ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

Πλησι?ζοντα? στην ?φεση

H. Schmieding, K. Pickering, F. Hense

Δεν γ?νεται να διαρκ?σει για π?ντα η περ?οδο? των κακ?ν εκπλ?ξεων. Ακ?μη κι αν δεν βελτιωθε? η κατ?σταση, προσαρμ?ζονται οι προσδοκ?ε?. Ο ανεπτυγμ?νο? κ?σμο? ?σω? πλησι?ζει σε αυτ? το στ?διο. Λ?γω τη? αξιοσημε?ωτη? επιβρ?δυνση? στο παγκ?σμιο εμπ?ριο...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ «Κ»

1 β?ντεο adcover

Η αναζ?τηση

Αμερικανο? πολ?τε? που υιοθετ?θηκαν στα χρ?νια του Ψυχρο? Πολ?μου αναζητο?ν του? βιολογικο?? του? γονε?? στην Ελλ?δα.

 

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ K

ΤΑΞΙΔΙΑ