? πλην σαφ??, αποστ?σει? απ? την ιδ?α του δημοψηφ?σματο?. Τ?νισε ?τι «αν οποιοσδ?ποτε που λαμβ?νει αποφ?σει? ρωτο?σε τον κ?σμο στον δρ?μο, δεν θα μπορο?σε να λ?βει καμ?α απ?φαση». Στο ?διο μ?κο? κ?ματο? ?ταν και ο Ταλ?τ Τζαφ?ρι. «Η ιδ?α του δημοψηφ?σματο? θα πρ?πει να ε?ναι το τελικ? καταφ?γιο, καθ?? οι πολ?τε? ?χουν μεταφ?ρει την κυριαρχ?α του? στου? ψηφισμ?νου? εκπροσ?που? του?», ε?πε.

Ο Ιβ?νοφ ?θεσε το ερ?τημα γιατ? η κυβ?ρνηση κρ?βει τη συμφων?α απ? τον πρ?εδρο. Θ?μισε ?τι, στην προηγο?μενη συνεδρ?αση (27 Ιαν. ’18), ε?χαν την πρ?ταση Ν?μιτ? και ε?χαν διατυπ?σει θ?σει? οι οπο?ε? πια δεν ισχ?ουν. Ε?πε ?τι ε?ναι τελε?ω? ανε?θυνο να ενημερ?νεται για τη συμφων?α απ? ξ?νου? ηγ?τε? και συγκεκριμ?να απ? Βο?λγαρο υπουργ?. Ε?πε (περισσ?τερε? τη? μια? φορ??) ?τι η κατ?σταση στην Ελλ?δα αλλ?ζει κ?θε ?ρα. Εν? ω? πρ?εδρο? δ?λωσε ?τι συμφωνε? με τη θ?ση του προκατ?χου του προ?δρου τη? «Δημοκρατ?α? τη? Μακεδον?α?» (σ.σ.: ο Μπ?ρι? Τρα?κ?φσκι, ο οπο?ο? ?λεγε ?τι δεν μπορε? να προδ?σει το ?νομα τη? “Μακεδον?α?”).

Τον λ?γο ?λαβε εν συνεχε?α ο αρχηγ?? του VMRO Χρ?στιαν Μ?τσκοσκι, ο οπο?ο? διερωτ?θηκε «αν αυξ?θηκε ο πληθυσμ?? τη? Βουλγαρ?α? και τη? Κροατ?α? με την ?νταξη στην Ε.Ε.». Και απ?ντησε ?τι, «αντιθ?τω?, μει?θηκε». Ε?πε ?τι δεν πρ?κειται για δ?καιη ? αξιοπρεπ? λ?ση, αλλ? ?χει τη συνε?δηση ?τι πρ?πει να ανο?ξει μια συζ?τηση μ?σα στο κ?μμα, καθ?? αυτ? τα ζητ?ματα δεν ε?ναι στην ημερ?σια δι?ταξη. Σε δι?λογο του Μ?τσκοσκι με τον Ζ?εφ προκ?πτει ?τι το ?νομα «Μακεδον?α του Ιλιντεν» δεν ?ταν το μοναδικ? που βρισκ?ταν στο τραπ?ζι των διαπραγματε?σεων. Ε?πε, επ?ση?, ?τι η συμφων?α αυτ? ακυρ?νει την ενδι?μεση συμφων?α του 1995, τι? αποφ?σει? του Συμβουλ?ου Ασφαλε?α? του ΟΗΕ και την απ?φαση του Διεθνο?? Δικαστηρ?ου τη? Χ?γη?. Επ?ση? προκ?πτει ?τι οι εσωκομματικ?? ισορροπ?ε? ?ταν δ?σκολε?. «Δεν ?χουμε καμ?α εικ?να για τη διαδικασ?α και δεν ε?μαστε μ?ρο? τη? διαδικασ?α?. Μπορ? μ?νο να σα? πω, αν το ?χω καταλ?βει σωστ?, πω? πρ?πει να αρχ?σω μια εσωκομματικ? συζ?τηση, γιατ? το VMRO δεν ε?ναι χορωδ?α», ε?πε ο Μ?τσκοσκι, και ο Ζ?εφ απ?ντησε: «Και εμε?? δεν ε?μαστε χορωδ?α κι εγ? θα ?χω εσωκομματικ? συζ?τηση». Ο Ζ?εφ καταλ?γει ?τι η συμφων?α θα υπογραφε? με τον Τσ?πρα στι? Πρ?σπε?.

Εντονη ανησυχ?α εν?ψει διεν?ργεια? του δημοψηφ?σματο?

