?Ψαλ?δι? 45% τη? ΕΡΤ στι? ΠΑΕ τη? Σο?περ Λιγκ 1

ball

Ν?α δεδομ?να δημιουργο?νται στο επαγγελματικ? ποδ?σφαιρο μετ? την απ?φαση τη? κυβ?ρνηση? να μει?σει δραστικ? τα ποσ? που δ?νονταν απ? την ΕΡΤ στι? ΠΑΕ τη? Σο?περ Λιγκ 1 και επρ?κειτο να δοθο?ν απ? την προηγο?μενη κυβ?ρνηση στη Σο?περ Λιγκ 2 για την αγορ? των τηλεοπτικ?ν δικαιωμ?των μετ?δοση? των αγ?νων του πρωταθλ?ματο?.

Ανο?γει ?να ν?ο κεφ?λαιο για την Εθνικ?

sipp

Ο Τζον φαν Σιπ θα ε?ναι οριστικ? ο ν?ο? προπονητ?? τη? Εθνικ?? Ελλ?δα? ?πω? αποφασ?στηκε κατ? τη χθεσιν? συνεδρ?αση τη? εκτελεστικ?? επιτροπ?? τη? ΕΠΟ. Ο 55χρονο? Ολλανδ?? τεχνικ?? θα ?χει συνεργ?τε? τον συμπατρι?τη του Αρον Β?ντερ και τον Ελληνοαυστραλ? Μιχ?λη Βαλκ?νη.

Τσιτσιπ??: ?μουν κλειδωμ?νο? στο δωμ?τι? μου για τρει? ημ?ρε? μετ? την ?ττα στο Wimbledon

tsitsipas

Ακριβ? στο?χισε στον Στ?φανο Τσιτσιπ? ο πρ?ωρο? αποκλεισμ?? του στο Wimbledon. Ο 20χρονο? ?λληνα? πρωταθλητ?? τεν?στα?, αποχαιρ?τησε απ? τον πρ?το γ?ρο το κορυφα?ο βρετανικ? grand slam, καθ?? ηττ?θηκε με 2-3 απ? τον Ιταλ?, Τ?μα? Φαμπι?νο. 

?Μ?χη? για Αρη, με το εισιτ?ριο στο χ?ρι ο Ατρ?μητο?

aris

Η πιο μεγ?λη ?ρα ε?ναι τ?ρα. Αρη? και Ατρ?μητο? καλο?νται να σφραγ?σουν απ?ψε (20.00) τα εισιτ?ρι? του? για τον τρ?το προκριματικ? γ?ρο του Γιουρ?πα Λιγκ, με την ομ?δα τη? Θεσσαλον?κη? να ?χει σαφ?? πιο δ?σκολη αποστολ?.

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ

polobala1

Οχι δ?κρυα για το π?λο

Ν. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ?ο μ?χε? χ?θηκαν. Οχι ο π?λεμο?. Ο στ?χο?, απ? την επ?τευξη του οπο?ου κρ?νεται ο τετραετ?? κ?κλο?, παραμ?νει μπροστ? στα μ?τια των αγορι?ν και των κοριτσι?ν των εθνικ?ν ομ?δων π?λο. Και δεν ε?ναι ?λλο? απ? την πρ?κριση στου? Ολυμπιακο?? Αγ?νε?.