Απ?στολο? Λακασ??

Απ?στολο? Λακασ??

RSS
  • Στε?λτε Email
  • Twitter: @aplakas
  • Περιοχ? που ζει/εργ?ζεται: Αθ?να, Αττικ?, Ελλ?δα
  • Γλ?σσε? που γνωρ?ζει: Ελληνικ?, Αγγλικ?, Γαλλικ?
  • Π?λει? που ?χει ζ?σει: Αθ?να
  • Ρεπορτ?ζ: Εκπαιδευτικ?, Εκκλησιαστικ?
  • Ρ?λο?/τ?τλο? εργασ?α?: Δημοσιογρ?φο?
Ο Απ?στολο? Λακασ?? γενν?θηκε το 1968 στην Αθ?να. Σπο?δασε στη Νομικ? Σχολ? Αθην?ν. Απ? το 1994 εργ?ζεται στην «Καθημεριν?». Την τελευτα?α εικοσαετ?α ε?ναι αρμ?διο? για τα θ?ματα παιδε?α?, ?ρευνα?, καινοτομ?α? και θρησκευμ?των στην εφημερ?δα.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ν?μο? και η ασυλ?α στην ωμ? β?α

Σχολι?ζοντα? τη ν?α ρ?θμιση για την προστασ?α του πανεπιστημιακο? ασ?λου πω? «εντ?? των χ?ρων των ΑΕΙ οι αρμ?διε? αρχ?? ασκο?ν ?λε? τι? κατ? ν?μο αρμοδι?τητ?? του?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? επ?μβαση? λ?γω τ?λεση? αξι?ποινων πρ?ξεων», ο  κ. Κ?στα? Γαβρ?γλου ρ?τησε «ποιο? ακριβ?? αποφασ?ζει ?τι ε?ναι αξι?ποινη η πρ?ξη; Εκτ?? αν στ?χο? ε?ναι η καλλι?ργεια μια? κουλτο?ρα? τη? κουκο?λα?».