Γι?ννη? Σουλι?τη?

Γι?ννη? Σουλι?τη?

RSS
  • Στε?λτε Email
  • Twitter: @jeansouliotis
  • Περιοχ? που ζει/εργ?ζεται: Αθ?να, Αττικ?, Ελλ?δα
  • Γλ?σσε? που γνωρ?ζει: Ελληνικ?, Αγγλικ?, Γαλλικ?
  • Π?λει? που ?χει ζ?σει: Αθ?να
  • Ρεπορτ?ζ: Ελε?θερο
  • Ρ?λο?/τ?τλο? εργασ?α?: Δημοσιογρ?φο?

Ο Γι?ννη? Σουλι?τη? γενν?θηκε το 1979 στην Αθ?να. Απ? το 2001 μ?χρι σ?μερα ε?ναι δημοσιογρ?φο? στην Καθημεριν?. Αρχικ? εργ?στηκε στα ?νθετα τη? εφημερ?δα?, στη συν?χεια μεταπ?δησε στο ελε?θερο ρεπορτ?ζ και απ? το 2008 και ?πειτα  παρακολουθε? το αστυνομικ? και δευτερευ?ντω? στο δικαστικ? ρεπορτ?ζ. Αποφο?τησε το 1996 απ? την Ελληνογαλλικ? Σχολ? Αγ?α? Παρασκευ??. Σπο?δασε στο τμ?μα Οικονομικ?ν Επιστημ?ν του Καπποδιστριακο? Πανεπιστημ?ου Αθ?να? και στη συν?χεια απ?κτησε master απ? το τμ?μα «Μ?ρκετινγκ & Επικοινων?α και Ν?ε? Τεχνολογ?ε?» του Οικονομικο? Πανεπιστημ?ου Αθ?να?. Πιο πρ?σφατα παρακολο?θησε πρ?γραμμα μεταπτυχιακ?ν σπουδ?ν με θ?μα την Τρομοκρατ?α (Terrorism Studies) στο πανεπιστ?μιο St Andrews τη? Σκωτ?α?.

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΕΛΛΑΔΑ

Επιχε?ρηση ?σκο?πα? τη? Δ?ωξη? Ναρκωτικ?ν

astynomikh-e

«Σκο?πα» στο κ?ντρο τη? Αθ?να? πραγματοπο?ησαν την Τρ?τη αστυνομικο? τη? υποδιε?θυνση? Δ?ωξη? Ναρκωτικ?ν. Σ?μφωνα με τη Γενικ? Αστυνομικ? Διε?θυνση Αττικ??, η επιχε?ρηση εντ?σσεται στο πλα?σιο προσπ?θεια? περιορισμο? τη? διακ?νηση? ναρκωτικ?ν σε δημ?σιου? χ?ρου? του κ?ντρου των Αθην?ν.