Το Trust Project ε?ναι μια παγκ?σμια κοινοπραξ?α ειδησεογραφικ?ν οργανισμ?ν, που εν?νουν τι? δυν?μει? του? για τη δημιουργ?α προτ?πων διαφ?νεια? στη δημοσιογραφ?α, με στ?χο την οικοδ?μηση εν?? πιο αξι?πιστου και ?μπιστου Τ?που. Την προσπ?θεια καθοδηγε? η βραβευμ?νη δημοσιογρ?φο? Σ?λι Λ?ρμαν, και το Santa Clara University’s Markkula Center for Applied Ethics, εν? συνεργ?τε? τη? πρωτοβουλ?α? ε?ναι και οι μηχαν?? αναζ?τησει? και τα μεγ?λα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?.


Στην καρδι? του Trust Project βρ?σκονται οι δε?κτε? εμπιστοσ?νη?, μια εντατικ? αξιολ?γηση τη? ποι?τητα? και τη? αξιοπιστ?α? του κ?θε ?ρθρου απ? μια παγκ?σμια ομ?δα κορυφα?ων στελεχ?ν τη? δημοσιογραφ?α? και τη? τεχνολογ?α?, με στ?χο να διευκολ?νουν του? αναγν?στε? να αξιολογο?ν την εγκυρ?τητα των πληροφορι?ν. Οι δε?κτε? αξιολογο?ν μ?α σειρ? απ? κριτ?ρια, ?πω? τι? β?λτιστε? πρακτικ?? του οργανισμο?, τι? πηγ?? π?σω απ? κ?θε ισχυρισμ? και την απαρα?τητη δι?κριση μεταξ? πληροφορ?α?, αν?λυση? και ?ποψη?. Ψηφιακ?? πλατφ?ρμε? ?πω? η Google, το Facebook, το Bing, και το Twitter, χρησιμοποι?σουν του? δε?κτε? εμπιστοσ?νη? με στ?χο να προωθο?ν αξι?πιστε? ειδ?σει? στου? χρ?στε? του?.


Ημερομην?α ?δρυση?

Η Καθημεριν? ε?ναι ημερ?σια πολιτικ? και οικονομικ? εφημερ?δα που εκδ?δεται στην Αθ?να. Ιδρ?θηκε απ? τον Γε?ργιο Α. Βλ?χο και το πρ?το τη? φ?λλο κυκλοφ?ρησε στι? 15 Σεπτεμβρ?ου 1919. Στα 100 σχεδ?ν χρ?νια λειτουργ?α? τη?, η Καθημεριν? διατηρε? φ?μη ?γκυρη? εφημερ?δα? εγνωσμ?νου κ?ρου? και ενσωματ?νει διαφορετικ?? πολιτικ?? τ?σει? και απ?ψει?.


Δ?λωση αποστολ??

Στ?χο? τη? Καθημεριν?? ε?ναι να παρ?χει λεπτομερ? και ευρε?α ενημ?ρωση στου? αναγν?στε? τη?. Κ?θε μ?ρα τ?σο στην ?ντυπη ?κδοση ?σο και στο διαδ?κτυο, η εφημερ?δα παρ?χει ?να προσεκτικ? επιλεγμ?νο με?γμα πληροφορι?ν, ?ρθρων, αναλ?σεων, και απ?ψεων.


Η Καθημεριν? παρ?χει πολ?πλευρη ενημ?ρωση, γεγον?? το οπο?ο αντικατοπτρ?ζεται στα ξεχωριστ? τμ?ματα που συμπεριλαμβ?νει στην ?κδοση τη?: (Πολιτικ?, Επικαιρ?τητα, Διεθν?, , Πολιτιστικ?, Οικονομικ?, Αθλητικ?). Με το συστηματικ? διαχωρισμ? των ειδ?σεων σε αυτ?? τι? εν?τητε?, η Καθημεριν? επιδι?κει να εξασφαλ?σει ?τι οι αναγν?στε? ενημερ?νονται σφαιρικ? αλλ? και με λεπτομ?ρεια.


Για την Καθημεριν?, ε?ναι εξαιρετικ? σημαντικ? να διαχωρ?ζει ?χι μ?νο τι? εν?τητε? τη? ενημ?ρωση? αλλ? και το ε?δο? των κειμ?νων που δημοσιε?ει. Σε αυτ? το πλα?σιο, η εφημερ?δα π?ντοτε προσθ?τει τ?τλου? - ? ετικ?τε? στην ψηφιακ? τη? ?κδοση - για να ξεκαθαρ?ζει αν ?να κε?μενο πρ?κειται για ενημερωτικ? ?ρθρο, αν?λυση, ? ?ποψη. Στ?χο? ε?ναι να υπ?ρχει πλ?ρη? δια?γεια ?τσι ?στε ο αναγν?στη? να μπορε? να ξεχωρ?ζει την αντικειμενικ? πληροφ?ρηση απ? την υποκειμενικ?.