Ορισμ?νοι απ? του? διαλ?γου? τη? σ?σκεψη? υποδηλ?νουν την ανησυχ?α που υπ?ρχε ?δη τ?τε στην ΠΓΔΜ για την τ?χη του δημοψηφ?σματο?.

Μ?τσκοσκι (Χ.Μ.): Ε?ν το δημοψ?φισμα γ?νει το φθιν?πωρο, δεν θα μα? επιτρ?ψουν να γ?νουμε μ?λο? το ΝΑΤΟ.

Ντιμιτρ?φ (Ν.Ν.): Αμ?σω? μετ? την κ?ρωση θα στε?λουν ?να γρ?μμα στο ΝΑΤΟ και του? ζητ?νε να μα? στε?λουν πρ?σκληση.

Ζ?ραν Ζ?εφ (Ζ.Ζ.): Ο Τσ?πρα? μου υποσχ?θηκε «θα μιλ?σω με τον Μακρ?ν, δεν ε?ναι δ?καιο να μην ?χετε ημερομην?α για διαπραγματε?σει?».

Χ.Μ.: Η ερ?τηση του δημοψηφ?σματο? ε?ναι «συμφωνε?τε με μια αλλαγ? του συντ?γματο? να αλλ?ξει το ?νομα σε δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? του Ιλιντεν;».

Ν.Ν.: Η συμφων?α ?χει κυρωθε?.

Χ.Μ.: Αυτ? σημα?νει ?τι το δημοψ?φισμα θα γ?νει τον Σεπτ?μβριο.

Ζ.Ζ: Θ?λω να το κ?νω νωρ?τερα.

Χ.Μ.: Μα ε?ναι καλοκα?ρι.

Ζ.Ζ.: Εχετε δ?κιο. Τον Ιο?λιο και τον Α?γουστο δεν κ?νει? δημοψ?φισμα.

Χ.Μ.: Τι θα γ?νει αν οι πολ?τε? αποφασ?σουν να μην το δεχτο?ν; Ε?ναι η πρ?σκληση του ΝΑΤΟ ?κυρη; Και θα μπλοκαριστο?ν οι διαπραγματε?σει? στην Ε.Ε.;

Σεκ?ρινσκα (Ρ.Σ.): Οι Ελληνε? θα την μπλοκ?ρουν.

Οσμ?νι (Μ.Ο.): Εχουμε ακ?μη μ?α ανησυχ?α που αφορ? τη διεν?ργεια του δημοψηφ?σματο?. Ποιοι ε?ναι οι κ?νδυνοι: Μπορε? να δημιουργηθε? π?εση απ? τη δημοσι?τητα και να γ?νει ζ?τημα τη? καθημεριν?? πολιτικ??. Αυτ? μπορε? να θ?σει σε κ?νδυνο τη διαδικασ?α. Δε?τερον, δημοψηφ?σματα τον τελευτα?ο καιρ? γ?νονται στ?χο? για επιχειρ?σει? τρ?των παραγ?ντων. Το Brexit, οι εκλογ?? στι? ΗΠΑ, ?που το αποτ?λεσμα ?ταν οριακ?: Ενα οριακ? αποτ?λεσμα ε?ναι ?να? μαγν?τη? για την επεν?ργεια δυν?μεων που δεν του? ενδιαφ?ρει το καλ? τη? χ?ρα?.

Χ.Μ.: Η θ?ση σα? απ? την αρχ? ε?ναι ?τι σα? ε?ναι αδι?φορο αν θα γ?νει δημοψ?φισμα και καλ? θα ?ταν να μη γ?νει καν?να. Το σ?βομαι. Εγ? και το VMRO αλλ? και η κυβ?ρνηση ταχθ?καμε υπ?ρ εν?? δημοψηφ?σματο?. Την ορολογ?α για «εξωτερικο?? παρ?γοντε?» θα την αγνο?σω και θα τη θεωρ?σω ατυχ? δ?λωση. Δεν μπορε?τε να συγκρ?νετε το Brexit.

Μ.Ο.: Ε?πα ?τι οι ξ?νοι φ?λοι μα? θεωρο?ν ?τι τα δημοψηφ?σματα γ?νονται στ?χο? για τ?τοιου ε?δου? εν?ργειε?. Μιλ?ω για τη Ρωσ?α.

Χ.Μ.: Γιατ? εκνευρ?ζεστε;

Τζαφ?ρι (Τ.Τ.): Ω? πρ?εδρο? του Κοινοβουλ?ου πρ?πει να ?χω κ?τι στην ατζ?ντα που να ε?ναι διακριτ? απ? τη θ?ληση των πολιτ?ν. Πρ?πει να του? πε?σω.

