Αιμιλ?α Καλογερ?κη

Αιμιλ?α Καλογερ?κη

RSS
  • Στε?λτε Email
  • Twitter: @AIMILIAKALO
  • Περιοχ? που ζει/εργ?ζεται: Αθ?να, Αττικ?, Ελλ?δα
  • Γλ?σσε? που γνωρ?ζει: Ελληνικ?, Αγγλικ?
  • Π?λει? που ?χει ζ?σει: Αθ?να, Αγρ?νιο
  • Ρεπορτ?ζ: Πολιτιστικ?
  • Ρ?λο?/τ?τλο? εργασ?α?: Photo Editor

Η Αιμιλ?α Καλογερ?κη γενν?θηκε στον Μικρασιατικ? συνοικισμ? του Αγ?ου Κωνσταντ?νου του Αγριν?ου το 1971. Σπο?δασε στο Εργαστ?ρι Δημοσιογραφ?α? και ?χει πτυχ?ο Ευρωπα?κο? Πολιτισμο?. Απ? το 1999 εργ?ζεται ω? Photo Editor  στην εφημερ?δα Καθημεριν? και διατηρε? καθημεριν? στ?λη στην ηλεκτρονικ? τη? ?κδοση, εν? γρ?φει για πρ?γματα που την ενδιαφ?ρουν πολ?.

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

φωτογραφ?ματα

1

Μια ζω? αγ?να?. Λ?γο πιο μακρι? απ? τα δικ? μα? σ?γχρονα προβλ?ματα του Δυτικο? κ?σμου