Αρχισυνταξ?α


Πολιτικ? Ηθικ??

Η Καθημεριν? καθοδηγε? του? δημοσιογρ?φου? τη? να εργ?ζονται με β?ση τι? παρακ?τω βασικ?? αρχ??:

  • Ο δημοσιογρ?φο? τη? Καθημεριν?? πρ?πει να ε?ναι ειλικριν??, δ?καιο? και αφοσιωμ?νο? στην συλλογ?, αναφορ? και ερμηνε?α των πληροφορι?ν.
  • Π?νω απ? ?λα, η Καθημεριν? ε?ναι υπ?λογη στου? αναγν?στε? τη?. Ενθαρρ?νουμε του? αναγν?στε? να επικοινωνο?ν με την εφημερ?δα και να συντ?σσουν επιστολ?? στον διευθυντ?.
  • Η Καθημεριν? ε?ναι πλ?ρω? αφοσιωμ?νη στην διατ?ρηση τη? συντακτικ?? τη? ανεξαρτησ?α?.
  • Ο δημοσιογρ?φο? τη? Καθημεριν?? ψ?χνει συνεχ?? δεδομ?να, ?ρευνε? και αντικειμενικ? στοιχε?α ?τσι ?στε να εμπλουτ?ζει το δημοσιογραφικ? του ?ργο.
  • ?που εκφρ?ζει την υποκειμενικ? του γν?μη ? ερμηνε?α, ο δημοσιογρ?φο? τη? Καθημεριν?? οφε?λει να ε?ναι διαυγ?? και ξεκ?θαρο? πω? πρ?κειται για προσωπικ? του ?ποψη και ?χι αντικειμενικ? πληροφ?ρηση.

Πολιτικ? Διαφορετικ?τητα?

Στα πλα?σια των αρχ?ν τη? αμεροληψ?α? και τη? ποικιλ?α? των αναλ?σεων και απ?ψεων, η Καθημεριν? δηλ?νει πλ?ρω? δεσμευμ?νη στην καλλι?ργεια εν?? εργατικο? δυναμικο? βασισμ?νου στην διαφορετικ?τητα. Οι δημοσιογρ?φοι τη? εφημερ?δα? αντικατοπτρ?ζουν το ευρ?τερο φ?σμα τη? κοινων?α?, δ?χω? διακρ?σει? λ?γω φ?λου, κοινωνικ?? τ?ξη?, γενι??, σεξουαλικο? προσανατολισμο? ? πολιτικ?? ?ποψη?, και η διο?κηση εργ?ζεται σκληρ? ?στε να διασφαλ?σει την ποικιλομορφ?α στο προσωπικ? τη? και το περιεχ?μενο που δημοσιε?ει. Αντικατοπτρ?ζοντα? αυτ?? τη? διαφορ??, η εφημερ?δα στοχε?ει στην καλ?τερη κ?λυψη και την οικοδ?μηση μια? πιο ενημερωμ?νη? και ευρε?α? δημοσιογραφικ?? κοιν?τητα?.


Σκοπε?ουμε να συλλ?ξουμε και να δημοσιε?σουμε δεδομ?να για την ποικιλομορφ?α του προσωπικο? μα? μ?σα στο επ?μενο ?το?.


Πολιτικ? Δι?ρθωση?

Η Καθημεριν? δεσμε?εται να διορθ?νει ?μεσα οποιαδ?ποτε λ?θο? πληροφορ?α στα ενημερωτικ? τη? κε?μενα, ανεξαρτ?τω? του μ?γεθο? του σφ?λματο?. Σε περ?πτωση που το προσωπικ? μα? αντιληφθε? κ?ποιο μικρ? σφ?λμα, η διαδικτυακ? εκδοχ? του κειμ?νου αλλ?ζει εντ?? ολ?γων λεπτ?ν και η αλλαγ? σημει?νεται ξεκ?θαρα. Σε περ?πτωση σφ?λματο? εξαιρετικ? μεγ?λου βαθμο?, η εφημερ?δα ενδ?χεται να δημοσιε?σει σχετικ?? επιστολ?? αναγνωστ?ν.

Αν κ?ποιο? αναγν?στη? ενδιαφ?ρεται να αναφ?ρει κ?ποια λ?θο? πληροφορ?α, μπορε? να επικοινων?σει ?μεσα με την γραμματε?α τη? εφημερ?δα?.


Εταιρικ? Δομ?

