Κ?στα? Καλλ?τση?

Κ?στα? Καλλ?τση?

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ? μια ν?α, συγχρονισμ?νη ?φεση

Λ?γοι, πλ?ον, αμφιβ?λλουν. Ο κ?σμο?, πριν καν συν?λθει απ? την κρ?ση 2008, ?ρχεται αντιμ?τωπο? με ν?α ?φεση. Δεν ε?ναι προβλ?ψιμο? ο ακριβ?? χρ?νο? εκδ?λωσ?? τη? (εν πολλο?? επειδ? ο απρ?βλεπτο? Αμερικαν?? πρ?εδρο? μπορε? να την πυροδοτ?σει αν? π?σα στιγμ?...), π?ντω? δεν αργε?.