?γγελο? Στ?γκο?

?γγελο? Στ?γκο?

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ανησυχ?ε? του μ?σου πολ?τη

Απασχολημ?νο? με την επιβ?ωση, τη δικ? του αλλ? και τη? οικογ?νει?? του, καθ?? και με ?λλα προσωπικ? προβλ?ματα, ο μ?σο? πολ?τη? δεν ?χει χρ?νο και βο?ληση να ασχοληθε? –? να ενδιαφερθε?– με γενικ?τερα θ?ματα.