Ιβ?νοφ (Γ.Ι.): «Φ?ρτε μου την πρ?ταση. Δεν μπορ? να καταλ?βω γιατ? η κυβ?ρνηση κρ?βει την πρ?ταση απ? τον πρ?εδρο τη? χ?ρα?. Η κατ?σταση στην Ελλ?δα αλλ?ζει κ?θε ?ρα».

Εν συνεχε?α, αρχ?ζει μια συζ?τηση περ? εγγυ?σεων για ?νταξη στο ΝΑΤΟ απ? τον Ιβ?νοφ. Λ?ει ?τι ρ?τησε τον Ν?μιτ? περ? του αν υπ?ρχει εγγ?ηση ?νταξη? στο ΝΑΤΟ ε?ν υπ?ρξει συμφων?α με του? Ελληνε?. «Δεν υπ?ρχει εγγ?ηση», απ?ντησε, σ?μφωνα με τον Ιβ?νοφ ο ειδικ?? απεσταλμ?νο? του γ.γ. του ΟΗΕ.

Γ.Ι.: «Πρ?πει να φροντ?σουμε να μα? παρ?σχει η Ελλ?δα εγγυ?σει?. Πρ?πει να υπ?ρξει ?να? αυτοματισμ??».

Ζ.Ζ.: «Και αυτο? χρει?ζονται εγγυ?σει?. Λ?νε θα γ?νετε πρ?τα μ?λη τη? Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ και μετ? θα ακυρ?σετε τα π?ντα».

Γ.Ι.: «Μα? θεωρο?ν τ?σο αναξι?πιστου? πω? δεν θα τηρ?σουμε αυτ? που συμφων?σαμε».

Ν.Ν.: «Το ?τι διαρρ?ουν λεπτομ?ρειε? τη? συμφων?α? ?κανε μια μικρ? ζημι? στην υπ?θεση. Χρει?ζεται να παρουσι?ζεται με β?ση την αλ?θεια. Ο Βενιζ?λο? αναπτ?σσει το αντ?θετο αφ?γημα. Αυτ? ε?ναι ναρκοπ?διο.

Νικολ?φσκι (Α.Ν.): «Αν αποτ?χει το δημοψ?φισμα π?? θα ψηφ?σουμε;».

Γκρο?μπι (Α.Γ.): «Πρ?κειται για ?να σημε?ο και ?λλα ?ξι».

Ιοσιφ?φσκι (Μ.Ι.) γραμματ?α? τη? Προεδρ?α?): «Ποια ε?ναι τα ?ξι;».

Α.Γ.: «Το σ?νταγμα και το ε?ρο? χρ?ση? ε?ναι ?να σημε?ο. Η συμφων?α θα κλε?σει αν?μεσα στι? δ?ο κυβερν?σει?, θα κυρωθε? απ? το Κοινοβο?λιο και πρ?πει να ψηφιστε? με μια απλ? πλειοψηφ?α. Θα ?ταν καλ? να την ψηφ?σει και η αντιπολ?τευση. Μετ? θα π?ρουμε μια ημερομην?α για να αρχ?σουν οι διαπραγματε?σει? με την Ε.Ε. και μια πρ?σκληση για το ΝΑΤΟ και μετ? θα ?ρθει το δημοψ?φισμα. Οι Ελληνε? δεν ?χουν ακ?μη διατυπωμ?νη θ?ση και λ?νε ?τι αυτ? εξαρτ?ται απ? το δημοψ?φισμα. Αλλ? ?? τ?τε θα ?χουμε μια ημερομην?α για να γ?νουμε μ?λο? το ΝΑΤΟ».

Τ.Τ.: «Σε ποια β?ματα θα μπορο?σαν να μα? μπλοκ?ρουν;».

Χ.Μ.: «Σε ?λα».

Και ακολουθε? μια συζ?τηση η οπο?α κλε?νει και τη σ?σκεψη:

Ζ.Ζ.: «Εχετε επαφ? με τη Ν.Δ. στο ΕΛΚ;».

Α.Ν.: «Ναι».

Ζ.Ζ.: «Δεν ε?στε προσκεκλημ?νοι στι? διαπραγματε?σει?;».

Α.Ν.: Η Μπακογι?ννη πρ?τεινε Κεντρικ? Βαλκανικ? Δημοκρατ?α.

Ρ.Σ.: Ο ομφαλ?? τη? γη?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