Η εφημερ?δα αν?κει στην «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» EKΔOΣH ENTYΠΩN - MEΣA MAZIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ. Σκοπ?? τη? εταιρε?α? ε?ναι η συμμετοχ? (ω? μητρικ? εταιρε?α) σε εταιρ?ε? που ασχολο?νται με την ?κδοση ημερ?σιων εφημερ?δων , περιοδικ?ν, ειδικ?ν εφημερ?δων και κ?θε ε?δου? ?ντυπο γενικο? ? ειδικο? περιεχομ?νου καθ?? και με την εκμετ?λλευση τυπογραφε?ων, πιεστηρ?ων κ.λ.π. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για την εταιρε?α και το διοικητικ? τη? συμβο?λιο βρ?σκονται εδ?.


Πολιτικ? Επαλ?θευση?

Η Καθημεριν? δεσμε?εται να καταβ?λει κ?θε προσπ?θεια για τη δημοσ?ευση επαληθευμ?νων πληροφορι?ν και γεγον?των. Λαμβ?νουμε πολλ? β?ματα για να εξασφαλ?σουμε την ακρ?βεια και διερευνο?με κ?θε γεγον?? με λεπτομερε?? ερωτ?σει? και σκεπτικισμ?. Η κ?θε δημοσ?ευση περν?ει απ? λεπτομερ? ?λεγχο, ?χι μ?νο απ? τον υπε?θυνο δημοσιογρ?φο, αλλ? και απ? την συντακτικ? ομ?δα τη? εφημερ?δα?.


?που ε?ναι δυνατ?ν, επαληθε?ουμε τα την πληροφορ?α με γν?μη εμπειρογνωμ?νων και καταστο?με σαφ?? ποιο? παρ?χει τι? πληροφορ?ε?. Καθοδηγο?με την δημοσιογραφικ? και συντακτικ? μα? ομ?δα να θ?τουν τα ακ?λουθα ερωτ?ματα για τον ?λεγχο των πληροφορι?ν και την αναζ?τηση τη? αλ?θεια?:

  • Απ? που πηγ?ζει η πληροφ?ρηση;
  • Π?? μπορο?με να ε?μαστε σ?γουροι για την ακρ?βεια τη? πληροφορ?α?;
  • Υπ?ρχουν αποδεικτικ? στοιχε?α;
  • Ποια ε?ναι η πηγ? και π?? γνωρ?ζει η πηγ? τι? πληροφορ?ε?;
  • Υπ?ρχουν υποστηρικτικ? ?γγραφα ? πηγ??;

Πολιτικ? Προστασ?α? Πηγ?ν

Στα πλα?σια τη? οικοδ?μηση? μια? σχ?ση? εμπιστοσ?νη? με του? αναγν?στε? τη?, η Καθημεριν? προσπαθε? να δημοσιε?ει σχεδ?ν π?ντα τι? πηγ?? των πληροφορι?ν που λαμβ?νει. Ωστ?σο, η εφημερ?δα αναγνωρ?ζει πω? υπ?ρχουν μερικ?? εξαιρ?σει? ?που οφε?λει να προστατε?σει την πηγ?, ε?τε για να εξασφαλ?σει μεγαλ?τερη και καλ?τερη ενημ?ρωση ε?τε για να προστατε?σει με γν?μονα την δημοσιογραφικη δεοντολογια την ασφ?λεια τη? πηγ??. Η Καθημεριν? ε?ναι ιδια?τερα προσεκτικ? σε περιπτ?σει? που η πηγ? ενδ?χεται να αντιμετωπ?σει νομικ? κ?νδυνο ? κ?νδυνο ασφαλε?α? λ?γω των πληροφορι?ν που παρε?χε.


Παρ?λληλα, η συντακτικ? και δημοσιογραφικ? ομ?δα τη? εφημερ?δα? φροντ?ζει, να διασταυρ?σει τι? πληροφορ?ε? που λαμβ?νει, με πυξ?δα π?ντα την σχ?ση αξιοπιστ?α? με του? αναγν?στε?.


Πολιτικ? Υπογραφ?ν

Η Καθημεριν? δεν προσθ?τει τι? υπογραφ?? των αρθρογρ?φων και συντακτ?ν τη? σε περιπτ?σει? που δεν υπ?ρχει πρωτογεν?? υλικ? η ?ρευνα, και τα κε?μενα ε?τε προ?ρχονται απ? ?να συγκεκριμ?νο πρακτορε?ο ειδ?σεων ? σ?νθεση διαφ?ρων πρακτορε?ων, ? μεταφρ?σει? ξ?νων μ?σων με τα οπο?α συνεργαζ?μαστε. Σε αυτ?? τι? περιπτ?σει?, η εφημερ?δα προσθ?τει π?ντα την αρχικ? πηγ? του ?ρθρου.


Επικοινων?α

Markup Schema