Ξ?νια Κουναλ?κη

Ξ?νια Κουναλ?κη

RSS
  • Στε?λτε Email
  • Twitter: @xkounalaki
  • Περιοχ? που ζει/εργ?ζεται: Αθ?να, Αττικ?, Ελλ?δα
  • Γλ?σσε? που γνωρ?ζει: Ελληνικ?, Αγγλικ?, Γαλλικ?, Γερμανικ?
  • Π?λει? που ?χει ζ?σει: Αμβο?ργο, Αθ?να
  • Ρεπορτ?ζ: Διεθν??, Πολιτιστικ?, Απ?ψει?
  • Ρ?λο?/τ?τλο? εργασ?α?: Αρχισυντ?κτρια Διεθν?ν Ειδ?σεων

Η Ξ?νια Κουναλ?κη γενν?θηκε το 1971 στο Αμβο?ργο τη? Γερμαν?α?. Απ? το 1994 μ?χρι σ?μερα ε?ναι δημοσιογρ?φο? στην Καθημεριν?, αρχικ? ω? συντ?κτρια διεθν?ν ειδ?σεων και απ? το 2007 ω? αρχισυντ?κτρια στο ?διο τμ?μα. Διατηρε? επ?ση? τακτικ? εβδομαδια?α στ?λη στην ?δια εφημερ?δα. Σπο?δασε Επικοινων?α και ΜΜΕ στο Πανεπιστ?μιο Αθην?ν. Εργ?στηκε στην ΕΡΤ (1995-2013), στο δελτ?ο ειδ?σεων τη? ΝΕΤ ω? συντ?κτρια διεθν?ν ειδ?σεων, ω? παρουσι?στρια-παραγωγ?? στην εκπομπ? ΑΡΤ-ΝΕΤ και ω? ραδιοφωνικ? παραγωγ?? στο Τρ?το Πρ?γραμμα. ?χει συγγρ?ψει απ? κοινο? με ?λλου?, το βιβλ?ο «Η β?α» (εκδ?σει? Π?λι?, 2012). Το 2012 βραβε?τηκε στη Φλωρεντ?α με το διεθν?? δημοσιογραφικ? βραβε?ο Premio Internationale Per La Liberta Di Stampa. Το 2016 κυκλοφ?ρησε το πρ?το τη? βιβλ?ο με τ?τλο «Στι? ταιν?ε? κλα?ω στι? πιο ?σχετε? σκην??» (εκδ?σει? Π?λι?, 2016).

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

200 χρ?νια και Γι?ννα

Η Γι?ννα Αγγελοπο?λου φορ?ει ?σπρο σακ?κι, σηκ?νεται ?ρθια και πανηγυρ?ζει που μ?λι? ?χει αναλ?βει τη μεγ?λη διοργ?νωση. Οχι, δεν πρ?κειται για ταξ?δι στον χρ?νο. Το ?το? δεν ε?ναι 2004, πρωθυπουργ?? δεν ε?ναι ο Κ?στα? Σημ?τη?, στην κυβ?ρνηση δεν συμμετ?χει ο Ν?κο? Χριστοδουλ?κη?, ουδε?? την αποκαλε? πλ?ον «πλο?σια σκ?λα» (σ?μφωνα με το δικ? τη? βιβλ?ο «My greek drama»).