Ανακα?νιση με... βραζιλι?νικο α?ρα

054 Επιμ?λεια: Αρχιτεκτονικ? γραφε?ο 3SK Στυλιαν?δη?

To New Hotel βρ?σκεται στη θ?ση του παλα?ου ξενοδοχε?ου Olympic Palace, το οπο?ο ?ταν ?ργο του αρχιτ?κτονα Ι?σωνα Ρ?ζου τη δεκαετ?α του ’60. Ο σχεδιασμ?? και η θ?ση του κτιρ?ου, οδ?γησαν στην απ?φαση να διατηρηθο?ν οι ?ψει? του, το δημ?σιο δηλαδ? τμ?μα του, και να επισκευαστο?ν πλ?ρω?.

Μ?α ν?α πρ?ταση κρητικ?? φιλοξεν?α?

hotel-new0001 Eπιμ?λεια: Aρχιτεκτονικ? Γραφε?ο ΝΕΧΤ DESIGN - Μ?νο? Λελεδ?κη?

Η αρχιτεκτονικ? κατασκευαστικ? εταιρ?α Next Design επιχειρε? την επαναδιατ?πωση του ?ρου «φιλοξεν?α» παραδ?δοντα? μια καλοκαιριν? ουτοπ?α στο τοπ?ο τη? Κρ?τη?, το The Syntopia by Orion Hotel, ?να φρ?σκο project που ?ρχεται να ενταχθε? στο τοπ?ο του νησιο? και να εμπλουτ?σει τον κρητικ? τουρισμ?.

Κατοικ?α μεταξ? βρ?χων

aristides-ntallas-a-house-between-the-rocks-main Επιμ?λεια: ARCHISEARCH

Ο Αριστε?δη? Ντ?λα? σχεδ?ασε μ?α κατοικ?α αν?μεσα στου? βρ?χου? στο Β?λακα, ?να χωρι? απροκ?λυπτα ξεχωριστ? και ιδια?τερο, που συνιστ? ?σω? την «αυθεντικ?τερη» τοποθεσ?α στην Τ?νο, μοναδικ? τ?σο στι? Κυκλ?δε?, ?σο και στον κ?σμο.

Το ξενοδοχε?ο που συνδυ?ζει πολυτ?λεια και ιστορ?α

high-res-3 Επιμ?λεια: ELASTIC ARCHITECTS

Το «Sir Paul» βρ?σκεται στην παλι? π?λη τη? Λεμεσο? και αποτελε?ται απ? δ?ο νεοκλασικ?, διατηρητ?α κτ?ρια των οπο?ων η αρχικ? κατασκευ? χρονολογε?ται στα μ?σα του 19ου αι?να. Καθ?να απ? τα 22 δωμ?τια σχεδι?στηκε μοναδικ?, με συνεκτικ? στοιχε?ο, το concept τη? ιστορικ?τητα? και τη? πολυτ?λεια? σε λευκ?? αποχρ?σει? με πινελι?? μπρο?ντζου.

Αισθητικ? και λειτουργικ? αναβ?θμιση γραφε?ων στον Αλιμο

eisodos-urban-garden-complex_main Επιμ?λεια: The A&M Group

Η Α&Μ Architects σε συνεργασ?α με τα γραφε?α Petras Architecture και Doxiadis + Landscape Architects, ?νωσαν τι? δυν?μει? του? για να σχεδι?σουν μια πρ?ταση με ενεργειακ? συνε?δηση, αναβαθμ?ζοντα? αισθητικ? και ενεργειακ? το συγκρ?τημα κτιρ?ων στον ?λιμο, καθ?? και τον περιβ?λλοντα χ?ρο του.

Μ?α καπναποθ?κη ?π?ντε αστ?ρων?

016-hydrama_externalentr Επιμ?λεια: 3SK Στυλιαν?δη? Αρχιτ?κτονε?

Αντικε?μενο τη? μελ?τη? ?ταν η μετατροπ? τη? υφιστ?μενη? καπναποθ?κη? «?υστροελληνικ?? Εταιρε?α? ? «Σπ?ρερ» στο κ?ντρο τη? π?λη? τη? Δρ?μα?, στην περιοχ? Αγ.Βαρβ?ρα, σε ξενοδοχε?ο π?ντε αστ?ρων.

Σχεδιασμ?? ?π?ντε αστ?ρων?

1--109 Επιμ?λεια: Αρχιτεκτονικ? Γραφε?ο DELTA ARCHITECTS / Aρχιτ?κτονε? Τατι?να Κο?ππα - Ν?κο? Παπαπανο?ση?

Το ?ργο αφορ? την κατασκευ? τη? ν?α? πεντ?στερη? ξενοδοχειακ?? μον?δα? στην περιοχ? Κιοτ?ρι του Δ?μου Ασκληπιε?ου Ρ?δου, Mayia Resort & Spa, η οπο?α απλ?νεται σε μ?α ?κταση 62.480 τ.μ. και διαθ?τει συνολικ? 250 δωμ?τια.

Φιλοξεν?α υψηλ?ν προδιαγραφ?ν

main_sofitel Επιμ?λεια: ELASTIC ARCHITECTS

Στ?χο? του σχεδιασμο? των Elastic Architects υπ?ρξε η αν?δειξη του ξενοδοχε?ου σε ?ναν χ?ρο υψηλ?? αισθητικ?? και φιλοξεν?α?, τ?σο με ελληνικ?? ν?τε? ?σο και με διεθν? στοιχε?α, εμπν?οντα? ταυτ?χρονα οικει?τητα και κομψ?τητα.

Η ?κφραση τη? πολυτελο?? απλ?τητα?

main--2 Επιμ?λεια: ELASTIC ARCHITECTS

Το ξενοδοχε?ο, με την μη επιτηδευμ?νη απλ?τητα του απευθ?νεται σε κ?θε επισκ?πτη τη? π?λη?, προσφ?ροντα? ?λε? τι? αν?σει? εν?? ξενοδοχε?ου υψηλ?? ποι?τητα? σε ?να απ? τα πιο κεντρικ? σημε?α τη? Αθ?να?.

Μ?α ?ξενοδοχειακ? π?στα? πεντ? αστ?ρων

golf_main Επιμ?λεια: 3SK Στυλιαν?δη? Αρχιτ?κτονε?

Οι εργασ?ε? αφορο?ν την εσωτερικ? διαρρ?θμιση υφιστ?μενου κτηρ?ου, καθ?? και την κατασκευ? ν?ων πεντ?στερη? ξενοδοχειακ?? υποδομ??, 50 συνολικ? κλιν?ν, εντ?? των εγκαταστ?σεων του «Crete Golf Club» στη Χερσ?νησο.

Περισσ?τερα